BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Kopera Sebastian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Edukacja przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie. Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Entrepreneurship Education at a Big, Traditional University. The Case of Jagiellonian University in Cracow
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 25-38, tab., bibliogr. 12 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Dydaktyka, Edukacja przedsiębiorcza, Kształcenie ekonomistów
Didactics, Entrepreneurial education, Education of economists
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie efektywności eksperymentu dydaktycznego w akademickiej formalnej edukacji przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie w Polsce ukierunkowanej na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych studentów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest edukacja przedsiębiorczości łącząca teorię z praktyką w tradycyjnym dużym publicznym uniwersytecie w Polsce. Zastosowano analizę jakościową z wykorzystaniem problemowo wybranych trzech studiów przypadków (case studies) studenckich projektów wdrożeniowych zrealizowanych w praktyce w ramach dynamicznej sieci partnerów zewnętrznych Instytutu Przedsiębiorczości UJ. PROCES WYWODU: W części pierwszej przedstawiono uwarunkowania realizacji procesów edukacji przedsiębiorczości i szczegółowe założenia badawcze. Część druga obejmuje opisy badanych przypadków. W części trzeciej podsumowano syntetyczne wyniki analizy ze względu na efektywność edukacji przedsiębiorczości. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przedstawione studia przypadków zilustrowały realizację w praktyce procesu przedsiębiorczości powstawania pomysłu na nowatorską aplikację, zbudowania nowej firmy oraz przygotowania innowacyjnego projektu społecznego. Wdrożenie wszystkich projektów potwierdziło dobitnie wartość aspektów praktycznych w edukacji przedsiębiorczości, a jednocześnie podkreśliło ogromną rolę otoczenia zewnętrznego w tym procesie ze względu na wartość dodaną wynikającą z szeroko rozbudowanej współpracy z jednostkami pozauniwersyteckimi. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Uzyskane doświadczenia skłaniają do postawienia wniosku o uwzględnienie obu wspomnianych aspektów jako obligatoryjnych w projektowanych modelach edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The goal of the text is presentation and analysis of the effectiveness of didactic experiment, which was interwoven into a formal, academic education aimed at forming entrepreneurship knowledge, skills and attitudes among students at the big, traditional Polish university. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is entrepreneurship education mingling together theory and practice at the big, traditional Polish university. In order to research this problem qualitative approach was applied to analysis of three cases of students' application projects realized in cooperation with a dynamic network of external partners of Entrepreneurship Institute at the Jagiellonian University. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part of the text presents factors determining realization of entrepreneurship education processes as well as detailed research assumptions. The second part encompasses an analysis of the chosen cases. In the final section the results of analysis were summarized adopting the perspective of entrepreneurship education effectiveness. RESEARCH RESULTS: The presented case studies presented practical realization of entrepreneurship process in three diverse types of student projects: building an idea of a new mobile application, start-up foundation and growth, and realization of an innovative social project. Implementation of all those projects confirmed a significant value of practical aspects in entrepreneurship education, and, at the same time emphasized an enormous role of the external environment in this process, that results from value added by extensive cooperation with external partners. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Based on the results of the presented didactic experiments it is recommended to include both of the mentioned aspects (i.e. practicality and involvement of external partners) in the future entrepreneurship education models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski, J. (2008). Organizational learning as a base of entrepreneurship. W: M. Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in tourism and sport business. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 81-86.
 2. Bednarczyk, M. (2008). Co to jest przedsiębiorczość? W: M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka. Warszawa: CeDeWu.pl.
 3. Bednarczyk, M. i Batorski, J. (2009). Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. CBInsight. (2014). The Top 20 reasons Startups fail, 1-9. Pozyskano z: https://www.cbinsights.com/ research/startup-failure-reasons-top (dostęp: 10.10.2017).
 5. Chou, C.-M. i in. (2017). Tertiary students' entrepreneurial career intentions of entrepreneurship- -embedded internship programs. Studies in Higher Education, 42(11), 2116-2133.
 6. Cricelli, L. i in. (2018). Intellectual capital and university performance in emerging countries: Evidence from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, 19(1), 71-95.
 7. Czakon, W. (2015). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologiczne badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Hayter, C.S., Lubynsky, R. i Maroulis, S.J. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 42(6), 1237-1254.
 9. Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J.C. i Rueda-Cantuche, J.M. (2011). Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 195-218.
 10. OECD. (2016). Start-ups and innovative entrepreneurship. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. Paris: OECD Publishing. Pozyskano z: http://www.oecd-ilibrary.org/ science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016/start-ups-andinnovative- entrepreneurship_sti_in_outlook-2016-25-en (dostęp: 15.12.2017).
 11. Sułkowski, Ł., Seliga, R. i Woźniak, A. (2016). Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z. 9, cz. 3 Marketing w rozwoju innowacyjności, 221-233.
 12. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174302
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu