BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rozwój rachunkowości a cyberprzestrzeń w społeczeństwie sieci
Accounting Development and Cyberspace in a Network Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 109-118, bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Rozwój rachunkowości, Cyberprzestrzeń, Rachunkowość
Development of accounting, Cyberspace, Accounting
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja: M41.
Abstrakt
Obecnie przemiany społeczno-gospodarcze, spowodowane rozwojem technologii informacyjnych, wpływają na postrzeganiu rzeczywistości przez interesariuszy. Standaryzacja kultury, globalizacja, decentralizacja społeczeństw, integracja regionów oraz automatyzacja życia są wyzwaniem dla współczesnej rachunkowości. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedzenie na pytanie, czy istnieją powiązania między rozwojem rachunkowości a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa sieci. W ramach rozważań dokonano analizy literatury polskiej oraz obowiązujących regulacji prawnych. W artykule odniesiono się do pojęcia społeczeństwa sieci, istoty cyberprzestrzeni, znaczenia informacji, jako nowego kluczowego zasobu w gospodarce, czynników determinujących rozwój rachunkowości oraz współczesnych zmian zachodzących w rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Currently, socio-economic changes, which were caused by the development of information technologies, affect the reality perception by stakeholders. The culture standardization, globalization, societies decentralization, integration of regions and life automation are a challenge for modern accounting. The aim of this study is to answer the question whether there are links between the accounting development and cyberspace within the network society. The analysis was made based on Polish literature as well as applicable legal regulations. The article refers to the concept of network society, the essence of cyberspace, the importance of information as a new key resource in the economy, factors which determining the development of accounting and contemporary changes taking place in accounting.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk, M. i Orzeszko, T. (2017). Zrównoważony rozwój rachunkowości - analiza zjawiska i determinanty kreujące. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 479.
 2. Biadacz, R. (2016). Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 80, s. 21-29.
 3. Brzezin, W. (2001). Czy istnieje w Polsce i na świecie ogólna teoria rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 4 (60), Numer Specjalny.
 4. Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Poznań: Rebis.
 5. Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: WN PWN.
 6. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (2011). National Strategy to Secure Cyberspace. Pobrane 30.09.2018 z https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/pcipb/.
 7. Frankowski, E., Barański, P. i Bronowska, M. (2017). Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach. Warszawa: Deloitte.
 8. Gibson, W. (2015). Trylogia ciągu: Neuromancer. Warszawa: Wydawnictwo MAG.
 9. Golka, M. (2005). Czym jest społeczeństwo informacyjne? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4, s. 253-265.
 10. Hendriksen, E. A. I Van Breda, M. F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWE.
 11. Kaźmierczyk, J. i Nowak, D. (2013). Czy kryzys węgierski można potraktować jako przykład kryzysu modelu gospodarki. W: S. Owsiak, A. Pollok (red.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego (s. 43-59). Warszawa: PTE.
 12. Kęsy, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Dydaktyka Informatyki, Vol. 6, s. 74-92.
 13. Krztoń, W. (2015). XXI wiek - wiekiem społeczeństwa informacyjnego. Modern Management Review, vol. XX, 22 (3), s. 101-112.
 14. Łada, M. (2016). Big data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 299, s. 197-206.
 15. Matuszyk, I. (2017). Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 89, s. 79-88.
 16. Mazur, A. (2018). Schyłek informacyjnej funkcji bilansu - ujęcie cybernetyczne. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, s. 123-135.
 17. Michalczuk, G. (2016). Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 229, s. 222-231.
 18. Nycz, M. (2012). Przetwarzanie w chmurze: rewolucja czy ewolucja w przetwarzaniu danych. W: C. Olszak i E. Ziemba (red.), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych (s. 53-62). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 19. Smejda, M. (2011). Teoretyczne aspekty informacyjnego systemu rachunkowości. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości (s. 103-119). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 20. Toffler, A. (1986) Trzecia fala. Warszawa: PiW.
 21. Wiatr, K. (2014). Cyberprzestrzeń - szanse i zagrożenia. Polska Gazeta Krakowska, nr 273, s. 17.
 22. Wiśniewska-Paluszak, J. (2017). Teorie sieci gospodarczej współcześnie - założenia i konkretyzacja. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7, s. 318-329.
 23. Woźniak, K. i Kulig, K. (2018). Hurtownia danych. Pobrane 30.09.2018 z https://mfiles.pl/pl/index.php/Hurtownia_danych.
 24. Zizek, S. (1999). The Matrix or the Two Sides of Perversion. Karlsruhe: International Symposium at the Center for Art and Media. Pobrano 30.09.2018 z http://www.lacan.com/zizek-matrix.htm .
 25. Zuchewicz, J. (2015). Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L330,1, pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN.
 27. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2017 r. poz. 61, Dziennik Ustaw 2017, Poz. 61. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000061/T/D20170061L.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.164
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu