BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magda-Adamowicz Marzenna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Indywidualizacja w pedagogice troską o innego
Individualization in Pedagogy as Caring for "the Other"
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 121-133, rys., bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Uczenie się, Edukacja, Pedagogika
Studying, Education, Pedagogy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych i aplikacyjnych założeń na temat indywidualizacji w pedagogice w świetle studiów literatury psychologicznej, pedagogicznej i zmian społecznokulturowych, istotnej z punktu widzenia rozwoju i edukacji dziecka. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytanie problemowe sformułowano następująco: jak interpretowana jest indywidualizacja, jakie występują zmiany w jej rozumieniu, jakie aspekty ona obejmuje? W artykule podjęto próbę określenia ram krytycznych dyskursów na temat indywidualizacji oraz konteksty teoretyczne i zarysowania prakseologiczne odniesień we współczesnej pedagogice. Zastosowano metodę analizy literatury oraz selekcji i rekonstrukcji treści w celu uzyskania syntezy omawianych zagadnień. PROCES WYWODU: Realizacja celu i odpowiedzi na pytanie problemowe jest ujęta w procesie wywodu, na który składa się: wprowadzenie w problematykę, przeprowadzenie analizy i refleksji dotyczących  istoty i sensu indywidualizacji oraz typów inteligencji i stylów uczenia, będące podstawą niniejszego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje na interdyscyplinarny charakter analizowanego obszaru. Prezentowane analizy i refleksje świadczą o zróżnicowaniu w obrębie interpretowanego obszaru rzeczywistości, co sugeruje konieczność zmian w niektórych strefach edukacji dziecka. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Poszukiwanie współczesnych perspektyw w zakresie indywidualizacji wiąże się z wyrównaniem szans życiowych dzieci, podnoszeniem jakości ich życia. Jest to problem szeroko omawiany w teorii, ale w praktyce często niedoceniany lub uznawany za nowe wyzwanie dla działań w naukach o wychowaniu. Istnieje konieczność projektowania wąskich programów indywidualizacji realizowanych w instytucjach edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the study is to present the theoretical assumptions about individualization, which is important from the point of view of child's development and education. The issue of individualization was presented in the light of psychological and pedagogical literature and socio-cultural changes. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem questions are: how is individualization interpreted, what are the changes in its meaning, what aspects does it encompass? The article attempts to define a framework for critical discourses on the subject of individualization as well as theoretical contexts and scratches of praxeological references in contemporary pedagogy. The method of literature analysis and selection and reconstruction of the content was used to obtain a synthesis of the discussed issues. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The implementation of the goal and the answer to the problem question is included in the process of the argument, which consists of: introduction to problems, analysis and reflections on the essence and meaning of individualization, types of intelligence and learning styles. RESEARCH RESULTS: Reflection on the issues raised indicates the interdisciplinary character of the analyzed area. The presented analyzes and reflections demonstrate diversity within the interpreted area of reality, which suggests the need for changes in some areas of the child's education. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The search for contemporary perspectives in the field of individualization is associated with the equalization of life chances of children, raising the quality of their lives. This is a problem widely discussed in theory, but in practice often underappreciated or recognized as a new challenge for actions in education about upbringing. There is a need to design narrow programs implemented in educational institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alla, S.D. i Tomlinson, C.A. (2000). Leadership for differentiating schools and classrooms. Virginia USA: Assiocition for Supervision and Curriculum Development Alexandria.
 2. Bałachowicz, J. (2011). Edukacja początkowa wobec potrzeb indywidualnego rozwoju dziecka.W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja - uzdolnienia -refleksja nauczyciela. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Cohen, L., Maniono, L. i Morrison, K. (1999). Wprowadzenie do nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i Ska.
 4. Denek, K., Bereźnicki, F. i Świrko-Pilipczuk, J. (red.). (2002). Proces kształcenia i jego uwarunkowania. Szczecin: Wydawnictwo Kwadra.
 5. Dryden, G. i Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.
 6. Ellis, R. (1995). The study of second language acquisition. New York, Oxford: Oxford University Press.
 7. Gardner, H., Kornhaber, M.L. i Wake, W.K. (2001). Inteligencja. Wielorakie perspektywy. Warszawa: WSiP.
 8. Grzegorzewska, S. (2009). Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 9. Hornowski, B. (1985). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: WSiP
 10. Karpińska, A. i Zińczuk, M. (2011). Indywidualizacja procesu nauczania - teoretyczno-dydaktyczne ujęcie problemu. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja - uzdolnienia - refleksja nauczyciela. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 11. Kruszewski, K. (2002). Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kuligowska, K. (1975). Problemy indywidualizacji nauczania. Warszawa: WSiP.
 13. Kupisiewicz, C. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Graf-Punkt.
 14. Lewowicki, T. (1977). Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa: PWN.
 15. Matczak, A. (1992). Z badań nad różnicami indywidualnymi w zakresie zdolności. W: J. Strelau, W. Ciarkowska i E. Nęcki (red.), Różnice indywidualne: możliwości i preferencje. Wrocław -Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 16. Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 17. Palka, S. (1988). Pedagogiczne czynniki różnicujące szanse edukacyjne uczniów. W: H. Moroz (red.), Czynniki różnicujące szanse edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice:Wydawnictwo UŚ.
 18. Palka, S. (2003). Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 19. Piotrowski, E. (2008). Różnice indywidualne jako podstawa procesu indywidualizacji edukacji szkolnej. W: J. Grzesiak (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu - dialog w ewaluacji. Kalisz - Konin: Wydawnictwo PWSZ.
 20. Preuss-Kuchta, L. (1996). Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 21. Taraszkiewicz, M., Redlisiak, G., Bednarkowa, W. i Taraszkiewicz, Z. (2009). Jak wspierać dziecko w nauce. Niezbędnik Aktywnego Rodzica. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 22. Skrzetuska, E. (2011). Poziomy i wymiary indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja - uzdolnienia - refleksja nauczyciela. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 23. Strelau, J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 24. Wenta, K. (2002). Projektowanie procesu kształcenia. W: K. Denek, F. Bereźnicki i J. Świrko-Pilipczuk (red.), Proces kształcenia i jego uwarunkowania. Szczecin: Wydawnictwo Kwadra.
 25. Więckowski, R. (1973). Problem indywidualizacji w nauczaniu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 26. Więckowski, R. (1975). Nauczanie zróżnicowane. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 27. Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174108
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu