BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Wartości cenione przez pracodawców na rynku pracy w ocenie studentów studiów pierwszego stopnia
Values Held in High Regard by Employers on the Market According to Different Students Studies of the First Degree
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 191-200, bibliogr. 24 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Proces nauczania, Edukacja
Labour market, Teaching process, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozpoznanie wartości, które w przekonaniu studentów pierwszego oraz ostatniego roku studiów stacjonarnych uczelni publicznej są cenione przez pracodawców na współczesnym rynku pracy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące wartości cenionych przez pracodawców na rynku pracy w odczuciu młodzieży akademickiej. W związku z tym, po analizie literatury przedmiotu, skonstruowano kwestionariusz ankiety, który - jako narzędzie badawcze - posłużył do przeprowadzenia badań własnych. W artykule wykorzystano także wyniki badań wtórnych. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia w niniejszej publikacji jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej rynku pracy i sytuacji młodzieży na tym rynku. Następnie ukazano potrzebę ciągłego uczenia się jednostki oraz różne aspekty pojęcia "wartości". Końcową część opracowania stanowi przeprowadzone rozumowanie i analiza wyników badań własnych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przedstawione wyniki badań pozwalają wskazać wykładowcom zarządzania oraz pracodawcom, jakie wartości, z perspektywy studentów, są istotne dla pracodawców na rynku pracy, a tym samym ukierunkowywać proces nauczania na kształtowanie właściwych postaw i zachowań w pracy. Badania ukazały zróżnicowane odczucia studentów wobec wartości cenionych przez pracodawców na rynku pracy. Badani studenci za największą wartość cenioną przez pracodawców na rynku pracy uznali kreatywne rozwiązywanie problemów, zaś za najmniejszą - tworzenie przestrzeni dla własnego rozwoju. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzony wywód pozwala sformułować ogólny wniosek, iż wartości cenione przez pracodawców w odczuciu studentów pierwszego roku studiów licencjackich różnią się nieco od opinii studentów ostatniego roku studiów licencjackich uczelni publicznej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Recognition of values which, in the belief of students of the first and last year of full-time studies at public universities, are valued by employers in the contemporary labor market. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem is the search for answers to the question of values esteemed by employers on the labor market while according to young academics. Therefore, after analyzing the literature of the subject, a survey questionnaire was constructed, which, as a research tool, was used to carry out my research. In the article we also used the results of secondary research. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point in this publication is an analysis of the literature on the labor market and the situation of young people in this market. Next, the need for continuous learning of the individual and various aspects of the concept of "value" were demonstrated. The final part of the study demonstrates the conducted reasoning and the analysis of my own research results. RESEARCH RESULTS: The results of the research indicate which management values and the employers' values are important for employers in the labor market, and therefore, can guide the process of teaching the right attitudes and behaviors at work. Studies have shown that students feel differently about the values they hold in high regard in the labor market. The students considered the most appreciated value by employers on the labor market to be creative problem solving, while the least one was - creating space for their own development. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The exposition that has been made allows for the general conclusion, which is, that the values esteemed by employers for first year undergraduates differ slightly from those of the last year undergraduate students of public universities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amway Global Entrepreneurship Report 2016. (2017). Pozyskano z: http://www.networkmagazyn. pl/raport_amway_millenialsi_zmienia_rynek_pracy (dostęp: 19.02.2018).
 2. Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 3. Bartkowiak, G. (2014). Człowiek w sytuacji zmian środowiska pracy - wizja rynku pracy - zagrożenia i nowe możliwości.W: M. Jędrzejko i J.A. Malinowski (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia - badania - praktyka. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 359 369.
 4. Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 5. Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów od spraw personalnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Dawidziuk, R. (2013). Zmiany postaw i sytuacji zawodowej w wyniku ukończenia studiów - rozważania do przeprowadzonych badań. W: N. Iwaszczuk (red.), Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 271 280.
 7. Drynia, O. (2014). Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 28, 187 202.
 8. Faron, A. (2014). Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe - ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 26, 231 248.
 9. Głażewska, I. (2013). Metody pobudzania kreatywności w konsultingu i pracy menedżera. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Kraków - Warszawa: Edu-Libri, 221 239.
 10. Jarecki, W. (2016). Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy. Marketing i Rynek, 3, 263 271.
 11. Kotwica, A. i Pondel, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne. W: M. Nycz (red.), Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 13 19.
 12. Lisiecka, K. (2002). Mobilność pracowników w organizacji a ich kreatywność. W: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Tom 5. Zarządzanie pracą. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 435 440.
 13. PwC Digital Services. Millennials at work Reshaping the workplace. (2011). Pozyskano z: https://www. pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf (dostęp: 19.02.2018).
 14. Raport: Badanie ankietowe rynku pracy. (2016). Instytut Ekonomiczny NBP. Pozyskano z: http:// www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2016.pdf (dostęp: 20.02.2018).
 15. Sikorski, C. (2006). Kultura organizacyjna. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Skrzypek, E. (2000). Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W: R. Borowiecki (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Akademia Ekonomiczna i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 23 30.
 17. Skrzypek, E. (2004). Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W: J. Kitowski (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 150 169.
 18. Smolbik-Jęczmień, A. i Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017). Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3 4, 169 184.
 19. Sus, G. (2013), Zawodowa młodzież - szansa na przyszłość, W: Kooperacja dla regionu. Nauka - Biznes - Samorząd. Materiały z konferencji. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 69 73.
 20. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 26, 209 230.
 21. Urbański, J. (2004). Rozwój i edukacja pracownika. W: J. Urbański (red.), Rozwój i szkolenie w firmach. Teoria i rzeczywistość. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 13 31.
 22. Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horizons of Education, vol. 13, nr 26, 11 31.
 23. Work Service: Tylko praktykowane wartości mogą przyczynić się do sukcesu firmy. (2013). Pozyskano z: https://hrstandard.pl/2013/12/27/work-service-tylko-praktykowane-wartosci-moga-przyczynic-sie-do-sukcesu-firmy/ (dostęp: 20.02.2018).
 24. Zakrzewska, S. (2018). Na jakich absolwentów czekają pracodawcy? Personel Plus, 2, 54 59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu