BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołsut Bartłomiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bajerski Artur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Propozycja wskaźnika dochodów osobistych ludności na poziomie lokalnym w Polsce
Index of the Personal Income of a Population on the Local Level in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 21, s. 53-68, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Finanse osobiste, Dochody, Dochody ludności, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek rolny
Personal finance, Income, People's income, Income tax, Individual income tax, Agricultural tax
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest propozycja oraz omówienie wskaźnika, który pozwala na analizę dochodów osobistych ludności na poziomie lokalnym w Polsce. Wskaźnik skonstruowano, wykorzystując: dochody gmin z tytułu podatku od osób fizycznych per capita oraz dochody gmin z tytułu podatku rolnego per capita. W artykule przedstawiono kolejno: (1) dotychczas stosowane miary dochodu w badaniach przestrzennych, (2) teoretyczne oraz empiryczne uzasadnienie doboru wybranych wskaźników jako miar wielkości składających się na dochody osobiste ludności, (3) zróżnicowanie przestrzenne dochodów osobistych ludności w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika dochodów osobistych ludności na poziomie lokalnym oraz (4) korzyści i ograniczenia posługiwania się przedstawionym wskaźnikiem, a także kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The article is pursuing the goal of laying the foundations for the construction of an index enabling to analyze the personal income of a population on the local level in Poland. The index was created taking: (1) gmina's revenues from a personal income tax per capita; (2) gmina's revenues from an agricultural tax per capita. The article details the following issues: (1) the indices of income used in spatial analysis to date, (2) the theoretical and empirical grounds underlying the choice of selected indices as measures of magnitude that make up the personal income of population, (3) the spatial differences of Poles' personal income by utilizing the personal income index on the local level, (4) the benefits and limits of using the PI Index as well as the directions of further research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2005. Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich. [W:] B. Głębocki, U. Kaczmarek (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi. Studia Obszarów Wiejskich, 7: 9-20.
 2. Bański J. 2008a. Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [W:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29-43.
 3. Bański J. 2008b. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Studia Obszarów Wiejskich, 14.
 4. Bański J. 2009. Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 5. Black J. 2008. Słownik ekonomii. PWN, Warszawa.
 6. Churski P. 2011. Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15: 99-108.
 7. Duś E. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie dochodów własnych w budżetach gmin województwa śląskiego. Acta Geographica Silesiana, 7: 17-22.
 8. Dynowska J., Rudowicz E. 2007. Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin. Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia, 6, 2: 27-35.
 9. Dziewięcka-Bokun L. 2004. Europejski Komitet Spójności Społecznej. Zrewidowana strategia spójności społecznej (http://www.duw.pl/files/unia_europejska/EKSS.ppt, dostęp 8.12.2011).
 10. Gorzelak G., Smętkowski M. 2005. Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Hryniewicz J. 1998. Wymiary rozwoju gospodarczego gmin. [W:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. EUROREG, Warszawa, s. 58-80.
 12. Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 13. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (za lata 2004-2008). Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Bezpośrednich, Warszawa.
 14. Karwacki A. 2009. Spójność - kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania). Studia Socjologiczne, 192, 1: 9-51.
 15. Kossowski T., Motek P. 2009. Spatial modeling of the local public finance in Poland. [W:] T. Markowski, M. Turała (red.), Theoretical and Practical Aspects of Urban and Regional Development. Studia Regionalia, 24: 152-167.
 16. Kruszka K. (red.) 2010. Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna analiza przepływów ludności związanych z zatrudnieniem. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 17. Kumor P. 2009. Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 7: 10-28.
 18. Leszczyńska M. 2007. Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, 2.
 19. Miszczuk A. 2007. Finansowe podstawy działalności jednostek samorządu terytorialnego. [W:] A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (red.), Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa, s. 51-106.
 20. Morawski L. 2011. Imputacja wynagrodzeń brutto z pracy stałej w badaniach budżetów gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, 1: 19-30.
 21. Motek P. 2007. Podatki lokalne jako instrument oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 22. Motek P. 2009. Dochody gmin i miast na prawach powiatu z podatków lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 39, 2: 208-215.
 23. Motek P. 2011. Przestrzenne zróżnicowanie dochodów gmin z podatku rolnego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14: 43-55.
 24. Raczyk A. 2007. Dochodowość i efektywność gospodarki w Polsce w układach lokalnych. [W:] P. Brezdeń, S. Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 237-248.
 25. Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H. 2006. Economic activity and migration at the local scale. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 5: 65-76.
 26. Rosner A. (red.) 2007. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 27. Smętkowski M. 2001. Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej. Studia Regionalne i Lokalne, 7: 83-101.
 28. Swianiewicz P. 2001. Czy wielkie gminy są bogate? Studia Regionalne i Lokalne, 7: 25-40.
 29. Tarkowski M. 2004. Poziom i dynamika wewnątrzregionalnych zróżnicowań rozwoju w układzie centra-peryferie w Polsce w latach 1994-2002. [W:] E. Jakubowicz, A. Raczyk (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 181-187.
 30. Tarnowska A. 2010. Mikroekonomiczny i makroekonomiczny rachunek dochodów rolniczych. Wiadomości Statystyczne, 5: 56-69.
 31. Turała M. 2009. Metropolitan areas in Poland - financial dimension. [W:] T. Markowski, M. Turała (red.), Theoretical and Practical Aspects of Urban and Regional Development. Studia Regionalia, 24: 96-127.
 32. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 1984, nr 52, poz. 268, z późn. zm.).
 33. Ustawa z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966, z późn. zm.).
 35. Wołowiec T. 2011. Wybrane zagadnienia harmonizacji opodatkowania osób fizycznych. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 7: 34-52.
 36. Wojnowski J. (red.) 2002. Wielka encyklopedia PWN. T. 7. PWN, Warszawa.
 37. Zegar J.S. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 38. Zegar J.S. (red.) 2009. Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 39. Zrewidowana strategia spójności społecznej 2004. Rada Europy, Europejski Komitet Spójności Społecznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu