BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozwój zrównoważonego rolnictwa w Polsce
Sustainable Development of Agriculture in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 17/18, s. 89-102, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Wspólna Polityka Rolna
Sustainable agriculture, Common Agricultural Policy (CAP)
Abstrakt
Artykuł dotyczy teoretycznych aspektów zrównoważonego rozwoju rolnictwa (pojęcie, cele) oraz przedstawia wyniki badań zmian przestrzennych, jakie nastąpiły w latach 2004-2010 w wyniku wpływu instrumentów WPR na zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce. Instrumentami finansowymi wspierającymi zrównoważony rozwój rolnictwa są pakiety programu rolnośrodowiskowego: "Rolnictwo zrównoważone", "Rolnictwo ekologiczne", "Ekstensywne trwałe użytki zielone", "Ochrona gleb i wód" oraz działanie "Wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania" realizowane w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The article addresses theoretical aspects of sustainable agriculture (the concept, goals) and presents spatial changes that occurred between 2004 and 2010 under the influence of CAP measures carried out in Poland. The financial instruments supporting the sustainable development of agriculture include packages of the EU agri-environmental programme: "Sustainable farming", "Organic farming", "Extensive permanent grasslands" and "Protection of soil and water", as well as the measure "Support for agricultural activityin less-favoured areas" implemented under RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dauer I. 2010. Ochrona gleb i wód. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
 2. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2004. MRiRW-MŚ, Warszawa.
 3. Kołodziejczak A. 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań.
 4. Krasowicz S. 2005a. Cechy rolnictwa zrównoważonego. [W:] J. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 11. IERiGŻ, Warszawa, s. 23-78.
 5. Krasowicz S. 2005b. Ocena możliwości rozwoju zrównoważonego gospodarstwa o różnej intensywności produkcji rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. G, 89, 2: 66-72.
 6. Krasowicz S. 2008. Główne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, 10 (1): 202-207.
 7. Kucharska A. 2010. Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 8. Kutkowska B. 2007. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Sudetach. Studia i Monografie, 2. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Nowak E. 2004. Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce-Poznań.
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) 2008. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 11. Robertson G.F., Harwood R. 2001. Agriculture, sustainable. Encyclopedia of Biodiversity. National Academy Press, Washington, DC, I: 99-108.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 174, poz. 1809 z późn. zm.).
 13. Rudnicki R. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Woś A. 1998. Rolnictwo zrównoważone. [W:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735.
 15. Wilkin J. (red.) 2003. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. 2005. MRiRW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu