BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
"Wychowanie dla pokoju" versus wychowanie do wojny. Wartości uniwersalne wobec wyzwań globalnych
Education for Peace versus Education for War Universal Values Against Global Challenges
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 215-223, bibliogr. 28 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Wychowanie, Edukacja na rzecz pokoju, Wolność słowa
Parenting, Education for peace, Freedom of speech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem jest przedstawienie prawniczej analizy implementacji wartości uniwersalnych jako instrumentu sprostania zagrożeniom dla pokoju. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem jest analiza możliwości implementacji wartości uniwersalnej pokój przy wykorzystaniu instrumentarium wychowania dla pokoju, które państwom i innym aktorom międzynarodowym oferuje System NZ. Wykorzystano prawnicze metody badawcze, przede wszystkim analizę instytucjonalno-funkcjonalną. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Celem pierwszej jest identyfikacja procesu przypisania prawom człowieka i pokojowi rangi nadrzędnej w uniwersalnym systemie wartości. W kolejnej zidentyfikowane zostały i poddane krytycznej analizie normy i instytucje wyznaczające ramy prawne wychowania dla pokoju i zakazu propagandy prowojennej. Część trzecia jest poświęcona wskazaniu instytucji i norm stanowiących zaporę przed wychowaniem do wojny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wskazuje, że na poziomie uniwersalnym instrumentarium prawne wychowania dla pokoju i zapobiegające tworzeniu postaw umożliwiających wojnę jest wystarczające. Bariery efektywności wyznacza stopień internalizacji wartości oraz rywalizacja z postawami i wartościami utożsamianymi z interesem państwa. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Cel, jakim było uchronienie kolejnych pokoleń od klęski wojny, który wyznaczał aksjologiczną podstawę porządku po II wojnie światowej, nie został zrealizowany. Kolejne konflikty zbrojne poprzedzane są odczłowieczeniem wroga i relatywizacją praw człowieka. Przemawia to na rzecz włączenia do wychowania dla pokoju nowych aktorów i pogłębienia współpracy.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim is to present the results of a legal analysis of the implementation of universal values as an instrument to meet the threats to peace. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is the analysis of the possibilities of implementing the universal value of peace by using the instruments of education for peace that states and other international actors offer the UN System. The legal research methods were used, and particular importance was given to institutional and functional analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argumentation is divided into three parts. The purpose of the first is to identify the process of assigning human values and peace to a superior value in the universal system of values. In the next one, norms and institutions that set the legal framework for education for peace and the prohibition of pro-war propaganda were identified and subjected to critical analysis. Part three is devoted to the identification of institutions and norms that constitute a barrier to education for war. RESEARCH RESULTS: The analysis shows that at the universal level legal the instruments for education for peace and preventing the creation of attitudes enabling the war are sufficient. The barriers to efficiency arise from the level of internalization values and confrontation with attitudes and values identified with the interest of the state. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The goal of protecting future generations from the defeat of the war, which set the axiological basis of order after the WWII, was not implemented. The following armed conflicts have been preceded by the dehumanization of the enemy and the relativisation of human rights. This speaks for the widening of new actors and deepening of international cooperation in the area of education for peace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akt. (1945). Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Pozyskano z: https://www.vilp.de/treaty_full%3Bjsessionid=9952F2C5A4C313F7D11240 897437608E?lid=en&cid=2912 (dostęp: 24.05.2018).
 2. Black's Law Dictionary. (1999). St. Paul: West Group.
 3. Cassese, A. (2009). Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal. UN. Pozyskano z: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_e. pdf. (dostęp: 24.05.2018).
 4. Clark, Ch. (2014). Echos of 1914: are today's conflicts a case of history repeating itself? The Guardian, 16 Jan.
 5. Clausewitz, C. von. (2013). O wojnie. Gliwice: Helion.
 6. Democracy Index. (2017). The Economist. Pozyskano z: http://www.eiu.com/Handlers/Whitepaper-Handler.ashx?fi=Democracy_Index_2017.pdf&mode=wp&campaignid=DemocracyIndex2017 (dostęp: 24.05.2018).
 7. Encyclopedia of Public International Law. (1982). Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 8. Galtung, J. (1975 1980). Essays in Peace Reaserch. Copenhagen: Christian Ejlers.
 9. Glaser, S. (1948). La Charte du Tribunal de Nuremberg et les nouveaux principes du droit international. Revue pénale suisse, vol. 63.
 10. Jager, U. (2014). Peace education and Conflict transformation. Berghof Glossary on Conflict Transformation. Berlin. Pozyskano z: http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publica-tions/Handbook/Articles/jaeger_handbook_e.pdf (dostęp: 24.05.2018).
 11. Jones, R. (2016). Populist nationalism spells danger for all of us. Financial News, June 6.
 12. Karta NZ. (1947). Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90 z późn. zm.
 13. MacMillan, M. (2014). The War that ended Peace: The Road to 2014. Random House.
 14. Pakt. (1977). Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 167.
 15. PDPC. (1948). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Pozyskano z: http://www.unesco.pl/file-admin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 24.05.2018).
 16. Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. (2002). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 17. Pinker, S. (2015). Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Poznań: Zysk i S-ka.
 18. Posner, E.A. (2014a). The case against human rights. The Guardian, 4 Dec.
 19. Posner, E.A. (2014b). The Twilight of International Human Rights Law. New York: Oxford University Press.
 20. Principles. (2012). Peace Education, Principles. Berghof Glossary on Conflict Transformation. Berlin. Pozyskano z: http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Books/ Book_Glossary_Chapters_en/berghof_glossary_2012_13_peace_education_principles.pdf (dostęp: 24 05.2018).
 21. Puzo, M. (2006). Ojciec chrzestny. Warszawa: Albatros.
 22. Resolution. (1978). Resolution adopted by the General Assembly. 33/73 Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace, A/Res/33/73. Pozyskano z: http://www.un-documents. net/a33r73.htm (dostęp: 24.05.2018).
 23. Roosevelt, F.D. (1941). State of the Union Address "The Four Freedoms". 6 January. Pozyskano z: http://voicesofdemocracy.umd.edu/fdr-the-four-freedoms-speech-text (dostęp: 24.05.2018).
 24. Roth, K. (2017). The Dangerous Rise of Populism. Global Attacks on Human Rights Values. Human Rights Watch. World Report.
 25. SG Message. (2013). Secretary-General's 100-day Countdown Message. Education for Peace. Pozyskano z: https://www.un.org/en/events/peaceday/2013/sgmessage_countdown.shtml. (dostęp: 24.05.2018).
 26. Statutes of International Red Cross and Red Crescent Movement.(1986). Pozyskano z: https:// www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf (dostęp: 24.05.2018).
 27. Swanson, A. (2016). The world today looks ominously like it did before World War I. The Washington Post, December 29.
 28. Zielińska, E. (2010). Definicja zbrodni agresji w polskim kodeksie karnym w kontekście art. 8 bis Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174115
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu