BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Janusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu dofinansowania przez samorządy wojewódzkie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
Diversity of the Level of Voivodeship Governments' Subsidy for Regional Railway Passenger Traffic
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 22, s. 15-28, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Transport pasażerski, Sieć kolejowa, Samorząd terytorialny
Railway transport, Passenger transport, Railway network, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku ze zmianami prawa od 2004 r. samorządy wojewódzkie w Polsce są w pełni odpowiedzialne za organizację i finansowanie kolejowego pasażerskiego transportu regionalnego. Ich wydatki, zarówno na dotowanie deficytowych przewozów osób, jak i zakup kolejowych pojazdów szynowych, są bardzo zróżnicowane. Zależą one przede wszystkim od wielkości budżetu województwa, a także od znaczenia tego rodzaju transportu w danym regionie, na które w dużej mierze wpływa zróżnicowanie gęstości sieci kolejowej w Polsce. Poszczególne samorządy nieco inaczej postrzegają obecną i przyszłą rolę regionalnego transportu kolejowego, co uwidacznia się w strukturze wydatków. Wiele z nich inwestuje znaczne środki w jego rozwój oraz modernizację taboru. Niektóre natomiast w taki sposób konstruują budżety, że możliwe jest co najwyżej utrzymanie aktualnej wielkości pracy przewozowej. Ponadto różne są sposoby organizacji tego rodzaju transportu na obszarze województwa, co także wpływa na koszty. Wielkość środków wydatkowanych na regionalny kolejowy transport pasażerski w przeliczeniu na mieszkańca wykazuje duże zróżnicowanie regionalne i najczęściej odzwierciedla poziom zamożności województw. Zróżnicowana jest jednak również struktura wydatkowanych środków - oprócz wydatków na samo utrzymanie połączeń kolejowych pojawiają się wydatki inwestycyjne, w zakresie infrastruktury oraz taboru. Do liderów w organizacji nowoczesnego i niezawodnego regionalnego transportu kolejowego można, biorąc pod uwagę różnorodne kryteria, zaliczyć województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. (abstrakt oryginalny)

Due to the changes in law, voivodeship governments in Poland has been fully responsible for the organisation and funding of the regional railway passenger traffic since 2004. Their expenses for the subsidy to a deficient passenger transport, as well as purchase of trains is very diversified. They depend mostly on the budget of the voivodeship and on the importance of this kind of transport in the region, which is highly dependent on the diverse density of railway network in Poland. Each government has its own perception of the present and future role of the regional railway transport, which can be seen in the structure of expenses. Although many of them invest substantial amount of money in the development of the railway transport and modernisation of the rolling stock, some draw up their budgets in such a way that it is merely possible to maintain vehicle kilometers on the current level. Moreover, there are various methods of organisation of this type of transport in the voivodeship area, which has an impact on the costs. The amount of money spent on the regional railway passenger transport per capita is diversified across the regions and very often it is a sign of voivodeship's wealth. The structure of the spending is also diversified - apart from the expenses on the maintenance of the railway connections, there are expenses on the investments, infrastructure and rolling stock. To a circle of the undisputed leaders in organisation of modern and reliable regional railway transport we can rank, considering a variety of criteria, voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie and zachodniopomorskie. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyr. T. 2009. Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
  2. Sprawozdania z wykonania budżetów województw w roku 2011 (http://www.bip.gov.pl/).
  3. Taylor Z. 2007. Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
  4. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. 2000 nr 84, poz. 948).
  5. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5, poz. 13).
  6. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86, poz. 789).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu