BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Lidia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania)
Public Space of the Suburban Zone: An Example of Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 15, s. 85-97, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzeń publiczna, Prywatyzacja, Strefy podmiejskie
Public space, Privatisation, Suburban areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Przestrzeń publiczna w Polsce w ostatnich latach podlega postępującej prywatyzacji i fragmentaryzacji. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne ze względu na funkcje, jakie przestrzeń ta pełni w strukturze przestrzennej miast i wsi, decydując o możliwości zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb, w tym przede wszystkim społecznych, mieszkańców, i wpływając tym samym na jakość ich życia. Nasilaniu się tych niekorzystnych procesów sprzyja z pewnością odreagowanie polskiego społeczeństwa na realny socjalizm w nowo ukształtowanych warunkach neoliberalizmu i gospodarki rynkowej, ale także polskie prawodawstwo w zakresie planowania przestrzennego ułatwiające komercjalizację przestrzeni miast i wsi oraz zawłaszczanie przestrzeni publicznej w różnej formie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych sposobów pojmowania i znaczenia przestrzeni publicznych, mechanizmu kształtowania takich przestrzeni w Polsce, a także miejsca, jakie przestrzeń publiczna zajmuje na nowo budowanych osiedlach w strefie podmiejskiej Poznania. (abstrakt oryginalny)

Public space in Poland has seen advancing privatisation and fragmentation in the recent years.This is a highly undesirable development because of the functions that this space performs in the spatial structure of towns and villages, offering their residents a possibility to fulfil a variety of needs, primarily social, and thus affecting their quality of life. What favours those harmful processes is certainly Polish society's wish to get over feasible socialism in the new conditions of neo-liberalism and a market economy, but also Polish physical planning legislation, which makes it easy to commercialise urban and rural space and to appropriate public space in a varietyof manners.The article presentsvarious ways of understanding public spaces, the mechanism shaping such spaces in Poland, and the place that public space is given on newly built housing estates in the Poznań suburban zone. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. 2007. Płynne życie. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Beim M., Töelle A. 2008. Motywacje migracji rezydencjalnych w obszarze aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 121-138.
 3. Bródka S., Markuszewska I. 2008. Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej Poznania. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 159-175.
 4. Habermas J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. [W:] J. Habermas (red.), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. PWN, Warszawa, s. 306-330.
 5. Kopel J. 2009. Problem odpowiedniego zarządzania przestrzenią publiczną. Niby-miejsca i miejsca, czyli o miastach i autostradach. [W:] Zarządzanie - racjonalność a etyczność. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas Sosnowiec (http://www.sbc.org.pl/Content/10323/kopel_1.pdf).
 6. Kowalczyk J. 2009. Paradygmaty zmian w przestrzeni publicznej kobiet. Teka Kom. Politol. i Stos. Międzynar. - OL PAN, 4: 18-28.
 7. Lipiec P. 2009. Przestrzeń publiczna, prywatna czy społeczna (http://lipiec.waw.pl/380/przestrzen-publiczna-prywatna-czy-spoleczna/).
 8. Lisowski A. (2005) 'Janusowe oblicze suburbanizacji. [W:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Lódzkiego: 91-100.
 9. Lisowski A., Grochowski M. 2007. Procesy suburbanizacji, uwarunkowania, formy I konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Lisowski.pdf.
 10. Mill J.S. 1999. O wolności. Akme, Warszawa.
 11. Nawratek K. 2005. Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji. Wyd. Universitas, Kraków.
 12. Parysek J.J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Parysek J.J. 2008a. Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 261-286.
 14. Parysek J.J. 2008b. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71-90.
 15. Parysek J.J., Mierzejewska L. 2005a. Między dezurbanizacją a reurbanizacją. Nowe oblicze urbanizacji w Polsce. [W:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 47-56.
 16. Parysek J.J., Mierzejewska L. 2005b. Two stages in Postwar Urbanisation in Poland: From Socialist to Postmodern Urbanisation. [W:] Y. Murajama, G. Du (red.), Cities in Global Perspective: Diversity and Transition. Rikkyo University with IGU Urban Commision, Tokyo, s. 72-82.
 17. Raszeja E., Wilkaniec A., de Mezder E. 2010. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Rawls J. 1998. Liberalizm polityczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Ropela R., Grzesiak Ł., Łopatka P. 2009. Zieleń - zapomniany wymiar gospodarki przestrzennej. Przegląd Komunalny, 8: 30-34.
 20. Zastawniak B., Podolakowa E., Tomlinson G., Clarke P., Barret E., Jedge E. 1994. Miejscowe planowanie przestrzenne. [W:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik. T. III. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Brytyjski Fundusz Know-How - Fundusz Współpracy. IGPIK, Kraków, s. 1-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu