BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 19, s. 14-54, rys., tab., wykr., bibliogr. 159 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój lokalny, Polityka spójności, Finansowanie regionów
Regional policy, Social economic development, Local development, Cohesion policy, Regional financing
Abstrakt
Pojęcie rozwoju gospodarczego lub społeczno-gospodarczego oraz teorie wyjaśniające przyczyny jego zróżnicowania w różnych skalach przestrzennych od wielu lat stanowiły przedmiot prac naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i ekonomii. Kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego jako zadanie i wyzwanie dla władz wymaga dostrzeżenia i zaktywizowania pewnych specyficznych zasobów endogenicznych, znajdujących się na danym obszarze. Odpowiednio wykorzystane i stymulowane (również poprzez środki zewnętrzne, np. fundusze unijne) prowadzą do rozwoju społeczeństwa i gospodarki.W zależności od szczegółowości wyróżnić można czynniki rozwoju regionalnego, których wsparcie prowadzi do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, oraz czynniki rozwoju lokalnego, wpływające na rozwój niższych szczebli podziału terytorialnego kraju. Mając na uwadze te czynniki, doszukiwać się można przyczyn, skutków i metod zapobiegania negatywnym konsekwencjom różnicowania poziomu rozwoju poszczególnych obszarów. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtler J. 2007. Strategiczne wyzwania polityki spójności w latach 2007-2013. [W:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 2. Barro R.J., Sala-I-Martin X. 1992. Convergence. Journal of Political Economy 100(2): 223-251.
 3. Bassanini A., Scarpetta A.S., Visco I. 2001. How to promote economic growth in the Euro area. [W:] J. Smets, M. Dombrecht (red.), Knowledge, technology and economic growth: recent evidence from OECD countries. Edward Elgar Publishing, Northampton, United Kingdom, s. 60-98.
 4. Battisti M., Di Vaio G. 2008. A spatially filtered mixture of -convergence regressions for EU regions, 1980-2002. Empirical Economics 34: 105-121.
 5. Beschel M. 2007. Wyzwania polityki spójności w latach 2007-2013. [W:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 6. Bouvet F., Dall'erba S. 2010. European Regional Structural Funds: how large is the influence of politics on the allocation process? Journal of Common Market Studies 48, 3: 501-528.
 7. Chambers R. 2005. Ideas for Development. Institute of Development Studies. University of Sussex in Brighton, United Kingdom.
 8. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 9. Chojnicki Z. 1999. Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 265-272.
 10. Chojnicki Z. 1977. Metody ilościowe i modele w geografii. Wyd. PWN, Warszawa.
 11. Chojnicki Z. 1988. Terytorialny system społeczny. Biuletyn KPZK PAN, 138: 29-49.
 12. Chojnicki Z., Czyż T. 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 13. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo geograficzne 71, 3-4: 261-277.
 14. Chojnicki Z., Czyż T. 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-24.
 15. Churski P. 2005a. Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, XIX, 3: 13-30.
 16. Churski P. 2005b. Problem areas in Poland in terms of the objectives of the European Union's regional policy. European Planning Studies, 13, 1: 45-72.
 17. Churski P. 2008a. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 18. Churski P. 2008b. Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania - krajowe konsekwencje. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 153-188.
 19. Churski P. 2009a. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 97-132.
 20. Churski P. 2009b. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań.
 21. Churski P. 2011 (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 248. Warszawa.
 22. Churski P., Perdał R. 2008. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej. [W]: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4: 21-32.
 23. Churski P., Ratajczak W. (red.) 2010. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership. Studia Regionalia KPZK PAN, 27, I-II. Warszawa.
 24. Churski P., Stryjakiewicz T. 2006. New experiences of Polish regional policy in the first years of memebrship in the European Union. Quaestiones Geographicae, 25, B: 17-28.
 25. Czyż T. (red.), 1996. Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 26. Czyż T. 2001. Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw. Biuletyn KPZK PAN, 197: 7-35.
 27. Czyż T. 2009. Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 77-96.
 28. Czyż T. (red.) 2010. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9.
 29. Czyż T., Hauke J. 2010. Nierówności regionalne w Polsce. [W:] W. Ratajczak, K. Stachowiak (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu. T. 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-29.
 30. Dacey M.F. 1958. Improved linkage analysis by a nearest neighbor method. Department of Geography, University of Washington, Discussion Paper, 9.
 31. Dolata M. 2009. Wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 63-76.
 32. Dutkowski M. 2008. Problemy ewaluacji polityki regionalnej. [W]: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 36-50.
 33. Dyba W.M. 2012. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej. Projekty środowiskowe realizowane w okresie 2007-2013 na obszarze województwa wielkopolskiego. [W]: O. Siodłak, P. Drynda (red.), I i II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Chcę być zrównoważony!" - publikacja pokonferencyjna. Oikos Opole [w druku].
 34. Dyba W.M. 2012. Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju w polityce intraregionalnej województwa wielkopolskiego. [W:] T. Wiskulski (red.), Sympozjum Doktorantów i Młodych Badaczy "Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w przestrzeni geograficznej". Wyd. UG, Gdańsk.
 35. Dziemianowicz W., Szlachta J., Szmigiel-Rawska K. (red.) 2011. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 36. Dziurbejko T. 2006. Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Wyd. Diffin, Warszawa.
 37. Friedmann J. 1972. A General Theory of Polarised Development [W:] N.M. Hansen (red.), Growth Centres in Regional Economic Development Policy. Free Press, New York, s. 82-107.
 38. Gaczek W.M 2000. Zróżnicowanie wewnętrzne Wielkopolski. Możliwości i potrzeba wyrównywania różnic rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IV. Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 103-112.
 39. Gonciarski Ł. 2011. Rola głównych ośrodków miejskich w kształtowaniu spójności terytorialnej Euroregionu Pro Europa Viadrina. Praca magisterska obroniona na WNGiG UAM w Poznaniu (niepublikowana).
 40. Gorzelak G. 1998. Regional and local potential for transformation in Poland. Regional and Local Studies, 14.
 41. Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne 2(36): 5-27.
 42. Grosse T.G. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 43. Grosse T.G. 2002. Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8): 25-48.
 44. Grosse T.G. 2010. Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010. Studia Regionalne i Lokalne, 4(42): 60-81.
 45. Grözinger G., Matiaske W., Spieß K.C. (red.) 2008. Europe and its regions: the usage of European regionalized social science data. Cambridge Scholars, Cambridge, United Kingdom.
 46. Grzeszczak J. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne, 173.
 47. Harańczyk A. (red.) 2012. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL.
 48. Harcourt G.C., 2006. The Structure of Post-Keynesian Economics. The Core Contributions of the Pioneers. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
 49. Hägerstrand T. 1967. Innovation Diffusion as a Spatial Process. University of Chicago Press, Chicago.
 50. Hirschman A.O. 1958. The strategy of economic development. Yale University Press, New Haven.
 51. Hryniewicz J.T. 2000. Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne 2(2): 53-77.
 52. Jażdżewska I. 2003. Statystyka dla geografów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 53. Kaczmarek T. 2005. Reforma terytorialno-administracyjna Polski - porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Biuletyn KPZK PAN, 197.
 54. Kaczmarek T., Parysek J.J. 2005. Unia Europejska w dobie rozszerzenia. Wyd. Empi2, Poznań.
 55. Kaczmarek Z., Parysek J.J. 1977. Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno- ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 56. Kołsut B. 2012. Nierówności przestrzenne w poziomie dochodów ludności w Polsce. [W:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL.
 57. Kossowski T. 2009. Konwergencja przestrzenna - aspekty teoretyczne. [W:] Praktyczne aspekty badań regionalnych. Varia. Vol. II. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 8.
 58. Kossowski T., Motek P. 2009. Spatial modelling of the local public finance in Poland. Studia Regionalia KPZK PAN, 24: 152-167.
 59. Krugman P. 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99, 3: 483-499.
 60. Kudełko J. 2004. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Zeszyty Naukowe 651.
 61. Kukliński A. 2011. Megaspaces of the XXIcentury. A problem oriented study. [W:] P. Artymowska i in. (red.), The Future of Regions - The Megaspaces of the XXIcentury. Ministry of Regional Development, Warsaw.
 62. Kukliński A., Jakubowska P., Żuber P. (red.) 2008. Problematyka rozwoju regionów: w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 63. Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 64. Leoński Z. 2008. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego. [W:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 65. Maciejewski T. 2002. Historia administracji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 66. Markowski T. 2010. Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju, [W:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Biuletyn KPZK PAN, 245: 19-25.
 67. Mierzejewska L. 2010. Rozwój zrównoważony: pojmowanie, podstawowe aspekty i wskaźniki. [W:] Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 16-67.
 68. Misiak W., Siemiański J.L. 2001. Koncepcje rozwoju regionalnego Polski w świetle doświadczeń integracyjnych Europy. Studia Europejskie 3: 11-29.
 69. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 70. Molle W. 2007. European Cohesion Policy. Willem Molle, New York, s. 13-99.
 71. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 72. Motek P., Stępiński B. 2009. Zróżnicowanie wykorzystania środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie świętokrzyskim i jego związek z dochodami samorządów gminnych. [W:] Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia. Vol. II. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 8.
 73. McQuitty L.L. 1957. Elementary linkage analysis for isolating orthogonal and oblique types and typal relevancies. Educational and Psychological Measurement, 17: 207-229.
 74. Myrdal G. 1957. Economic theory and underdeveloped regions. Duckworth. Londyn.
 75. Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. 2008. Ewaluacja interwencji publicznych - podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 41-48.
 76. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 77. Parysek J.J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. [W]: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: s. 9-35.
 78. Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.) 2003. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 79. Parysek J.J., Stryjakiewicz T. 2004. Globalny a lokalny wymiar badań geograficzno-ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 95-104.
 80. Pearson K. 1926. On the coefficient of ratial likeness. Biometrica, 18: 105-117.
 81. Pelkmans J. 2006. European Integration. Methods and Economic Analysis. Third Edition. Pearson Educational Limited, Harlow, England, United Kingdom.
 82. Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, 19: 210-221.
 83. Perroux F. 1955. Note sur la notion de pole de croissance. Economique appliquee, 1-2: 307-320.
 84. Pietrzyk I. 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 85. Ptaszyńska B. 2007. Wyrównywanie poziomu rozwoju Polski i Unii Europejskiej. Wyniki XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów dostępne pod adresem: http://www.konferencja.edu.pl/.
 86. Rudnicki M. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 87. Schumpeter P.J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa.
 88. Sobala-Gwosdz A. 2004. The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland. [W:] Effectiveness geographical space quality of life. Prace Geograficzne IGiGP, 114: 93-106.
 89. Sobczyk M. 1998. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 90. Stryjakiewicz T. 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 91. Stryjakiewicz T. 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129-145.
 92. Stryjakiewicz T. 2008b. Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105-119.
 93. Stryjakiewicz T. 2009. The old and the new in the geographical pattern of the Polish transition. Geographica 40/1: 5-24.
 94. Stryjakiewicz T. (red.) 2010. Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 95. Stryjakiewicz T., Czyż T. (red.) 2008. O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237.
 96. Stryjakiewicz T., Jaroszewska E. 2011. Kurczące się miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji. [W:] L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 135-148.
 97. Szlachta J. 1994. Regional patterns of transformation. [W]: Transforming the Polish economy. Vol. II. Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 203-226.
 98. Szlachta J. 2005. Polska ścieżka rozwoju regionalnego w poszerzonej Unii Europejskiej. Biuletyn KPZK PAN, 217: 7-42.
 99. Szlachta J. 2007. Strategiczne wyzwania stojące przed polityką spójności Unii Europejskiej po 2007 r. - perspektywa polska. [W:] J. Szlachta i J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, z. 231, Warszawa.
 100. Szlachta J., Woźniak J. (red.) 2007. Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 101. Szul R. 2004. UE na rozdrożu. Perspektywy polityki regionalnej UE a rozwój regionalny. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, T. VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 7-18.
 102. Smith A. 1954. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 103. Swianiewicz P. 1989. Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 104. Swianiewicz P. 2006. Czy środki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiększają rozpiętości międzyregionalne? Samorząd Terytorialny, 12: 13-35.
 105. Swianiewicz P. 2010. Poland: Europeanization of Subnational Governments. [W:] J. Loughlin, F. Hendriks, A. Lidstrom (red.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford University Press, s. 480-504.
 106. Todaro M., Smith S.C. 2002. Economic Development. Wyd. Pearson, New York.
 107. Turner K.R. (red.) 1993. Sustainable Environment Economics and Management. Principles and Practise, Belhaven Press, Londyn/Nowy Jork.
 108. Woźniak J. 2007. Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów. [W:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 109. Wójcik P. 2008. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne, (2)32: 41-60.
 110. Badanie ewaluacyjne "Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013". Sopot, październik 2009.
 111. Dobre praktyki ZPORR - jak Wielkopolska skorzystała z funduszy strukturalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2008.
 112. Kryteria wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, sierpień 2008 (ze zmianami, stan na luty 2010).
 113. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, grudzień 2005.
 114. Wielkopolska 2020. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Projekt przeznaczony do konsultacji społecznych. Poznań, 18 lipca 2012 roku.
 115. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego. Wersja 4.3. Poznań, marzec 2009.
 116. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, sierpień 2008.
 117. Badanie ewaluacyjne "Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych". Katowice, luty 2009.
 118. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Rada Ministrów, Warszawa, 2010.
 119. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 120. Raport Polska 2011: Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony. MRR, czerwiec 2011.
 121. Standardy ewaluacji. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa, lipiec 2008.
 122. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006.
 123. A new treaty: a new role for regions and local authorities. Committee of the Regions, Brussels, 2009.
 124. Fifth Report of Economic, Social and Territorial cohesion. Investing in Europe's Future. Report from the Commision, European Union, Regional Policy, European Commision. Luxembourg, 2010.
 125. III Raport na temat spójności społecznej i gospodarczej. Nowe partnerstwo dla spójności - konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Komisja Europejska, Luksemburg, 2004.
 126. IV Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Wzrastające regiony, wzrastająca Europa. Komisja Europejska, Luksemburg, 2007.
 127. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013. Rada UE, Bruksela, 2006.
 128. Strengthening regional and local democracy in the European Union. Vol. I. Committee of the Regions, Brussels, 2004.
 129. Territorial Cohesion. European Economic and Social Committee, Brussels, 2009.
 130. Working for the regions. EU Regional Policy 2007-2013. European Commision - DG Regio, Brussels, January 2008.
 131. Zielona Księga na temat spójności terytorialnej - Green Paper on Territorial Cohesion. Turning Territorial Diversity into Strength. Komisja Europejska, Bruksela, 2008.
 132. Council Regulation (EEC) No 2052/1988 on the task of the Structural Funds. Official Journal Legislation No 185. 15.07.1988.
 133. Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "konwergencja" w latach 2007-2013. Dokument nr C(2006) 3475 (2006/595/WE).
 134. Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu "konwergencja" w latach 2007-2013.
 135. Dokument nr C(2006) 3474, (2006/594/WE).
 136. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE).
 137. Odnowiona Strategia Lizbońska - Zintegrowany pakiet wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008. Komisja Wspólnot Europejskich COM (2005), 141, 2005/0057 z dn. 12.04.2005 r.
 138. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), Dz.U. L 154 z 21.06.2003. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 11).
 139. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 140. Traktat o Unii Europejskiej (uchwalony w Maastricht 7.02.1992 r.). Wersja skonsolidowana. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83 z 30.03.2010.
 141. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (uchwalony w Rzymie 25.03.1957 r., przemianowany w art. 2 ust. 1 Traktatu z Lizbony z dn. 13.12.2007 r. na Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), wersja skonsolidowana. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83 z 30.03.2010.
 142. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 143. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
 144. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576).
 145. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966, ze zm.).
 146. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984).
 147. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2004 r. nr 216, poz. 1370).
 148. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
 149. www.wrpo.wielkopolskie.pl
 150. www.umww.pl
 151. www.mrr.gov.pl
 152. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 153. www.funduszestrukturalne.gov.pl
 154. www.ewaluacja.gov.pl
 155. www.infoue.website.pl
 156. www.stat.gov.pl/bdl
 157. www.ec.europa.eu
 158. www.europa.eu
 159. Podkład mapowy z komentarzem: M. Najgrakowski, 1993. Ziemie Polskie w okresie zaborów. Główny Geodeta Kraju. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu