BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Myśl Profesora Adama Andrzejewskiego (1914-1998) - w 20 lat po śmierci
The thought of Professor Adam Andrzejewski (1914-1998): 20 years after his death
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 1, s. 189-206, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo
Housing policy, Housing
Uwagi
streszcz., summ.
prof. Andrzejewski Adam
Abstrakt
Poza przypomnieniem postaci Profesora Adama Andrzejewskiego zasadniczym celem artykułu jest wykazanie przydatności Jego myśli w dzisiejszych realiach społeczno-ekonomicznych. Myśl Profesora pozwoliła zwłaszcza na dzisiejsze rozpatrywanie znaczenia zasobu mieszkaniowego i innych elementów infrastruktury osadniczej jako szansy oraz podstawowego pola urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju przestrzeni zamieszkanej, a także całej przestrzeni zamieszkiwania w nawiązaniu do koncepcji trwałego rozwoju. W artykule potwierdzono, że polityka mieszkaniowa i polityka osadnicza stanowią część nauk społecznych i obszar wiedzy, w zakresie których wypracowane metody badań i praktyki sprawdzają się w długim okresie sięgającym wymiaru sekularnego. Prawidłowość ta znajduje wyraz w niewielkich w sumie zmianach kierunków badań polityki mieszkaniowej i osadniczej sformułowanych przez Profesora Adama Andrzejewskiego.(abstrakt oryginalny)

In addition to the occasional reminder of the character of Professor Adam Andrzejewski, the essential goal of the article is to document the usefulness of the Professor's thoughts in today's socio-economic realities. The professor's thought allowed for especially today's consideration of the importance of the housing stock and other elements of settlement infrastructure as an opportunity and the basic field of realizing the sustainable development of the inhabited space, as well as the entire living space in reference to the concept of sustainable development. The presented article confirms that housing and settlement policy are elements of social sciences and the area of knowledge in the field of which the developed research methods and practices work well in the long term, reaching the secular dimensions. This regularity is reflected in the small changes in the directions of housing and settlement policy research formulated by Professor Adam Andrzejewski.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski A., Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym, w: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, SGPiS, Warszawa 1974, seria "Monografie i Opracowania", nr 30, s. 138-150.
 2. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 3. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa. Zagadnienia ekonomiczne i socjalne, Arkady, Warszawa 1959.
 4. Andrzejewski A., Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, "Biuletyn" KPZK PAN, z. 154, Warszawa 1991.
 5. Andrzejewski A., Profesor Andrzej Stasiak, "Biuletyn" IGiPZ PAN, nr 5, Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony prof. dr. hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Eberhardt, K. Miros, Warszawa 1994.
 6. Andrzejewski A., Siły na zamiary, "Polityka" 1993, nr 3 (23).
 7. Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa Polski w latach 1918-1974, PWE, Warszawa 1977.
 8. Andrzejewski A., Związki infrastruktury społecznej z rozwojem i rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPP i PS PAN, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1979, s. 25-38.
 9. Andrzejewski A., Cesarski M., Majchrzak M., Matuszewski J., Stasiak A., Kierunki badań nad mieszkalnictwem i osadnictwem w latach 1953-1992, w: Samorząd terytorialny i mieszkalnictwo w badaniach naukowych i dydaktyce SGH 1906-1995, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, seria "Monografie i Opracowania", nr 423, s. 82-106.
 10. Andrzejewski A., Dziewoński K., Goryński J., Perspektywy urbanizacji i rozwoju sieci osadniczej kraju jako elementy prognoz społecznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1968, nr 1, s. 123-128.
 11. Andrzejewski A., Dziewoński K., Malisz B., Le role de la viole et de l'armature urbaine dans la region, VI Congres du Conseil International des Economics Regionales, Varsovie 1972.
 12. "Biuletyn" KPZK PAN, z. 196, Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło (procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). Wybór pism, red. A. Stasiak, M. Cesarski, Warszawa 2001.
 13. Cesarski M., Adam Andrzejewski, Wirtualne Muzeum SGH, http://uczelnia.sgh.waw. pl/pl/muzeum/zbiory/Strony/Wspomnienia.aspx#k42 [dostęp 01.10.2018].
 14. Cesarski M., Adam Andrzejewski (1914-1998), w: Przeszłość dla przyszłości, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2001, s. 209-220.
 15. Cesarski M., Adam Andrzejewski (1914-1998) - badacz mieszkalnictwa i osadnictwa, "Biuletyn" IGS, nr 1-4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002/2005, s. 225-227.
 16. Cesarski M., Andrzej Stasiak, Wirtualne Muzeum SGH, http://uczelnia.sgh.waw.pl/ pl/muzeum/zbiory/Strony/Wspomnienia.aspx#k49 [dostęp 01.10.2018].
 17. Cesarski M., Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 67-82.
 18. Cesarski M., Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1950-1984, "Biuletyn" KPZK PAN, z. 133, PWN, Warszawa 1987, s. 21-37.
 19. Cesarski M., Mieszkaniowy majątek trwały oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, seria "Monografie i Opracowania", nr 447.
 20. Cesarski M., National property valuation and its significance for housing and settlement Policy, w: Conditions of implementing housing policy at the local level, IGM, Warszawa 1999, s. 168-177.
 21. Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace" KES, nr 2 (10), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 125-149.
 22. Cesarski M., Odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Adama Andrzejewskiego (1914-1998), "Gazeta SGH" 2012, nr 8/12, s. 26-28.
 23. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce po 2015 r. - bilans otwarcia, w: Polska po 2015 roku - gospodarka, społeczeństwo, red. M. Krawczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 259-271.
 24. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 25. Cesarski M., Problematyka mieszkaniowa i osadnicza w pracach badaczy związanych z WSH-SGH, w: Samorząd terytorialny i mieszkalnictwo w badaniach naukowych i dydaktyce SGH 1906-1995, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, seria "Monografie i Opracowania", nr 423, s. 15-32.
 26. Cesarski M., Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno- gospodarczych. Polska i kraje OECD - 1960-2000, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 27. Cesarski M., Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, "Studia i Prace" KES, z. 15, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 495-517.
 28. Cesarski M., Sociology of housing in Poland - genesis, development and future prospects, "Warsaw Forum of Economic Sociology" 2015, vol. 6, no. 1 (11), s. 141-164.
 29. Cesarski M., Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 141-165.
 30. Cesarski M., Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 121-140.
 31. Cesarski M., Stan i proporcje ludności starszej w gospodarstwach zbiorowych w Polsce jako wyznacznik urbanizacji - 1988-2011. Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2015, t. 2, nr 312, s. 25-46.
 32. Cesarski M., Stan, proporcje i rozmieszczenie zasobu spółdzielczego oraz innych form własności mieszkań w Polsce, w: Spółdzielczy zasób mieszkaniowy jako pole działalności ubezpieczeniowej, OI KU FILAR S. A., Warszawa 2004, s. 9-56.
 33. Cesarski M., Starzenie się społeczeństw a mieszkalnictwo i rozwój miast, "Problemy Rozwoju Miast" 2005, nr 1-2, s. 36-47.
 34. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 - światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 35. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 36. Cesarski M., W 10 lat po śmierci Profesora Adama Andrzejewskiego, "Biuletyn" IGS, nr 1-4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 157-163.
 37. Cesarski M., Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej - rola mieszkalnictwa i osadnictwa, "Studia z Polityki Publicznej" 2017, nr 1 (13), s. 65-86.
 38. Cesarski M., Zasób mieszkań i jego wymiar publiczny w roli infrastruktury trwałego rozwoju, "Studia" KPZK PAN, t. 178, Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus, Warszawa 2017, s. 389-407.
 39. Cesarski M., Zaniewska H., Profesor Adam Andrzejewski - inspirator interdyscyplinarnych badań nad mieszkalnictwem, "Problemy Rozwoju Miast" 2012, nr 3, s. 83-86.
 40. Cesarski M., Zrałek M., Polityka mieszkaniowa: pomiędzy badaniami a pragmatyką, w: Stulecie polskiej polityki społecznej, red. E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, MRPiPS, NCK, Warszawa 2018, s. 427-448.
 41. Dzieło Profesora Adama Andrzejewskiego. Wspomnienia wychowanków i współpracowników, Wydawnictwo "Dom", Warszawa 2002.
 42. Goryński J., Prace i pasje Adama Andrzejewskiego, "Kronika Warszawy" 1985, nr 3-4, s. 9-15.
 43. Kuminek E., Nieciuński W., Adam Andrzejewski, w: Studia nad przyszłością w Polsce w pracach Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku". Komitet i Jego Twórcy (w 30-lecie Komitetu), Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 1999, s. 33.
 44. Kuminek E., Nieciuński W., Adam Andrzejewski 1914-1998, "Sprawy Mieszkaniowe" 1999, z. 2-3, s. 39-40.
 45. Kuminek E., Nieciuński W., Prof. dr Adam Andrzejewski, "Polityka Społeczna" 1999, nr 1, s. 40.
 46. Kunert A. K., Słownik bibliograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. 3, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991. 47. Stopczyński W., W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie "Petu". Relacje - wspomnienia - polemiki, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016.
 47. Supińska J., Szewczyk Ł., O społecznych konsekwencjach (braku) polityki mieszkaniowej w Polsce, w: Miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego, PZIiTB OW, PTM, Spała 6-7 X 2009, s. 91-94.
 48. Zapart J., Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 49. "ZET" w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 50. Zubrzycka-Czarnecka A., Humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej jako podejście do badania mieszkalnictwa rozwijane w Instytucie Polityki Społecznej UW, "Polityka Społeczna" 2017, nr 5-6, s. 42-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP/2019.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu