BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej
Developing the Ability to Work in a Diverse Team as a Challenge for Higher Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 131-141, wykr., bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Praca zespołowa, Edukacja, Studenci
Team work, Education, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Artykuł ma na celu pokazanie roli i możliwych form kształtowania u studentów kompetencji potrzebnych w pracy w zróżnicowanym zespole. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Współcześnie na rynku pracy umiejętność działania w interdyscyplinarnym zespole postrzegana jest jako jedna z kluczowych kompetencji. Umiejętność ta wymaga wyższego stopnia rozwoju kompetencji miękkich niż w przypadku zespołu homogenicznego. Kształcenie jej u studentów, uczących się zazwyczaj w grupach w ramach jednego kierunku, wymaga wykroczenia poza dotychczasowe schematy działań. W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów będących uczestnikami warsztatów międzybranżowych. Do badań wykorzystano anonimową ankietę. PROCES WYWODU: Rozważania wprowadzające przeprowadzono na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Omówiono w nich znaczenie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole oraz trudności z nią związane. Następnie przedstawiono innowacyjną metodę kształtowania u studentów kompetencji miękkich potrzebnych w interdyscyplinarnej pracy zespołowej oraz wyniki badań prowadzonych wśród uczestników tych zajęć. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wyników wskazuje, że studenci z jednej strony doceniają wartość tego typu zajęć, a z drugiej doświadczają szeregu trudności w pracy w zróżnicowanym zespole. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania pokazały pewne zjawiska i problemy, które wskazują na konieczność ćwiczenia kompetencji społecznych studentów oraz potwierdzają wartość implementacji międzybranżowych rozwiązań w edukacji wyższej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article aims to show the importance of developing university students' skills needed at work in diverse teams and presents one of the forms of inter-university classes. Its aim is also to discuss benefits and challenges associated with them. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the labor market, the ability to cooperate in an interdisciplinary team is perceived as one of the key competences. This ability requires a higher level of soft skills than in more homogeneous groups. Educating and practicing such abilities in university students requires going beyond the existing patterns of action. The article presents the results of a study conducted among students who were participants an interdisciplinary workshop. An anonymous questionnaire was used. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Introductory considerations are based on selected literature. The importance of the ability to work in a diverse team and the difficulties associated with it are discussed. Then, an innovative method of developing students' soft skills and the results of research conducted among the participants of the classes are presented. RESEARCH RESULTS: The analysis of the results shows that, on the one hand, the students appreciate the value of this type of activities, and on the other, they face a number of difficulties while working in diverse teams. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The research has shown certain problems that point to a need to practice social skills of the students and confirm the value of implementing an interdisciplinary solutions in higher education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson, E. i Tavris, C. (2013). Wszyscy błądzą, tylko nie ja. Sopot: Smak słowa.
 2. Belbin, M. (1981). Management teams: why they succeed or fail. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 3. Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.
 4. Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Blanchard, K., Bowles, S., Carew, D. i Parisi-Carew, E. (2001). High-Five!: The magic of working together. New York: William Morrow.
 6. Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U. i Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania. e-mentor, 4(46), 4-17.
 7. Hackman, J.R. (2002). Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances. Boston: Harvard Business School Press.
 8. Herring, C. (2009). Does Diversity Pay?: Race, Gender, and the Business Case for Diversity. American Sociological Review, 2, 208-224.
 9. Kurtzberg, T.R. i Amabile, T.M. (2001). From Guilford to Creative Synergy: Opening the Black Box of Team Level Creativity. Creativity Research Journal, 3-4, 285-294.
 10. Larson, J.R. (1977). Evidence for a self-serving bias in the attribution of causa lity. Journal of Personality, 45(3), 430-441.
 11. Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020. Raport Ernst &Young (listopad 2009). Pozyskano z: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9b9413 575c0e968c236bbd1d1f0a64db.pdf.
 12. Moore, C.W. (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Pawlak, J. (2016). Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole. W: B. Gibała-Kapecka i T. Kapecki (red.), Etyczne przestrzenie publiczne. Kraków: Wydział Architektury Wnętrz ASP.
 14. Tuckman, B.W. (1965). Developmental sequences in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384-399.
 15. Webber, R. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174311
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu