BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Beata (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Czy przedsiębiorczy skuteczniej uczą przedsiębiorczości?
Do Entrepreneurs Teach Entrepreneurship More Effectively?
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 225-236, tab., wykr.,bibliogr. 38 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Nauczanie, Przedsiębiorczość, Jakość kadry nauczycielskiej
Teaching, Entrepreneurship, Quality of the teaching staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile osobnicze cechy nauczyciela akademickiego i jego praktyczne doświadczenie w działalności gospodarczej są istotne w odbiorze treści programowych związanych z przedsiębiorczością i w jakim stopniu są w stanie wpłynąć na inicjację i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł przedstawia wyniki pilotażowego badania ankietowego studentów kierunków ekonomicznych dotyczące postrzegania pożądanego zestawu kompetencji i cech osobowości nauczycieli przedsiębiorczości oraz stopnia ich zbieżności z cechami przedsiębiorcy. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna krytyczny przegląd dyskusji naukowej na temat nauczania przedsiębiorczości, w tym metod nauczania, kompetencji i cech osobowości nauczycieli przedsiębiorczości. Następnie omówiono wyniki własnych ilościowych badań empirycznych dotyczących wpływu nauczania, w tym osobowości i doświadczenia biznesowego nauczyciela akademickiego, na rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów studiów ekonomicznych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Doświadczenie w biznesie połączone z kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi to najważniejsze cechy skutecznego nauczyciela przedsiębiorczości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Skuteczne nauczanie przedsiębiorczości wymaga od nauczyciela doświadczenia na temat prowadzenia biznesu oraz odpowiedniego nastawienia do słuchaczy i procesu nauczania. Niezbędna jest otwartość i interaktywne prowadzenie zajęć, z dużą dozą pomysłowości i poczucia humoru, angażującego grupę do współpracy i poznawania treści zajęć.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to answer the question to what extent the individual features of an academic teacher and his practical business experience are important in the reception of program content related to entrepreneurship and to what extent they are able to influence the initiation and development of entrepreneurial attitudes among students. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article presents the results of a pilot survey of economic students on the perception of the desired set of competences and personality traits of entrepreneurship teachers and the degree of their convergence with the entrepreneur's characteristics. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Article begins a critical review of the scientific discussion on entrepreneurship education, including teaching methods, competencies and personality traits of entrepreneurship teachers. Next, the results of own quantitative empirical studies on the impact of teaching, including the personality and business experience of the academic teacher on the development of entrepreneurial attitudes among students of economic studies, were discussed. RESEARCH RESULTS: Business experience combined with creativity and communication skills are the key features of an effective teacher of entrepreneurship. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Effective entrepreneurship education requires the teacher to be experienced how to run a business and the right attitude towards the audience and teaching process. Openness and interactive conduct of classes are necessary, with a lot of ingenuity and sense of humor, engaging the group to cooperate and learn.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson, G.L. (1992). Teaching entrepreneurship through the classics. Journal of Applied Business Research, 8(4), 135.
 2. Brockhaus, R.H. i Horwitz, P.S. (1986). The Psychology of the Entrepreneur. W: D.L. Sexton i R.W. Smilor (red.), The Art and Science of Entrepreneurship. Cambridge: Ballinger Publishing Company.
 3. Chell, E., Haworth, J. i Brearley, S. (1991). The Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories. London: Routledge.
 4. Daly, S. (2001). Student-operated Internet businesses: true experiential learning in entrepreneurship and retail management. Journal of Marketing Education, 23(3), 204.
 5. Daszkiewicz, N. (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165177.
 6. Garavan, T.N. i O'Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: a review and evaluation - part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 312.
 7. Gartner, W.B. i Vesper, K.H. (1994). Experiments in entrepreneurship education: successes and failures. Journal of Business Venturing, 9(3), 179187.
 8. Heinonen, J. i Poikkijoki, S.A. (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25(1), 8094.
 9. Henry, C., Hill, F. i Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education+ Training, 47(2), 98111.
 10. Hindle, K. (2002). A grounded theory for teaching entrepreneurship using simulation games. Simulation & Gaming, 33(2), 236.
 11. Kirby, D.A. (2002). Entrepreneurship Education: Can Business Schools Meet the Challenge? International Council for Small Business - 47 The World Conference, 24.
 12. Kirby, D.A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge? Education + Training, 46(8/9), 510519.
 13. Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577598.
 14. Leitch, C. i Harrison, R. (1999). A process model for entrepreneurship education and development. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(3), 83.
 15. Matlay, H. (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2), 382396.
 16. Mwasalwiba, S.E. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + Training, 52(1), 2047.
 17. Neck, H.M. i Greene, P.G. (2011). Entrepreneurship Education: Known Worlds and Frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1), 5570. Pozyskano z: http://doi.org/10.1111/j.1540627X.2010.00314.x (dostęp: 15.02.2018).
 18. Oosterbeek, H., van Praag, M. i Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3), 442454. Pozyskano z: http://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.08.002 (dostęp: 15.02.2018)
 19. Peterman, N.E. i Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students' perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2), 129144.
 20. Pittaway, L. i Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: a systematic review of the evidence. National Council for Graduate Entrepreneurship, Working Paper 002/2006.
 21. Rasmussen, E.A. i Sørheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26(2), 185194.
 22. Robertson, M. i Collins, A. (2003). The video role model as an enterprise teaching aid. Education + Training, 45(6), 331.
 23. Shane, S. i Venkataraman, S. (2007). The promise of entrepreneurship as a field of research. Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective, 25(1), 171184. Pozyskano z: http://doi.org/10.1007/9783-540485438_8 (dostęp: 15.02.2018).
 24. Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168182.
 25. Stewart, J. i Knowles, V. (2003). Mentoring in undergraduate business management programmes. Journal of European Industrial Training, 27(24), 147.
 26. Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 286296.
 27. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209230.
 28. Van der Sluis, J. i Van Praag, C.M. (2007). Returns to Education for Entrepreneurs and Employees: Identification by Means of Changes in Compulsory Schooling Laws. Amsterdam: University of Amsterdam, the Netherlands Working paper.
 29. Van der Sluis, J., Van Praag, M. i Vijverberg, W. (2008). Education and entrepreneurship selection and performance: A review of the empirical literature. Journal of Economic Surveys, 22(5), 795841. Pozyskano z: http://doi.org/10.1111/j.14676419.2008.00550. x (dostęp: 15.02.2018).
 30. Van Praag, C.M. (1999). Some classic views on entrepreneurship. De Economist, 147(3), 311335.
 31. Van Praag, C.M. i Versloot, P. (2007). What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29(4), 351382.
 32. Vesper, K.H. i Gartner, W.B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of Business Venturing, 12(5), 403421.
 33. Von Graevenitz, G., Harhoff, D. i Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 90112.
 34. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246257.
 35. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 1132.
 36. Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 1126.
 37. Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 1017.
 38. Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 1023.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174116
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu