BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Anastazja (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony granic i zarządzania migracjami
Interoperability of EU information systems for security, border protection and migration management
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 1, s. 143-165, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, Bezpieczeństwo, Migracja, Zarządzanie
Information system, Security, Migration, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W ciągu ostatnich lat w Unii Europejskiej (UE) coraz częściej dochodzi do przypadków nielegalnego przekraczania granic. Kontrole osób na granicach zewnętrznych UE powinny być zatem bardziej skuteczne, aby umożliwić m.in. efektywne zarządzanie migracjami. Szczególnie pilna stała się potrzeba połączenia i kompleksowego wzmocnienia unijnych narzędzi informacyjnych służących zarządzaniu granicami zewnętrznymi oraz zapobiegania nielegalnej migracji i jej zwalczania. Artykuł dotyczy kwestii zapewniania interoperacyjności wszystkich scentralizowanych systemów informacyjnych działających w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Okazuje się bowiem, że istniejące systemy nie współpracują ze sobą. Dlatego jako komponenty interoperacyjności zaproponowano: europejski portal wyszukiwania, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości.(abstrakt oryginalny)

In recent years, the European Union (EU) has experienced an increase in irregular border crossings. The checks on persons at the EU's external borders should therefore be more effective to improve, i.a., efficient management of migration flows. It has become a particularly urgent need to join up and strengthen in a comprehensive manner the EU's information tools for border management and preventing and combating illegal immigration. The article concerns the issue of ensuring interoperability between EU centralized information systems in the area of freedom, security and justice. It turns out that the existing systems do not cooperate with each other. For this purpose, interoperability components need to be established: European search portal, shared biometric matching service, common identity repository and multiple-identity detector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broeders D., The New Digital Borders of Europe: EU Databases and the Surveillance of Irregular Migrants, "International Sociology" 2007, vol. 22, issue 1, s. 71-92.
 2. Brouwer E., Digital Borders and Real Rights. Effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden- Boston 2008.
 3. Council of the European Union, Additional measures to combat terrorism - proposals by the German delegation, 13176/01, Brussels, 24.10.2001.
 4. Council of the European Union, Declaration condemning the terrorists attacks on London, 11116/05, Brussels, 13.07.2005 (Presse 187).
 5. Council of the European Union, Declaration on combating terrorism, 7906/04, Brussels, 29.03.2004.
 6. Council of the European Union, Roadmap to enhance information exchange and information management including interoperability solutions in the Justice and Home Affairs area, 9368/1/16, Brussels, 06.06.2016.
 7. De Hert P., Gurtwirth S., Interoperability of Police Databases within the EU: An Accountable Political Choice?, "International Review of Law Computers and Technology" 2006, vol. 20, issue 1-2, s. 21-35.
 8. Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności (2016/C 257/03), Dz. Urz. UE 2016 C 257/03.
 9. Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), Dz. Urz. UE 2004 L 213/5.
 10. Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE 2007 L 205/63.
 11. Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW, Dz. Urz. UE 2009 L 93/33.
 12. Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji, Dz. Urz. UE 2009 L 93/23.
 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, Dz. Urz. UE 2016 L 119/89.
 14. Euobserver, Inaccurate data in Schengen system 'threatens rights', 08.01.2018, https://euobserver.com/tickers/140468 [dostęp 01.09.2018].
 15. European Commission, Development of the Schengen Information System II, COM(2001) 720 final, Brussels, 18.12.2001.
 16. European Council, European Council meeting (17 and 18 December 2015) - Conclusions, EUCO 28/15, Brussels, 18.12.2015.
 17. European Council, European Council meeting (15 December 2016) - Conclusions, EUCO 34/16, Brussels, 15.12.2016.
 18. European Council, European Council meeting (22 and 23 June 2017) - Conclusions, EUCO 8/17, Brussels, 23.06.2017.
 19. European Data Protection Supervisor, Comments on the Communication of the Commission on interoperability of European databases, Brussels, 10.03.2006, https:// edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/06-03-10_interoperability_en.pdf [dostęp 01.09.2018].
 20. European Data Protection Supervisor, Opinion 4/2018 on the Proposals for two Regulations establishing a framework for interoperability between EU large-scale information systems, 16.04.2018, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/ 2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf [dostęp 01.09.2018].
 21. European Data Protection Supervisor, Reflection paper on the interoperability of information systems in the Area of Freedom, Security and Justice, 17.11.2017, https:// edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-16_opinion_interoperability_en.pdf [dostęp 01.09.2018].
 22. European Data Protection Supervisor statement on the concept of interoperability in the field of migration, asylum and security, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/ publication/17-05-08_statement_on_interoperability_en.pdf [dostęp 01.09.2018].
 23. European Parliament, Interoperability of Justice and Home Affairs Information Systems. Study, April 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604947/ IPOL_STU (2018) 604947_EN.pdf [dostęp 01.09.2018].
 24. High-level expert group on information systems and interoperability. Final report, 2017, http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.group DetailDoc&id=32600&no=1 [dostęp 01.09.2018].
 25. Komisja Europejska, Komunikat: Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa, COM(2016) 205, Bruksela, 06.04.2016.
 26. Komisja Europejska, Komunikat w sprawie zwiększenia skuteczności, interoperacyjności i efektu synergii wynikającego ze współdziałania europejskich baz danych w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, COM(2005) 597 końcowy, Bruksela, 24.11.2005.
 27. Komisja Europejska, Program prac Komisji na 2018 r. Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii, COM(2017) 650 final, Bruksela, 24.10.2017.
 28. Komisja Europejska, Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/ WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399 i rozporządzenie (UE) 2017/2226, COM(2017) 793, Strasburg, 12.12.2017.
 29. Komisja Europejska, Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja), COM(2017) 794, Strasburg, 12.12.2017.
 30. Komisja Europejska, Zmieniony wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX, COM(2018) 478, Bruksela, 13.06.2018.
 31. Komisja Europejska, Zmieniony wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniające [rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA], COM(2018) 480, Bruksela, 13.06.2018.
 32. Meijers Committee, CM1802 Comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) 12 December 2017, COM(2017) 794, 19.02.2018, https://www.commissie- meijers.nl/sites/all/files/cm1802_comments_on_com_2017_794.pdf [dostęp 01.09.2018].
 33. Quintel T., Connecting personal data of Third Country Nationals. Interoperability of EU databases in the light of the CJEU's case law on data retention, "Law Working Paper Series" 2018, no. 2, s. 1-18, https://www.researchgate.net/publication/323924372_ Connecting_Personal_Data_of_Third_Country_Nationals_Interoperability_of_EU_ Databases_in_the_Light_of_the_CJEU's_Case_Law_on_Data_Retention [dostęp 01.09.2018].
 34. Rada, Program Haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2005 C 53/01.
 35. Rada Unii Europejskiej, Wspólne oświadczenie unijnych ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz przedstawicieli instytucji UE w sprawie zamachów terrorystycznych, do których doszło w Brukseli 22 marca 2016 r., 7371/16, Bruksela, 24.03.2016.
 36. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE 2016 L 119/1.
 37. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226, Dz. Urz. UE 2018 L 236/1.
 38. Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE 2006 L 381/1.
 39. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE 2006 L 381/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP/2019.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu