BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych
Talent Management in Family Businesses
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 251-260, bibliogr. 17 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie
Talent management, Family-owned business, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja koncepcji zarządzania talentami oraz ocena jej przydatności w zarządzaniu firmami rodzinnymi. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy z punktu widzenia menedżera/właściciela firmy rodzinnej zarządzanie talentami stanowi istotny obszar decyzji menedżerskich. Wykorzystano w nim metodę analizy piśmiennictwa oraz doniesień naukowych dotyczących badań firm rodzinnych. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano rozważania natury teoretycznej, w ramach których zdefiniowano istotę zarządzania talentami oraz zidentyfikowano korzyści płynące z wdrożenia koncepcji zarządzania talentami. W drugiej części przybliżono wyniki badań, które stanowią uzasadnienie potrzeby wdrożenia profesjonalnego podejścia do zarządzania talentami w firmach rodzinnych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zarządzanie talentami kojarzone jest z praktyką zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych. Wdrożenie tej koncepcji stanowi potencjalne źródło korzyści dla firmy. Są to m.in. wzrost skuteczności i efektywności w działalności operacyjnej, wzrost rozpoznawalności na rynku pracy, zdolność do rozwoju kluczowych kompetencji. W warunkach rosnących kosztów pracy oraz nasilonej rywalizacji o pracownika zarządzanie talentami uznaje się za konieczność. Zważywszy na ograniczone zasoby kapitałowe i ludzkie, jakimi dysponują firmy rodzinne, koncepcja zarządzania talentami nabiera w tym przypadku szczególnego znaczenia. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zarządzanie talentami należy traktować jako niezbędny element zarządzania firmą rodzinną. Umiejętne wykorzystanie talentów sprzyja kształtowaniu potencjału innowacyjności biznesu rodzinnego oraz budowaniu przewagi jakościowej nad rywalami rynkowymi. Warunkuje zatem funkcjonowanie firmy rodzinnej na rynkach zdominowanych przez firmy międzynarodowe.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVES: The main objective of the article is to present the concept of talent management and to assess its suitability in managing family businesses. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article is an attempt to find the respond to the question whether talent management is an important area of managerial decisions (from the point of view of the manager/ owner of a family company). It uses the method of literature analysis and scientific reports on family business research. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of two parts. The first presents theoretical considerations, in which the essence of the concept of talent management was reviewed and the benefits of implementing the talent management concept were identified. In the second part, the results of research are approximated. They justify the need to implement a professional approach to talent management in family businesses. RESEARCH RESULTS: Talent management is associated with the practice of human resource management in the international corporations. The implementation of this concept is a potential source of benefits for the company. These include increase the efficiency and the effectiveness in operating activities, improve recognition on the labor market, ability to develop key competences. In the conditions of rising labor costs and increasing competition for employees, talent management is considered a necessity. Given the limited capital and human resources available to family businesses, the concept of talent management is particularly important in this case. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Talent management should be treated as an essential element of managing a family business. Skilful use of talents contributes to shaping the innovation potential of a family business and building a quality advantage over market rivals. Therefore, it determines the functioning of the family business on markets dominated by international companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki, K. (1932). Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym. Przegląd Organizacji, 1.
 2. Cannon, J.A. i McGee, R. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_talentami#Podstawowe_warunki_skuteczno. C5.9Bci_systemu_zarz.C4.85dzania_talentami.
 4. https://www.rtck.pl/rob-to-co-kochasz-odkryj-swoje-talenty-on-line.
 5. Huk, K. (2015). Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. W: J. Witkowski i A. Skowrońska A. (red. nauk.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Ingram, T. (red.). (2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 7. Listwan, T. (2005). Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS.
 8. Oleksa, K. (2015). Zarządzanie talentami - jak w XXI wieku motywować i utrzymać w organizacji utalentowanych pracowników. W: A. Springer (red. nauk.), Talent jako czynnik sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 60, nr 3. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 9. Pochopień, J. (2011). Zarządzanie talentami. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.
 10. Pocztowski, A. (red.). (2008). Zarządzanie talentami w organizacji. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 11. Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce. (2015). Raport z badania House of Skills. Pozyskano z: https://www.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Praktyki-w-zarz%C4%85dzaniu-talentami-w-Polsce_final_01.02.2016.pdf.
 12. Springer, A. i Hadryś-Nowak, A. (2016). Wyzwania związane z zarządzaniem talentami - porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych. E-mentor, 3(65).
 13. Tabor, J. (2008). Programy rozwojowe - jak kształcić talent w organizacjach. E-mentor, 5(27).
 14. Zarządzanie talentami. Pozyskano z: https://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie _talentami.
 15. Zarządzanie talentami, czyli jak zatrzymać pracownika w małej firmie?, Akademia PARP. Pozyskano z: http://www.focus.pl/artykul/zarzadzanie-talentami-czyli-jak-zatrzymac-pracownika -w-malej-firmie.
 16. Zawiślińska, D., Rodzinne firmy zamknięte na nowości. Pozyskano z: https://www.pb.pl/ rodzinne-firmy-zamkniete-na-nowosci-854542.
 17. Zespół Gamma. Model mocnych stron wg Gallupa. Pozyskano z: http://www.projektgamma.pl/pdf/ Model_mocnych_stron_wg_Gallupa.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174118
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu