BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolny Adam (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Poznań in the Early Modernism time. A Concept of a Modern City Postulated by Sylwester Pajzderski
Poznań w czasach wczesnego modernizmu około roku 1929. Koncepcja nowoczesnego miasta w interpretacji architekta miejskiego Sylwestra Pajzderskiego
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 21, s. 69-80, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Urbanistyka, Architektura, Planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne miasta
City, Urban studies, Architecture, Spatial planning, Town spatial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję rozwoju nowożytnego Poznania w okresie wczesnego modernizmu autorstwa Sylwestra Pajzderskiego. W związku z tym, że w  oryginalnej publikacji opisu założeń przestrzennych z roku 1929 nie umieszczono rysunków, auto artykułu podjął próbę pewnego rodzaju rekonstrukcji wybranych założeń projektowych. Szczególny nacisk położono na ukazanie propozycji zmiany kompozycji i  struktury miasta w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej, terenów zielonych i przemysłu. Przedstawiona w niniejszym artykule koncepcja rozwoju nowożytnego miasta autorstwa Sylwestra Pajzderskiego z końca lat 20. XX w. była odzwierciedleniem ówczesnych zapotrzebowań miasta. Nie była tak rewolucyjna jak późniejsza działalność W. Czarneckiego w planie ogólnym miasta Poznania z roku 1934. Niemniej jednak nosiła znamiona wiedzy i praktyki urbanistycznej. Należy mieć na uwadze fakt, że z punktu widzenia urbanisty jest ona ciekawym przypadkiem dokumentującym nowoczesną myśl urbanistyczną na obszarze Polski. (abstrakt oryginalny)

This article presents a concept of a modern Poznań development in the early modernism era developed by Sylwester Pajzderski. Because the original publication describing spatial assumptions in 1929 no illustrations were placed, the author of this article attempted to somehow reconstruct selected design assumptions. A special attention was paid to depicting proposals of changes in town composition and structure in relation to the residential, industrial and green areas. The concept a modern town development postulated by Sylwester Pajzderski in the late 1920ies presented in this article was a reflection municipal needs at a specific point in time. It was not so revolutionary as subsequent Wł. Czernecki's proposal in a general plan of Poznań in 1934. Nevertheless, it was characterised by substantial town planning knowledge and experience. We should bear in mind that from the point of view of an architect and town planner it is an interesting case documenting modern town planning thought Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnecki W. 1949. Przyszłość Poznania leży na prawym brzegu Warty. Kronika Miasta Poznania, 2/3.
  2. Grzeszczuk-Brendel H. 2010. Wyspa osadnicza na prawym brzegu Warty. Dzieje i architektura Osiedla Warszawskiego, w Od Komandorii do Antoninka, Kronika Miasta Poznania, 4.
  3. Kodym-Kozaczko G. 2009. Warszawa w Poznaniu. Warszawskie inspiracje w planowaniu urbanistycznym Poznania w latach 30-tych XX wieku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 4.
  4. Nadolny A. 2009. Christophera Alexandra poszukiwanie tożsamości miejsca na przykładzie Poznania, Krakowa i Warszawy w XIX i XX wieku. [In:] Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.
  5. Nadolny A. 2010. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym z lat 1945-1968 w Poznaniu. Wybrane aspekty zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  6. Pajzderski S. 1929. Rozbudowa miasta Poznania. [In:] Księga Pamiątkowa miasta Poznania: dziesięć lat pracy polskiego Zarządu Stołecznego Miasta Poznania. Zakłady Graficzne Drukarni Św. Wojciecha, Poznań.
  7. Świt-Jankowska B. 2010. Publiczna przestrzeń w architekturze mieszkaniowej Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym. Czasopismo Techniczne, 2-A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu