BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce
Retail Trade in the Functional and Spatial Development of Towns
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 15, s. 67-83, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Placówki handlowe, Sieci handlowe, Lokalizacja obiektów handlowych, Polityka przestrzenna
Retail trade, Sales outlets, Chain stores, Trade centres location, Spatial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w sferze handlu, jakie zaszły w ostatnich 20 latach w miastach polskich, szczególnie dużych. Rozwój różnorodnych segmentów i form sprzedaży doprowadził do diametralnych przekształceń struktury branżowej i przestrzennej handlu. Nowoczesny handel detaliczny, głównie wielkopowierzchniowy, stał się jedną z wizytówek współczesnych miast, współdecydując o ich funkcjonalnym i architektonicznym wizerunku. Handel odgrywa znaczącą rolę gospodarczą i społeczną. Generując tysiące miejsc pracy, zasila dochody budżetu miasta, zaspokaja coraz to bardziej wyszukane potrzeby zakupowe mieszkańców, kreuje nowe przestrzenie i formy spędzania wolnego czasu, prowadzi też do dysfunkcji - konfliktów przestrzennych i społecznych. Od kilku lat stało się jasne, że proces rozwoju sieci handlowej nie może być żywiołowy, a interwencyjna rola państwa i samorządu powinna dotyczyć również tej sfery gospodarki. Zachowanie równowagi między handlem nowoczesnym a tradycyjnym stanowi najważniejsze wyzwanie dla rozwoju sieci handlowej polskich miast w najbliższych latach. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in retail trade that have taken place over the last 20 years in Polish towns, especially big cities. The development of a diversity of segments and forms of sale has led to a radical transformation of the commodity and spatial structure of retailing. Modern retailing, mostly large-scale, has become one of the characteristics of cities today, determining their functional and architectural image to a large extent. Retailing plays a significant economic and social role. By generating thousands of jobs, it swells the city budget, satisfies the ever more refined shopping needs of residents, creates new spaces and forms of spending leisure time, but also leads to dysfunctions: spatial and social conflicts. The last years have made it obvious that the development of the retailing system cannot be spontaneous, and that state and local government intervention should also apply in this sphere of the economy. Preserving a balance between modern and traditional retailing is the chief challenge for the development of the retail system in Polish towns over the next few years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C. 2003. Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 2. Warszawa.
 2. Jałowiecki B. 2010. Metropolie XXI w. [W:] A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Kaczmarek T. 2010. Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Kaczmarek T., Kaczmarek U. 2006. Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania. [W:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Kotler P. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 6. Kuczyński J., Mikołajczyk J. 2007. Wpływ powstania i funkcjonowania Centrum Handlu, Sztuki i Kultury Stary Browar na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Poznania. [W:] J. Mikołajczak (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
 7. Naisbitt J. 1997. Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Zysk i S-ka, Poznań.
 8. Parysek J. 1998. Przekształcenia przestrzenno-strukturalne Poznania w okresie transformacji społeczno-ustrojowej. Biuletyn KPZK PAN, 182. Warszawa.
 9. Szulce H. 1998. Struktury i strategie w handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Wilk W. 2005. Miejsce miast w sieciach handlowych - przykład Polski. Prace i Studia Geograficzne, 35. Warszawa.
 11. Woźny D. 2007. Identyfikacja czynników wpływających na wybór wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego jako miejsca dokonywania zakupów. Czasopismo Internetowe Świat Marketingu.
 12. Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Łapiński K., Peterlik M. 2006. Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu