BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gano Ewa (Politechnika Poznańska, doktorantka), Łuczka Teresa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych
The Research on Entrepreneurial Attitudes of Secondary School Students
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 144-155, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Badania ankietowe, Edukacja młodzieży
Entrepreneurship, Questionnaire survey, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest charakterystyka postaw przedsiębiorczych młodzieży szkół średnich. Postawy te zbadano z punktu widzenia samooceny, barier i czynników motywujących uczniów do otwierania własnej działalności gospodarczej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania przeprowadzono za pomocą ankiety audytoryjnej wśród 600 uczniów szkół średnich. W badaniach przyjęto kryterium płci, rodzaju szkoły oraz miejsca zamieszkania respondentów. Pytania dotyczyły: (1) samooceny postaw przedsiębiorczych, (2) stanu wiedzy w tym zakresie oraz (3) barier i (4) czynników motywujących uruchamianie przedsiębiorstwa. PROCES WYWODU: Pierwszą cześć artykułu stanowią rozważania wokół definicji pojęcia przed- siębiorczości i postaw przedsiębiorczych. W części empirycznej zawarto wyniki badań przeprowa- dzonych przez autorki: zbadano wybrane cechy charakterologiczne badanych uczniów, określono intencje przedsiębiorcze młodzieży, a także wskazano bariery i czynniki motywujące rozwój postaw przedsiębiorczych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Postawom przedsiębiorczym uczniów szkół średnich towarzyszy wiele barier i ograniczeń. Gotowość do aktywności gospodarczej stymulowana jest przez wiele czynników, których działanie podlega określonemu wpływowi przyjętych kryteriów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów szkół średnich poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy powinno skutkować wzrostem postaw przedsiębiorczych i - w konsekwencji m.in. - liczby tworzonych przedsiębiorstw, jak również rozwojem społeczno-gospodarczym w skali lokalnej, regionalnej czy krajowej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to characterize entrepreneurial attitudes of high school students. The article presents entrepreneurial attitudes of high school students in reference to their self-esteem, barriers and factors that motivate to start own business activity. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Survey studies were carried out in an auditorium way. Criteria taken into consideration included gender, type of school and place of residence of respondents. Survey questions concerned entrepreneurial predispositions, possessed knowledge on starting the business activity, barriers and factors that encourage business undertaking. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First part of the article involve dissertation on definition of enterprise and entrepreneurial attitudes. Empirical part is presented in few parts: first part involved examination of students characteristics, further parts define entrepreneurial intentions as well as factors and barriers encouraging development of their entrepreneurial attitudes. RESEARCH RESULTS: There are many different barriers and constraints differing in range and often ambiguous when it comes to entrepreneurial attitudes of young people. Readiness to undertake an economic activity is stimulated by many factors. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Development of broadly defined entrepreneurial attitudes through providing sufficient amount of knowledge should result in encouraging entrepreneurial attitudes and as a consequence should result in increase of number of newly created businesses. This tendency may have a positive influence on development of existing businesses, growth of new companies created by people entering the market. It may also influence social and economic development in local, regional and even at national level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Casson, M. (1982). The Enterpreneur. The Economic Theory. Totowa New Jersey: Barnes&Noble Books.
 2. Encyklopedia PWN. Pozyskano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedsiebiorczosc;3963281. html (dostęp: 12.12.2017).
 3. GUS. (2017). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2017. Warszawa: GUS.
 4. GUS. (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2017. Warszawa: GUS.
 5. Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.
 6. Kosała, M. i Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 357-364.
 7. Łuczka, T. (2007). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 8. Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47.
 9. Małecka, J. (2016). Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej. Marketing i Zarządzanie, 2(43), 117-129.
 10. Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 164-172.
 12. Raport o stanie sektora MSP w Polsce. (2016). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 13. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska. (2015). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 14. Siemieniak, P. i Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 15. Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory & Practice, 3(33), 669-694.
 16. Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 17. Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczości i Zarządzanie, t. XVI, z. 7 cz. III: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania, 25-40.
 18. Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ, 26-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174312
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu