BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyba Wojciech M. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kawińska Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim
Economic Clusters in Wielkopolska Voivodeship: Classification of Types and Policy of Support
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 20, s. 73-86, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Gospodarka lokalna, Współpraca przedsiębiorstw
Business cluster, Local economy, Enterprises cooperation
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Klastry jako forma sieciowych powiązań gospodarczych są jedną z ważniejszych metod współpracy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Ich rola w gospodarkach regionów Polski rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowe możliwości pozyskania środków na dofinansowanie ich tworzenia i rozwoju. W artykule dokonana została klasyfikacja rodzajowa klastrów gospodarczych funkcjonujących w województwie wielkopolskim pod koniec 2012 r. Wskazano również projekty, na które przyznano dofinansowanie na wsparcie klastrów ze środków finansowych dostępnych w ramach polityki regionalnej. (abstrakt oryginalny)

Clusters as a kind of networked economic links are a significant form of co-operation of competing enterprises. Their role in the economies of Polish regions keeps growing, so there appear ever newer possibilities of obtaining means to help finance their establishment and development. This article presents a classification by type of the economic clusters operating in Wielkopolska voivodeship at the close of 2012. Also listed are projects which were granted financial assistance in support of clusters from funds available under regional policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baptista R., Swann P. 1998. Do firms in clusters innovate more? Research Policy, 27: 525-540.
 2. Brodzicki T., Szultka R. (red.) 2004. Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski. Praca zbiorowa. Instytut Badań nad gospodarką rynkową, Gdańsk.
 3. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wyd. Naukowe PWN, Poznań.
 4. Cruz S.C.S., Teixeira A.A.C. 2010. The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies - Regional Science Debate. Regional Studies, 44, 9: 1263-1288.
 5. Domański R., Marciniak A., 2003. Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, CXIII.
 6. Dyba W.M., Stryjakiewicz T. 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w województwie wielkopolskim w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Gorynia M., Jankowska B. 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Wyd. Diffin, Warszawa.
 8. Grycuk A. 2010. Klastry jako instrument polityki regionalnej. Infos - zagadnienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sejmowych 13(83).
 9. Karlsson C. (red.) 2008. Handbook of research on innovations and clusters: cases and policies. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 10. Krugman P. 1991. Increasing Returns and Economic Geography. The Journal of Political Economy, 99, Issue 3: 483-499.
 11. Marshall A. 1890. Principles of Economics (8th ed.). The Online Library Of Liberty, Liberty Fund, Inc. (e-book: http://oll.libertyfund.org).
 12. Mikołajczak B., Kurczewska A., Fila J. 2009. Klastry na świecie. Studia przypadków. Wyd. Diffin, Warszawa.
 13. Owczarek K. (red.) 2010. Klastry w gospodarce regionu. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 14. Porter M.E. 1985. Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, Collier Macmillan, London.
 15. Skawińska E., Zalewski R.I. 2009. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska. PWE, Warszawa.
 16. Stryjakiewicz T. 2004. Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 25-44.
 17. Stanienda J. 2012. Strategia koopetycji w klastrach. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20, 1: 181-192.
 18. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania. 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 19. Innowacyjność w klastrach. [W:] Portal innowacji (http://www.pi.gov.pl/Klastry/ chapter_86087.asp; dostęp 20.09.2012).
 20. Lista beneficjentów WRPO - stan na 3.10.2012 r. (http://wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/lista-beneficjentow/lista-beneficjentow-wrpo).
 21. Lista beneficjentów PO IG - stan na 30.09.2012 r. (http://www.poig.gov.pl/strony/lista_beneficjentow_poig.aspx).
 22. Klastry gospodarcze w Polsce na tle klastrów w Europie, 2010. [W:] Portal Europejskiego Obserwatorium Klastrów (http://www.clusterobservatory.eu/ common/galleries/ downloads/ Star_clusters_Poland.pdf).
 23. Polityka wspierania klastrów gospodarczych w Polsce. [W:] Portal poświęcony klastrom w Polsce (http://www.klastry.org/polityka-gospodarcza-a-klastry-mainmenu-7/93-klastryinnowacyjnosc; dostęp: 20.09.2012).
 24. Regionalna strategia innowacji dla Wielkopolski 2010-2020. 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651 ze zm.).
 26. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 2005. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań (aktualizacja 2012).
 27. Szczegółowy opis priorytetów WRPO na lata 2007-2013. Wersja 6.1. 2012. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 28. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Wersja 8.1. 2012. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 29. Wielkopolskie inicjatywy klastrowe. Publikacja przygotowana w ramach projektu systemowego "Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie" na zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (plik dostępny pod adresem: http://iw.org.pl/pl/innowacyjne-przedsiebiorstwa/klastering). Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu