BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rocki Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Samozatrudnienie absolwentów szkół wyższych jako potencjalna miara ich przedsiębiorczości
Self-employment of University Graduates as a Potential Measure of their Entrepreneurship
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 201-213, bibliogr. 11 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Samozatrudnienie, Przedsiębiorczość, Jakość kształcenia
Self-employment, Entrepreneurship, Quality education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Wcześniejsze badania dotyczące losów absolwentów różnych uczelni opierały się na ankietach. Obecnie po pełnym wdrożeniu (w 2017 r.) systemu wykorzystującego połączone dane POLon i ZUS (dostępne w raportach dotyczących ekonomicznych losów absolwentów dostępnych na stronie www.ela.nauka.gov.pl) możliwe jest pogłębienie i poszerzenie badań. Celem analiz w tym artykule jest weryfikacja hipotezy o związku kształcenia na danym kierunku studiów z przedsiębiorczością absolwentów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Dla weryfikacji sformułowanej wyżej hipotezy analizie poddano dane dotyczące takich uczelni, których absolwenci roczników 2014 i 2015 byli odnotowani jako samozatrudnieni w ponad 10%. Dla celów analizy sortowano i agregowano dane szczegółowe dotyczące poszczególnych grup absolwentów. PROCES WYWODU: Analiza objęła dane dotyczące roczników 2014 (w dwa lata po uzyskaniu dyplomu) i 2015 (w rok po uzyskaniu dyplomu). Analizowano kierunki, które charakteryzują się najwyższym działem samozatrudnionych i największą bezwzględną liczbą samozatrudnionych. Analizowano także kierunki, których absolwenci są w istotnej części samozatrudnieni, a pojawiają się na wielu uczelniach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizy dają podstawę do stwierdzenia, że w przypadku kierunków związanych z obszarem nauk o zdrowiu samozatrudnienie nie ma związku z przedsiębiorczością, lecz wynika ze "zwyczajowych praktyk w dziedzinie" lub nacisku potencjalnych pracodawców. Natomiast w przypadku kierunków związanych z dziedziną nauk ekonomicznych studia kreują postawy przedsiębiorcze, a także zawierają w swej naturze takie efekty kształcenia, które sprzyjają podjęciu decyzji o samozatrudnieniu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z analiz wynika, że - w szczególności dla kierunków z obszaru nauk o zdrowiu - właściwe byłoby wprowadzenie do zakładanych efektów kształcenia takich elementów wiedzy i umiejętności, które sprzyjać będą podejmowaniu samozatrudnienia i prowadzeniu działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Previous researches regarding professional fate of alumni were based on surveys. Since 2017 however the monitoring system using joined data from POLon and ZUS on professional careers of graduates is implemented. Since then the data regarding professional fate of alumni is gathered in the reports from the monitoring system of professional careers of graduates (http://www.ela.nauka.gov.pl/). Therefore it was possible to prepare more detail analysis. The aim of this study is to verify the hypothesis on correlation between the faculty chosen and entrepreneurship of the graduates. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: To verify the above mentioned hypothesis it was decided to analyse universities of which more than 10% graduates from years 2014 and 2015were registered as self employed. For the sake of this study the detailed data on individual groups of graduates was elaborated. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The scope of this study are years 2014 (two years after graduation) and 2015 (one year after graduation). In the study the faculties with highest share of self employed and highest absolute number of self employed were taken into consideration. The faculties that are offered by several universities and of which graduates are in significant share self employed were also included in this study. RESEARCH RESULTS: The results of this study allow to come into conclusion that in case of medical faculties the self employment has no correlation with entrepreneurship. It is however a common practise typical for this field of science or pressure from potential employers. From the other hand, in case of economic faculties, the universities are teaching how to be enterprising and giving knowledge allowing to take a decision to become self employed. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: According to the study, in case of the medical faculties it would to be advisable to include in the programmes subjects developing ability to get self employed and run economic activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaczorowski, P. (2012). Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim - ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy. W: E. Kwiatkowski (red.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 233 260.
 2. Karkowska, D. i Włodarczyk, W.C. (2013). Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska S.A.
 3. Lasocki, B. i Skrzek-Lubasińska, M. (2016). Samozatrudnienie w Polsce - problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja. Wiadomości Statystyczne, 7(662), 1 16.
 4. Puzio-Wacławik, B. (2013). Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 197 207.
 5. Rocki, M. (2017a). Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów. Handel Wewnętrzny, 4(369), 156 168.
 6. Rocki, M. (2017b). Samozatrudnienie absolwentów polskich uczelni rocznika 2014. e-Mentor, 4(71), 4 10.
 7. Rocki, M. (2018a). Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? Humanities and Social Sciences, w przygotowaniu do druku.
 8. Rocki, M. (2018b). Rynkowa wycena absolwentów kierunków ekonomicznych rocznika 2014. Ekonomista, 1, 89 100.
 9. Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2016/8 z dnia 5 stycznia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczące samozatrudnienia. Załącznik. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, tom 59, 6 stycznia 2016, 35 40.
 10. Skrzek-Lubińska, M. (2018). Dyskusja nad pojęciem "samozatrudnienie". Problemy definicyjne i analityczne. W: M. Skrzek-Lubińska i R. Sobiecki, Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych? Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Tyrowicz, J., Smyk, M. i Liberda, B. (2017). Talent workers as enterpreneurs: a new approach to aspirational self-employment. Bank i Kredyt, 48(6), 571 592.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174114
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu