BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bigos Krystian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia
The Tendency of Students to Undertake a Business Activity Depending on the Size of the City of Origin
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 61-71, rys.,tab., bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość akademicka, Edukacja
Entrepreneurship, Academic entrepreneurship, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ocena czynników mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w percepcji studentów uczących się na kierunkach ekonomicznych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z próbą identyfikacji czynników pobudzających i zniechęcających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez studentów. Zawarte w niniejszym artykule wnioski zostały oparte zarówno na przeglądzie literatury przedmiotu, jak również na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego metodą CAWI wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto zbada- no hipotezę weryfikującą istnienie stochastycznej zależności pomiędzy skłonnością do podejmowania działalności gospodarczej a wielkością miasta pochodzenia studentów z zastosowaniem testu chi-kwadrat. PROCES WYWODU: Proces wywodu został w głównej mierze oparty na analizie wyników badań własnych przeprowadzonych na próbie 67 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również na analizie literatury przedmiotu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ponad połowa ankietowanych (64,2%) odpowiedziała, że w przyszłości planuje założyć własną działalność gospodarczą, z kolei reszta (35,8%) zdecydowanie za- przeczyła, jakoby chciała prowadzić własne przedsiębiorstwo. Przeprowadzona analiza chi-kwadrat wykazała, że im większe miasto pochodzenia, tym większa skłonność do podejmowania własnej działalności gospodarczej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badanie zostało przeprowadzone na próbie 67 studentów. Pokazało ono, że większość z nich chciałaby w przyszłości prowadzić swój własny biznes. Wśród czynników zniechęcających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej wymieniono głównie dużą konkurencję na rynku oraz ryzyko zadłużenia. Wydaje się zasadne, aby nadal podejmować próby pobudzania postaw przedsiębiorczych studentów (absolwentów)(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to assess the factors which have impact on undertaking a business activity by students who are studying at the Cracow University of Economics. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem being raised in the article is to identify the factors which stimulate and discourage students from running their own business. The conclusions contained in the article were based on literature study and survey results which was conducted on students of the Cracow University of Economics with the use of CAWI method. In addition, an author examines a thesis on the existence of a stochastic dependence between the tendency to undertake a business activity and the size of the city of origin of the students with the use of the chi-square test. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The arguments presented in this article were mainly based on the analysis of the results coming from own research conducted on a sample of 67 stu- dents of the Cracow University of Economics and on the selective literature review. RESEARCH RESULTS: More than half of the respondents (64.2%) declared that in the future they were going to start their own business, while the rest (35.8%) strongly denied this claim. The chi-square analysis have shown that the larger the city of origin is, the greater the propensity for a student to starting its own business is. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The study conducted on 67 stu- dents has shown that most investigated students wanted to run their own businesses in the nearest future. Students involved in the research said that the factors which strongly discourage them from undertaking their own business activity are mainly a high level of competition on the market and a high risk of indebtedness. It seems reasonable to promote entrepreneurship among the students by increasing awareness regarding methods to minimize risk in business activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton, M., Schaefer, R. i Canavati, S. (2018). To Be or Not to Be a Social Entrepreneur: Motivatio- nal Drivers amongst American Business Students. Entrepreneurial Business And Economics Review, 6(1), 9-35.
 2. Brzozowska, A. (2016). Teorie przedsiębiorczości. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 459-471.
 3. Brzozowski, T.T. (2007). "Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3(0), 196-203.
 4. Eider, J., Sieńko-Awierianów, E. i Stępień-Słodkowska, M. (2012). Postawy przedsiębiorcze studentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2(98), 37-49.
 5. Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Hisrich, R. i Drnovsek, M. (2002). Entrepreneurship and small business research - a European perspective. Journal Of Small Business And Enterprise Development, 9(2), 172-222.
 7. Hytti, U. i O'Gorman, C. (2004). What is "enterprise education"? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education - Training, 46(1), 11-23.
 8. Jones, P., Jones, A., Packham, G. i Miller, C. (2008). Student attitudes towards enterprise education in Poland: a positive impact. Education-Training, 50(7), 597-614.
 9. Kaczmarczuk, K. (1998). Struktura własności a przedsiębiorczość. Ekonomista, 2(3), 227-243.
 10. Kilar, W. i Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 111-130.
 11. Komisja Wspólnot Europejskich. (2006). Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Pozyskane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52 006DC0033&from=PL (dostęp: 12.02.2018).
 12. Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów -wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47.
 13. Malinowski, A. (2007). Rozwój przedsiębiorczości jako podstawowy element wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 13-16.
 14. Michalik, A. (2016). Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 15(35), 299-319.
 15. Nowak, H. (2014). Dyskusja nad rolą edukacji w rozwoju przedsiębiorczości. W: M. Kokocińska i H. Nowak (red.), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii. Warszawa: Difin, 34-44.
 16. Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 17. Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.
 18. Sadowska, M. (2014). Przedsiębiorczość a wzrost gospodarczy. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30, 261-275.
 19. Steczkowski, J., Woźniak, M., Zając, K. i Zeliaś, A. (1996). Statystyka matematyczna w zastosowaniach. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 20. Targalski, J., Kosała, M. i Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wyników badań. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 90-99.
 21. Timmons, J.A. (1999). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Boston: Irwin/ McGraw-Hill.
 22. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.
 23. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 24. Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-36.
 25. Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 11-27.
 26. Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the view of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94,
 27. Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 10-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174305
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu