BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salecka Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce - polityka wolnego handlu, a protekcjonizm
Special Economic Zones in Poland - Free Trade Policy, and Protectionism
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 69-79, rys., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Protekcjonizm, Protekcjonizm handlowy, Specjalne strefy ekonomiczne
Protectionism, Protectionism in trade, Special economic zones
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F13, E61, O24.
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategia wolnego handlu oraz idea protekcjonizmu - dwa przeciwstawne modele polityki wymiany gospodarczej z zagranicą. Liberalizm zakłada całkowitą likwidację ograniczeń handlowych, co w rzeczywistości nie jest możliwe. W artykule przeanalizowano argumenty przemawiające za stosowaniem zasad wolnego handlu oraz protekcjonizmu w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Nie można jednoznaczne stwierdzić czy powinno się stosować protekcjonizm czy liberalizm gospodarczy. Obie idee stanowią ważne instrumenty działalności krajów realizujących gospodarkę rynkową, w tym również krajów należących do Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Free trade strategy and the idea of protectionism - two opposite models of the policy of economic exchange with foreign countries. Liberalism assumes the complete elimination of trade restrictions, which is not really possible. The article analyzes the arguments for applying the principles of free trade and protectionism in Polish special economic zones. It is not clear whether protectionism or economic liberalism should be applied. Both concepts are important instruments of the activities of countries implementing the market economy, including those belonging to the European Union.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak-Kaszuba, M. (1998). Preferencyjne porozumienia handlowe a liberalizacja obrotów międzynarodowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 146, s. 15-35.
 2. Jantoń-Drozdowska, E. (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Poznań: Ars boni et aequi.
 3. Jantoń-Drozdowska, E. i Majewska, M. (2013). Wpływ globalizacji na wzrost poziomu specjalizacji w międzynarodowej wymianie handlowej. Wrocław: Ekonomicznego we Wrocławiu.
 4. Makieła, Z. (2003). Europark Mielec - specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 5, s. 59-72.
 5. Melitz, M. J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, vol. 71, No. 6, s. 1695-1725.
 6. Puślecki, Z. W. (1994). Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Rymarczyk, J.(red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 8. Rynarzewski, T. (2003). Cło wychowawcze i cło optymalne w teorii i praktyce polityki handlu międzynarodowego.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXV, nr 1, s. 91-106.
 9. Rynarzewski, T. i Zielińska-Głębocka, A. (2006).Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: PWN.
 10. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów.Warszawa: PWN.
 11. Zielińska-Głębocka, A. (1998). Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu ipolityki handlowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. TAAC Solutions (2017). Prawnopodatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Warszawa: TAAC Solutions. Pobrane 4.11.2018 zhttp://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=28777.
 13. Myszczyszyn, J. (2010). Rola polityki wolnego handlu z uwzględnieniem infant industry w kształtowaniu fundamentów gospodarki światowej. Kultura - Historia - Globalizacja, Nr 10, s. 119-132.
 14. European Commission (2017). Report from the Commission to the European Parliament and the Council on trade and investment barriers 1 January 2016 - 31 December 2016. COM/2017/0338 final. Pobrane 17.11.2018 z https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/075de022-5a6c-11e7-954d-01aa75ed71a1.
 15. Ernst & Young (2011). Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania. Pobrane 10.11.2018 z https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=16335.
 16. MPiT. (2018). Informacja o realizacji Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r. Warszawa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pobrane 17.11.2018 z http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6178DA8C683C4543C12582A3003728F2/%24File/2591.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.161
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu