BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Ewa (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN
Legitimation Strategies of Education Reform in Discourse on 6-year Old Children. The Case of MEN Promotional Campaign
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 163-174, bibliogr. 24 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Reforma oświaty, Analiza dyskursu, Edukacja
Educational system reforms, Discourse analysis, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba wykorzystania kategorii legitymizacji do analizy fragmentu dyskursu towarzyszącego próbie wprowadzenia zmiany oświatowej polegającej na obniżeniu wieku skolaryzacji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytanie problemowe zostało sformułowane następująco: jakie strategie legitymizacji zmiany oświatowej można zidentyfikować w analizowanym fragmencie dyskursu o reformie? W artykule podjęto próbę identyfikacji linii argumentacyjnych proponentów zmiany oświatowej. Wykorzystano przy tym koncepcję analizy dyskursu zaproponowaną przez Michaela Schwab-Trappa. PROCES WYWODU: Wywód rozpoczyna refleksja nad potrzebą wykorzystywania w pedagogicznie zorientowanej analizie dyskursu interdyscyplinarnych narzędzi analitycznych. Następnie przedstawiono zróżnicowane sposoby ujmowania kategorii legitymizacji i wyjaśniono, jak kategorią tą posługują się badacze dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji przedstawionej przez Michaela Schwab-Trappa. W dalszej części przy pomocy tej kategorii dokonano analizy fragmentu dyskursu publicznego, który towarzyszył implementacji reformy obniżającej wiek skolaryzacji uczniów szkoły podstawowej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W toku analizy dyskursu wyodrębniono cztery różne strategie legitymizacji zmiany oświatowej, a także wskazano na ich możliwe konteksty ideowe. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wydaje się, że kategoria legitymizacji może stanowić użyteczne narzędzie analizy dyskursów edukacyjnych. W szczególności może być ona przydatna w badaniach strategii uzasadniania reform oświatowych .(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The main objective of the article is to use the category of legitimation in order to analyze a piece of discourse dedicated to education reform efforts targeted at lowering educational age. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: the research problem concerns the question of which legitimation strategies of education reform could be identified with an analyzed piece of discourse on reform. In this article, the main argumentative lines of educational reform proponents are identified. The discourse analysis is used according to Michaela Schwab-Trapp's concept. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first section begins with the discussion about interdisciplinary tools in an educational oriented discourse analysis. The second shows different approaches to the conception of legitimation and it explains how researchers will use the conception of legitimation for discourse analysis with the focus on Michaela Schwab-Trapp's concept. The last part offers the example of the use of Schwab-Trapp's concept for public discourse on education reform targeted at lowering school age. RESEARCH RESULTS: In the discourse analysis, four legitimation strategies of education reform and their ideal contexts are discussed. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The category of legitimation can be an useful tool of educational discourse analysis. In particular, it can help conduct research on legitimation strategies towards education reforms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen, S.S. i Eliassen, K.A. (red.). (1996). The European Union: How democratic is it? London - Thousand Oak - New Delhi: Sage.
 2. Angermuller, J. (2014). Einleitung. Diskursforschung als Theorie und Analyse. Umrisse eines interdisziplinären und internationalen Feldes. W: J. Angermuller, M. Nonhoff, E. Herschinger, F. Macgilchrist, M. Reisigl, J. Wedl, D. Wrana i A. Ziem (red.), Diskursforschung: Ein interdisziplinäres Handbuch. T. 2. Bielefeld: transcript Verlag, 16 36.
 3. Angermuller, J., Nonhoff, M., Herschinger, E., Macgilchrist, F., Reisigl, M., Wedl, J., Wrana, D. i Ziem, A. (red.). (2014). Diskursforschung: Ein interdisziplinäres Handbuch. T. 2. Bielefeld: transcript Verlag.
 4. Biernat, T. (2000). Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Dahl, R. i Stinebrickner, B., (2007). Współczesna analiza polityczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. van Dijk, T.A. (2001). Badania nad dyskursem. W: T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 9 44.
 7. van Dijk, T.A. (red.). (2001). Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Domański, H. i Rychard, A. (2010). Wstęp: o naturze legitymizacji i jej kryzysów. W: A. Rychard i H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 7 29.
 9. Foucault, M. (2002). Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 10. Garlicki, J. (2014). Legitymizacja systemu politycznego - poziomy , płaszczyzny, dylematy. W: J. Garlicki (red.), Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 15 36.
 11. Garlicki, J. (red.). (2014). Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 12. Habermas, J. (1973). Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 13. Hayes-Renshaw, F. (1996). The role of the council. W: S.S. Andersen i K.A. Eliassen (red.), The European Union: How democratic is it? London - Thousand Oak - New Delhi: Sage, 143 164.
 14. Hurrelmann A., Schneider S. i Steffek J. (red.). (2007). Legitymacy in an Age of Global Politics. Basingstoke - New York: Palgrave Macmillan.
 15. Kubin, T. (2014). Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 16. Lipset, S.M. (1995). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa: PWN.
 17. Ostrowicka, H. (2014). Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych - w poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu. Forum Oświatowe, 2(52), 47 86.
 18. Rychard, A. i Domański, H. (red.). (2010). Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 19. Schmidt, V. (2008). Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. Annual Review of Political Science, 11, 303 326.
 20. Schneider, S., Nullmeier, F. i Hurrelmann, A. (2007). Exploring the Communicative Dimension of Legitymacy: Text Analytical Approaches. W: A. Hurrelmann, S. Schneider i J. Steffek (red.), Legitymacy in an Age of Global Politics. Basingstoke - New York: Palgrave Macmillan, 126 155.
 21. Schwab-Trapp, M. (2002). Kriegsdiskurse. Die politische Kultur des Kwieges im Wandel 1991 1999. Opladen: Leske + Budrich.
 22. Sokół, W. (1997). Legitymizacja systemów politycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 23. Śliwerski, B. (2011). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 24. Wodak, R. i Krzyżanowski, M. (2011). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Przeł. D. Przepiórkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf..
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174111
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu