BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnar Andżelika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Żukowska Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dobre praktyki w zakresie relacji szkół wyższych z absolwentami w świetle wyników badań empirycznych
Good Practices in University Relations with Alumni Based on the Results of Empirical Research
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 157-165, bibliogr. 23 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Absolwenci szkół wyższych, Fundraising, Dobre praktyki
Higher education graduates, Fundraising, Good practice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy modeli współpracy szkół wyższych z absolwentami oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Formułujemy następujące tezy badawcze: uczelnie potrzebują relacji z absolwentami; absolwenci potrzebują relacji z uczelnią. Metodę badawczą oparto na analizie wyników badania ankietowego przeprowadzonego online w 28 szkołach wyższych w 19 państwach. Dodatkowym źródłem informacji były studia literaturowe, strony internetowe, diag- noza sytuacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz doświadczenia autorek, wizytujących w przeszłości niektóre z badanych szkół wyższych. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze dwie poświęcone są korzyściom wynikającym ze współpracy szkół wyższych z absolwentami dla uczelni i absolwentów. W części trzeciej sygnalizujemy ograniczenia współpracy. Część czwarta zawiera wnioski i rekomendacje. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Szkoły wyższe są świadome korzyści płynących z utrzymywania relacji z absolwentami. Jakość tej współpracy nie jest satysfakcjonująca i niezbędne są działania służące uporządkowaniu tych relacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przedmiot badania koncentruje się na przypadku SGH, z tego względu rekomendacje mają charakter szczegółowy i dotyczą wskazanej uczelni. SGH powinna jasno określić cele współpracy z absolwentami. Priorytetem powinno być uporządkowanie tych relacji i nakreślenie pożądanego modelu współpracy. Rekomendujemy, by w długim okresie dążyć do powstania jednej organizacji absolwentów, związanej instytucjonalnie z uczelnią.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the results of the analysis of models of cooperation between universities and alumni and to indicate the goods practices in maintaining this relationship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: We formulate the following research thesis: universities need relationships with alumni; alumni need relationships with the university. The research method was based on the analysis of the results of a survey conducted online in 28 universities in 19 countries. An additional source of information was literature studies, websites, diagnosis of the situation at the Warsaw School of Economics and the experience of authors who have visited some of the foreign universities. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of four parts. The first two are devoted to the benefits of cooperation between universities and alumni for universities and alumni. In the third part, we signal obstacles that hinder cooperation. The fourth part contains conclusions and recommendations. RESEARCH RESULTS: Universities are aware of the benefits of maintaining relationships with alumni. The quality of this cooperation is not satisfactory and actions are necessary to organize these relations. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The research has concerned SGH case study, so the recommendations are concentrated on this university. The SGH should clearly define the goals and priorities of cooperation with alumni. The priority should be to organize these relations and outline the desired model of cooperation. We recommend that in the long term one alumni organization should be created, institutionally related to the university.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ALK. Pozyskano z: https://kariera.kozminski.edu.pl/absolwenci/lwy-kozminskiego/laureaci/ (dostęp: 15.02.2018).
 2. Bryła, P., Jurczyk, T. i Domański, T. (2013). Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym - próba typologii. Marketing i Rynek, 4.
 3. Cannon, T. (2015). The importance of the alumni network. Pozyskano z: https://www.redbrickresearch.com/2015/10/29/the-importance-of-the-alumni-network/ (dostęp: 12.02.2018).
 4. CERPhi. (2015). An overview of philanthropy in Europe. Pozyskano z: http://efc.issuelab.org/reso- urce/an-overview-of-philanthropy-in-europe.html (dostęp: 12.02.2018).
 5. Coll, G. i Tsao, J. (2005). To give or not to give: Factors determining alumni intent to make donations as a PR outcome. Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 59, Issue 4.
 6. Daly, S. (2013). Philanthropy, the new professionals and higher education: the advent of Directors of Development and Alumni Relations. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 35, No. 1, 21-33.
 7. Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji uczelnia - student - absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia. (2013).Raport z badania pogłębionego. Warszawa.
 8. Feudi, J.A. i Clifford, P.J. (red.). (2002). Alumni Clubs and Chapters. New York: CASE.
 9. Harrison, W.B. (1995). College Relations and Fund-Raising Expenditures: Influencing the Probability of Alumni Giving to Higher Education. Economics of Education Review, Vol. 14, Issue 1, 73-84.
 10. Hashim, N., Kee, P.Ch. i Rahman, M. (2014). Attempt to Solving Situational Problem of Alumni Employability. Social Behavioral Science, 155, 380-385.
 11. Kamiński, T. (2014). Uczelnie i absolwenci - dobre praktyki. Pozyskano z: http://obywatelena- uki.pl/2014/06/uczelnie-i-absolwenci-dobre-praktyki-tekst-tomasza-kaminskiego/ (dostęp: 12.02.2018).
 12. Levine, W. (2008). Communications and alumni relations: What is the correlation between an institution' s communications vehicles and alumni annual giving? International Journal of Educational Advancement, Vol. 8, Issue 3/4, 176-197.
 13. Łazorko, K. (2016). Działania marketingowe ukierunkowane na absolwentów uczelni wyższych w Polsce - diagnoza głównych problemów. Handel Wewnętrzny. 2(361), 280-290.
 14. Meer, J. i Rosen, H.S. (2012). Does Generousity bedget Generousity? Alumni giving and undergraduate financial aid. Economics of Education Review, 31.
 15. Muller, S. (1986). The Definition and Philosophy of Institutional Advancement. W: A.W. Rowland(red.), Handbook on Institutional Advancement, 2nd ed., San Francisco: Jossey-Bass.
 16. Parsons, P. i Wethington D. (1996). Fundraising appeals to alumni: Two experiments. Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 52, Issue 1.
 17. SGH. Pozyskano z: http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/zbiory/absolwenci/Strony/default.aspx (dostęp: 15.02.2018).
 18. Stevick, T.R. (2010). Integrating Development, Alumni Relations, and Marketing for Fundraising Success. New Directions For Higher Education, Vol. 2010, Issue 149, 57-64.
 19. Studiuj praktycznie. (2018). Pozyskano z: http://firma.sgh.waw.pl/pl/sp/Strony/default.aspx (dostęp:15.02.2018).
 20. Tett, G. (2012). Charity begins with a tax break. Financial Times, May 12. Pozyskano z: https://www.ft.com/content/3b2b3bb2-9a3d-11e1-aa6d-00144feabdc0 (dostęp: 12.03.2018).
 21. The Importance of Alumni Relations. (2013). Pozyskano z: http://www.supportingeducation. org/2013/01/10/importance-alumni-relations/ (dostęp: 12.03.2018).
 22. UEK. Pozyskano z: http://uek.krakow.pl/pl/absolwenci/znani-absolwenci.html (dostęp: 15.02.2018).
 23. UEK. Pozyskano z: https://absolwent.umk.pl/o_absolwentach (dostęp: 15.02.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174313
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu