BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłuczak Agnieszka (Opole University, Poland)
Tytuł
From Producer to Consumer: Relations Between Prices of Selected Products in the Agri-Food Market
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2019, z. 3 (53), s. 267-272, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Przemysł rolno-spożywczy, Analiza cen, Przyczynowość w sensie Grangera, Wzrost cen
Agri-food sector, Agri-food industry, Price analysis, Granger casuality, Price increase
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The food supply chain is characterized by a large diversity of entities comprising it, combining actions taken by individual links, starting with the producer on the consumer. The primary goal of the smooth functioning of the food supply chain is to ensure satisfaction of buyers, while profiting by companies participating in the flow of products. The primary aim of the efficient functioning of the food supply chain is to ensure satisfaction of buyers, while profiting by companies participating in the flow of products. Changes occurring in agricultural production, often cyclical, are transferred to individual links in the supply chain. This phenomenon is visible in changes in the level of prices as well as in dependencies between the price levels in individual links in the chain. Prices are the most dynamic element of the market, and the subject of volatility and price transmission has always been the subject of theoretical considerations and empirical market analysis. The main aim of this paper is to analyze the price transmission process. This analysis will cover the study of the existing relationships between the prices of selected agri-food products in individual links of the supply chain and the determination of their direction. In addition, the analyzes will be supplemented with the assessment of price growth in real and nominal terms at individual stages of the supply chain. The occurrence of transmission of price impulses in the study of these relationships will be helpful by the Granger causality test and VAR models, for which the model's compliance with the theory of economics is not required. The time range of analyzes covers the years 2010-2017. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzyszkowska, M. (2007) Analiza empiryczna wybranych zmiennych wchodzących w skład funkcji popytu na pieniądz [Empirical analysis of selected variables that are part of the money demand function]. In: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [Dynamic Econometric Models, 10th National Scientific Seminar, Nikolaus Copernicus University in Toruń]. Retrieved from: http://www.dem.umk.pl/DME/2007/borzyszkowska.pdf [in Polish].
 2. Charemza, W., Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria [New econometrics]. Warszawa: PWE [in Polish].
 3. Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 4. Kawecka, A., Gębarowski, M. (2018). Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 459-466.
 5. Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, [Vector-autoregressive VAR models. Methodology and applications]. Olsztyn: Absolwent [in Polish].
 6. Motowidlak, U., Fajczak-Kowalska, A. (2010). Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności [Added Value in Delivery Chain of Food]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 10 (XXV), 2, 91-99 [in Polish].
 7. MRiRW (2017). Przetwórstwo rolno-spożywcze w Polsce. Wiadomości Rolnicze Polska. [Agri-food processing in Poland. Agricultural News Poland]. Retrieved from: https://www.wrp.pl/przetworstwo-rolno-spozywcze-polsce/ [in Polish].
 8. Piwowar, A. (2014). Jaka jest skala eksportu polskiego mięsa? [What is the scale of Polish meat exports]. Gazeta Fin., 14-20 listopada [in Polish].
 9. Przekota, G., Lisowska, A. (2013). Powiązania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski [Relationship between exchange rate and Polish trade]. Zesz. Nauk. UPH Siedl., 99 [in Polish].
 10. Syczewska, E. (2004). Wpływ agregacji danych na mierniki długiej pamięci na przykładzie kursów walutowych [The impact of data aggregation on long memory meters on the example of exchange rates]. Warszawa: SGH [in Polish].
 11. Szymańska, E. (2018). Functioning of the Supply Chain of Pork in Poland. J. Agribus. Rural Dev, 37(3), 555-563.
 12. Tłuczak, A. (2011a). Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa [The impact of livestock purchase prices on retail meat prices]. Metod. Iloś. Bad. Ekon., 12(2), 373-380 [in Polish].
 13. Tłuczak, A. (2011b). Wpływ czynników pogodowych na wielkość i ceny skupu pszenicy i żyta w Polsce [Impact of weather conditions on the volume and prices of wheat and rye purchases in Poland]. Woda Środ. Obsz. Wiej., 11(4), 217-227 [in Polish].
 14. Tłuczak, A. (2016). Analiza zmian cen w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie rynku mięsa wołowego w Polsce [Analysis of price changes in food supply chains on the example of the beef market in Poland]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Logis., 1(1), 85-93 [in Polish].
 15. WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010) [CAP 2020: meet the challenges of the future related to food, natural resources and territorial aspects]. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 18.11.2010 KOM(2010) 672 [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01180
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu