BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stronczek Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Krajewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
The Premises and the Scope of Use of Tutoring in Teaching Accounting at a University - the Perspective of a Student and an Academic Teacher
Przesłanki i zakres wykorzystania tutoringu w nauczaniu rachunkowości w szkole wyższej - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 95-108, wykr., bibliogr. 22 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Kształcenie, Rachunkowość, Dydaktyka
Learning, Accounting, Didactics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie przesłanek i zakresu wykorzystania tutoringu akademickiego w dydaktyce przedmiotów z dziedziny rachunkowości. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, rosnące oczekiwania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym implikują poszukiwanie metod nauczania, które uatrakcyjniają model kształcenia w szkołach wyższych, zwiększają jego efektywność i będą odpowiedzią na wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży w Polsce. Metody badawcze wykorzystane do realizacji tego celu to studia literaturowe oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. PROCES WYWODU: W artykule w pierwszej kolejności została zaprezentowana idea tutoringu naukowego i rozwojowego, a następnie na podstawie własnych badań podjęta została próba zdiagnozowania gotowości studentów i nauczycieli do indywidualizacji współpracy w nauczaniu przedmiotów z dziedziny rachunkowości. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki nie podlegają generalizacji poza zakresem instytucji, w której były przeprowadzane badania, ale dostarczają wskazówek dla innych organizacji rozważających podjęcie działań w obszarze edukacji spersonalizowanej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nie powinniśmy pytać, czy należy wykorzystywać tutoring w nauczaniu rachunkowości na poziomie akademickim, ale w jaki zakresie i w jaki sposób, przy uwzględnieniu ograniczeń prawnych, organizacyjnych i finansowych należy przejść od rozważań teoretycznych do praktycznych wdrożeń.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the article is to present the premises and the scope of use of academic tutoring in didactics of subjects from the field of accounting. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The changing economic reality, the growing expectations with regard to professional qualifications, as well as the assumptions of the Higher Education Law Act imply a search for teaching methods that would make the model of university education more appealing, increase its effectiveness and be a response to the growth in educational aspirations of the youth in Poland. The research methods used to achieve this purpose are literature studies and a diagnostic survey with the use of a questionnaire. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article first presents the idea science and development tutoring, and then, on the basis of the author's own research, attempts to diagnose the readiness of students and teachers for individualisation of cooperation in teaching subjects from the field of accounting. RESEARCH RESULTS: The results are not generalised beyond the institution where the study was carried out but provide guidelines for other organisations thinking about undertaking activities in the area of personalised education. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The results of the conducted research indicate that we should not be asking whether tutoring should be used to teach accounting at the academic level, but to what extent and how to move on, taking account of legal, organisational and financial limitations, from theoretical considerations to practical implementations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashcroft, K. (2004). The massification of higher education: A comparison of the UK experience and the emerging Ethiopian response. The Ethiopian Journal of Higher Education, Vol. 1, No. 1, 21-40.
 2. Baranowska, A. (2014). Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole. e-mentor, 5(57), 10-19. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.15219/em57.1136 (access: 31.01.2018).
 3. Bennett, N., Dunne, E., & Carré, B. (2000). Skills Development in Higher Education and Employment. Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University.
 4. Bereźnicki, F. (1998). Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli akademickich a samodzielne studiowanie. In: E. Radecki (ed.), Student - nauczyciel akademicki. Relacje interpersonalne. Szczecin.
 5. Biggs, J.B. (1996). Assessing Learning Quality: Reconciling Institutional, Staff, and Educational Demands. Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 21, 5-15.
 6. Brzezińska, A.I. & Appelt, K. (2013). Tutoring nauczycielski - tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. Forum Oświatowe, Vol. 25, 2(49), 13-29. Retrieved from: http://forumoswiatowe.pl/index.php/ czasopismo/article/view/39 (access: 30.01.2017).
 7. Brzozowski, T.T. (2017). Tutoring jako alternatywna metoda edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, Vol. 13, 291-303.
 8. Budzyński, M. (2009). Tutoring szkolny - jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki. In: M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, & A. Zembrzuski (eds.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 9. Chmura, M. (2013). Tutoring - rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich wydziałach prawa (wprowadzenie do dyskusji). In: J. Mazurkiewicz (ed.), Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. Wrocław. Retrieved from: www.bibliotekacyfrowa.pl/ publication/40555 (access: 30.01.2017).
 10. Christ, M. (2013). Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne w XXI wieku. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 1, 19-36.
 11. Czekierda, P. (2015). Czym jest tutoring?. In: P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (eds.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 15-34.
 12. Drumlak, U. (2011). Propozycja zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania rachunkowości w szkołach wyższych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 287(63), 31-44.
 13. Gadacz, T. (2008). O ulotności życia. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 14. Giczela-Pastwa, J. (2016). Cel i relacja w tutoringu akademickim. In: B. Karpińska-Musiał (ed.), W trosce o jakość w ilości: tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim. Wydawnictwo Libron- Filip Lohner, 185-194.
 15. Karmańska, A. (ed.). (2016). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane). Retrieved from: http://www.skwp.pl/Miedzynarodowe,Standardy,Edukacyjne,1-8(zaktualizowane),13827. html (access: 28.02.2018).
 16. Kember, D. (1997). A Reconceptualisation of the Research into University Academics Conceptions of Teaching. Learning and Instruction, Vol. 7, No. 3, 255-275.
 17. Pełczyński, Z. (2007). Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego. In: B.Kaczarowska (ed.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 31-34.
 18. Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Retrieved from: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-nalata-2015-2030.html (access: 30.01.2017).
 19. Przybylska, L. (2016). Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego - motywy zaangażowania w nową ofertę dydaktyczną. Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska, sectio B - Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. 70, No. 1, 153-167.
 20. Torra, I., De Corral, I., Pérez, M.J., Triadó, X., Pagès, T., Valderrama, M.I., Márquez, M.D., Sabaté, S., Solà, P., Hernández, C., Sangrà, A., Guardia, L., Estebanell, M., Patiño, J., González, A.P, Fandos, M., Ruiz, N., Iglesias, M.C., & Tena, A. (2010). Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes de formación dirigidos a profesorado universitario. Revista de Docencia Universitaria, Vol. 10, No. 2, 21-56.
 21. Wingate, U. (2007). A framework for transition: supporting 'learning to learn' in higher education. Higher Education Quarterly, Vol. 61, No. 3, 391-405.
 22. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. (2006/962/WE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174308
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu