BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramek Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie metody Social Network Analysis w analizie kompetencji pracowników
The Use of Social Network Analysis in the Analysis of Employees' Competences
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 119-129, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Edukacja, Rozwój, Kompetencje społeczne
Entrepreneurship, Education, Development, Social competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania analizy sieciowej (Social Network Analysis) do badania kompetencji posiadanych przez pracowników. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Współczesnym pracodawcom zależy na pracownikach zdolnych do pracy w samoorganizujących się zespołach oraz efektywnych we współpracy z klientami. W związku z tym szczególnego znaczenia nabierają kompetencje społeczne. Aby pracodawcy mogli właściwie rozwijać kompetencje swoich pracowników oraz aby mogli właściwie dobierać ich w zespoły na potrzeby realizacji różnych zadań, konieczne jest posiadanie metod i narzędzi, które ułatwią ich analizowanie. Problem ich analizowania został w artykule rozwiązany dzięki wykorzystaniu metody SNA i narzędzi informatycznych, które ją stosują. PROCES WYWODU: Metoda SNA została przedstawiona jako uzupełnienie metody badania umiejętności stosowanej podczas szkolenia z tutoringu. Eksperyment miał na celu wyłonienie umiejętności ludzi w zespole, aby w dalszej kolejności móc je analizować z wykorzystaniem metody SNA. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Metoda SNA pozwala na zbudowanie i przedstawienie struktury relacji pomiędzy kompetencjami pracowników i ich analizowanie na różnych poziomach szczegółowości, co usprawnia proces podejmowania decyzji. Metoda ta pozwala przyjąć inną niż stosowane dotychczas metody - wizualną perspektywę analizowania zjawisk, służących weryfikacji podjętych decyzji, przyjętych założeń i uzyskanych wyników. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: SNA jest przydatną metodą gromadzenia, analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. W artykule zaprezentowano ją jako metodę uzupełniającą metody szkoleniowe, ale z powodzeniem można ją także zastosować podczas realizacji projektów wymagających stworzenia zespołu efektywnie współpracujących ze sobą ludzi.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to present the possibility of using Social Network Analysis (SNA) to study competences possessed by employees. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Modern employers want to have employees able to work in self-organizing teams and effective in cooperation with clients. In this context, social competences become particularly important. It is necessary to have methods and tools that will facilitate the analysis of competences. In order for employers to properly develop the competences of their employees and to be able to properly select them for teams for the purposes of tasks. The problem of competence analysis was solved in the paper thanks to the use of the SNA method and IT tools that apply it. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The SNA method is presented here as a complement to the test method of skills used during tutoring training. The experiment aimed at identifying the skills of people in the team, in order to be able to analyse them using the SNA method. RESEARCH RESULTS: The SNA method allows to build and present a structure of relations between employees' competences and their analysis at various levels of detail, which improves the decision making process. This method allows to adopt a different method than that used so far - a visual perspective that shows object's relations for analysing phenomena, useful to verify made decisions, assumptions and obtained results. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The SNA is a useful method of collecting, analysing and improving employee's competences. The paper presents it as a method complementing training methods, but it can also be successfully used during project implementation, requiring the creation of a team of effectively cooperating people.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bandach, M. (2013).Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych. Ekonomia i Zarządzanie, 5(4). Pozyskano z: http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/ article/309/1.6_bandach.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 3. Baron, R.A. i Markman, G.D. (2003). Beyond social capital: the role of entrepreneurs' social competence in their financial success. Journal of Business Venturing, 18(1), 41-60. Pozyskano z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883902600000690 (dostęp: 28.05.2018).
 4. Blair, J.P. i Carroll, M.C. (2008). Social capital. Economic Development Journal, 7(3), 42-49.
 5. Chmielecka, E. (red.). (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Elsner, D. (red.). (2013). Sieci współpracy i samokształcenia. Warszawa: Wolter Kluwer Polska SA.
 7. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York, NY: Bantam.
 8. Iżycka, H. i Marszałek, A. (2011). Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO jako instrument wspomagający dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament rynku pracy. Pozyskano z: https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1095794/Klasyfikacja ESCO.pdf/0b835fbc- 0c8a-47d4-99db-75fee6f30687?t=1415873133000 (dostęp: 28.05.2018).
 9. Kędzierska, B. i Znajmiecka-Sikora, M. (2011). Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa. W: M. Znajmiecka-Sikora i B. Kędzierska (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: Ego, 17-32.
 10. Koszewska, K. (2014). Co to są kompetencje społeczne? Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, 2(33), 2-3. Pozyskano z: http://meritum.mscdn.pl/meritum/pliki/cale_numery/2014_2. pdf (dostęp: 28.05.2018).
 11. Kraśniewski, A. (2011). Jak przygotować program kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza. Pozyskano z: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/20111228.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 12. Malinowski, J.A. i Wesołowska, A. (red.). (2015). Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Toruń: Akapit Wydawnictwa Edukacyjne. Pozyskano z: http://www.bptorun.edu. pl/upload/Image/cool/coa.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 13. Marciniak, Z., Chmielecka, E., Kraśniewski, A. i Saryusz-Wolski, T. (2013). Raport Samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Dla Szkolnictwa Wyższego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pozyskano z: http://www.wbia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wbia/zalaczniki/krk/ 08_Raport_samopotwierdzenia.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 14. Penc-Pietrzak, I. (2013). System zarządzania kompetencjami w organizacji. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 27, 415-428. Pozyskano z: http://mazowsze.hist. pl/678/1999/981/1/36062/ (dostęp: 28.05.2018).
 15. Przybył, C. (red.). (2014). Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Warszawa: Agrotec Polska Sp. z o.o. Pozyskano z: https://www. ewaluacja.gov.pl/media/25587/rzl_281.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 16. Ranking 10 umiejętności przyszłości. (2017). Business Journal. Pozyskano z: http://businessjournal. pl/ranking-10-umiejetnosci-przyszlosci/ (dostęp: 28.05.2018).
 17. Riggio, R.E. i Reichard, R.J. (2008). The emotional and social intelligences of effective leadership: An emotional and social skill approach. Journal of Managerial Psychology, 23(2), 169-185. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1108/02683940810850808 (dostęp: 28.05.2018).
 18. Sail, R.M. i Alavi, K. (2010). Social skills and social values training for future k-workers. Journal of European Industrial Training, 34(3), 226-258. Pozyskano z: http://dx.doi. org/10.1108/03090591011031737 (dostęp: 28.05.2018).
 19. Starostka, E. (2008). Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne. Psychologia.net.pl. Pozyskano z: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=254 (dostęp: 28.05.2018).
 20. Szczepanik, A. (red.). (2014). Wspieraj młodzież coachingowo. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Pozyskano z: https://issuu.com/ frse/docs/pajp_vi_coaching (dostęp: 28.05.2018).
 21. Tomorowicz A. (2011). Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym. Psychiatria, t. 8, 3, 91-96. Pozyskano z: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/29086 (dostęp: 28.05.2018).
 22. Topping, K. (2000). Tutoring. Educational Practices Series - 5. PCL. Lausanne: International Academy of Education. Pozyskano z: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu- -practices_05_eng.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 23. Ujwary-Gil, A. (2017). Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-33.
 25. Whiddett, S. i Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 26. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczelnia się przez całe życie (2006/962/WE). (2006). Bruksela: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/10 PL. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 (dostęp: 28.05.2018).
 27. Żur, A. (2016). Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji społecznych wśród studentów uczelni wyższych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 137-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174310
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu