BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menderak Robert (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy
Economic and Management Universities Graduates in Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 43-53, tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Absolwenci szkół wyższych, Rynek prasy
Higher education graduates, Press market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23, J23.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu1 jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z wchodzeniem absolwentów studiów kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynek pracy oraz oczekiwań podażowej strony rynku pracy wobec wykształconych przez uczelnie wyższe ekonomistów i menedżerów. Obecnie wchodzący na rynek pracy absolwenci uczelni to przedstawiciele młodszej grupy Pokolenia Y, milenialsi urodzeni między 1990 a 1997 rokiem oraz pierwsze osoby z pokolenia Z, post-milenialsi urodzeni po 1998 roku, dopiero wchodzący na rynek pracy. W ramach referatu dokonano przeglądu literatury z przedmiotowego zakresu, wskazując zarys głównych problemów, stanowiących wyzwania w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. W opinii badaczy są to pokolenia dobrze wyedukowane i świadome swoich możliwości, nie tylko materialnych, rozwojowych, lecz także psychicznych. Z drugiej jednak strony wchodzący na rynek ekonomiści i menedżerowie stanowią duże wyzwanie dla pracodawców, ponieważ wymagają znaczącej zmiany w podejściu do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zmiany kultury organizacji oraz jej wartości.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present key issues related to the entry of graduates of economic and management universities studies in labour market and the expectations of the supply side of the labour market against economists and managers educated by universities. In this moment graduates of the universities entering in labour market are representatives of the younger generation of Generation Y, millennials born between 1990 and 1997 and the first people of Generation Z, post-millennials born after 1998, only entering the labour market. As part of the paper, a review of the literature from the subject was made, outlining the main problems that constitute challenges in the context of the functioning of modern economic organizations. In the opinion of researchers, these are generations well educated and aware of their capabilities, not only material, developmental, but also psychological. On the other hand, economists and managers entering the market pose a big challenge for employers, because they require a significant change in the approach to managing the organization and human resources, changes in the organization culture and its value.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernacki, M. (2016). Oczekiwania zawodowe studentów rachunkowości z Pokolenia Z. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 327(83)2, s. 15-26.
 2. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., i Tomczak, M. (2015). RAPORT Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Politechniki Gdańskiej Rocznik 2013. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 3. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., i Ziemiański, P. (2012). Raport. Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2010. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 4. Drumlak, U. (2012). Ocena stopnia przygotowania do wykonywania zawodu księgowego według opinii absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 294(67), s. 37-50.
 5. Dziechciarz-Duda, M. i Przybysz, K. (2014). Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni. W: K. Jajuga, M. Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, nr 327, s. 303-313.
 6. Górski, P., Klimkowicz, K., Kowalik, W. i Staszkiewicz, M. (2015). Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 7. GUS. (2019a). Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2018 r. Pobrane 20.04.2019 z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-iiv-kwartal-2018-r-,3,35.html.
 8. GUS. (2019b). Popyt na pracę w IV kwartale 2018 roku. Pobrane 20.04.2019 z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-iv-kwartale-2018-roku,2,32.html.
 9. GUS. (2019c). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r. Pobrane 20.04.2019.
 10. GUS. (2019d). Rynek pracy w 2017 r. Pobrane 20.04.2019 z https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5818/4/1/1/rynek_pracy_w_2017_.pdf.
 11. Jakubiak, M. (2012). Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, nr 5(2), s. 265-288.
 12. Kroenke, A. (2015). Pokolenie X, Y, Z w organizacjach. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarzadzanie, z. 61, nr 1202, s. 91-104.
 13. Piwowarczyk, A. J. (2015). Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 3(37), s. 111-129.
 14. Robak, E. (2017). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - wyzwania związane z oczekiwaniami przedstawicieli pokolenia Y. Marketing i Rynek, nr 11, s. 515-526.
 15. Smolbik-Jęczmień, A., i Żarczyńska-Dobiesz, A. (2018). Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 511, s. 188-199.
 16. Suchodolska, M., Spytkowska, E., i Siekierko. K. (2015). Sytuacja absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarzadzanie, z. 61, nr 1202, s. 217-230.
 17. Tomczak, M. (2016). Identyfikacja cech pracownika w opinii studentów zarządzania i rekruterów. W: A. Andrzejczak, J. Furmańczak (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit (s. 10-19). Kraków: Wydawnictwo edu-Libri.
 18. Tomczak, M., i Ziemiański, P. (2017). Raport z badania oceny kompetencji absolwentów Politechniki Gdańskiej w opinii przedsiębiorców. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 19. Tomczak, M., Ziemiański, P., i Szeluga-Romańska, M. (2017). Raport z badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2014. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 20. \ Wasylewicz, M. (2016). Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z - bilans zysków i strat. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 13, s. 133-141.
 21. Wrzesień, W. (2007). Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. Nauka, nr 3, s. 131-151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.159
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu