BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniec Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej
Shaping Students' Entrepreneurial Competences in Accordance with the Principles for Responsible Management Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 167-176, rys., bibliogr. 23 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Edukacja, Przedsiębiorczość, Rozwój zrównoważony
Education, Entrepreneurship, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza możliwości kształtowania kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej ukierunkowanej na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz próba oceny wyzwań z tym związanych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Uniwersytety odgrywają zasadniczą rolę nie tylko w edukacji na rzecz przedsiębiorczości, lecz także w promowaniu zrównoważonej przedsiębiorczości poprzez odpowiednie kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych studentów. Opracowanie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Wśród zastosowanych metod badawczych należy wymienić metodę analizy i konstrukcji logicznej, metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę analizy danych zastanych. PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności zostanie przybliżone znaczenie kompetencji przedsiębiorczych studentów, a następnie konieczność ich kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej inicjatywy zainicjowanej przez ONZ w zakresie "Zasad odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej". Na tej podstawie dokonana zostanie próba oceny możliwości kształtowania kompetencji studentów zgodnie z tymi zasadami. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza badawcza pozwoli określić, w jaki sposób uniwersytety wdrażają zasady odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej do programów nauczania i działalności akademickiej. Dzięki temu uczelnie przyczyniają się do kształcenia odpowiedzialnych i etycznych menedżerów poprzez kształtowanie odpowiednich kompetencji przedsiębiorczych w zakresie wie- dzy, umiejętności oraz postaw. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Bardzo ważną rolę w dążeniach do zrównoważonego rozwoju odgrywa szkolnictwo wyższe, ponieważ na tym poziomie edukacji młodzież jest przygotowana do wejścia na rynek pracy. Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju pozwala sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i społecznym.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyze the possibilities of shaping students' competences in accordance with the principles of responsible managerial education focused on the implementation of sustainable development and an attempt to assess the challenges. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The universities play a key role not only in conducting education for entrepreneurship, but also in promoting sustainable entrepreneurship through appropriate shaping of entrepreneurial skills of students. The research design refers to the theoretical and practical issues. The used research methods are the method of analysis and logical construction as well as analysis of secondary data. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, the importance and necessity of shaping entrepreneurial competences of students will be approximated, with particular emphasis on the international initiative created by the United Nations in the field of "Principles of Responsible Management Education." Then an attempt will be made to assess the possibilities of shaping students' competences in accordance with these principles. RESEARCH RESULTS: The research analysis will allow to determine how universities implement the principles of responsible managerial education into curricula and academic activities. Their implementation contributes to the development of relevant entrepreneurial competences in the field of knowledge, skills and attitudes that are necessary to educate responsible and ethical managers. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Higher education plays a key role in the implementation of sustainable development, because at this level of education, young people are prepared to enter the labor market. Shaping students' competences in accordance with the principles of sustainable development allows to meet modern ecological and social challenges.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accenture. (2013). Architects of a Better World. UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013. Pozyskano z: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/ Accenture-UN-Global-Compact-Acn-CEO-Study-Sustainability-2013.pdf (dostęp: 10.02.2018).
 2. Brown, E. (2009). Corporate Social Responsibility in Higher Education. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 8, 474-483
 3. European Commission. (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission, COM(2010) 2020 final.
 4. European Commission. (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. Brussels: European Commission, COM(2012) 795 final.
 5. Fichter, K., Geier, J. i Tiemann, I. (2016). Good practice collection - University support for sustainable entrepreneurship. Berlin, Helsinki, Linköping: SHIFT.
 6. Frisk, E. i Larson, K.L. (2011). Educating for Sustainability: Competencies & Practices for Transformative Action. Journal of Sustainability Education, 2, March 2011
 7. Hull, R.B., Kimmel, C., Robertson, D.P. i Mortimer, M. (2016). International field experiences promote professional development for sustainability leaders. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(1), 86-104.
 8. Jamali, D.A. (2016). Opportunities and Challenges for CSR Mainstreaming in Business Schools. International Journal of Technology and Educational Marketing, 6(2), 1-29
 9. Kapitulčinová, D., Dlouhá, J., Ryan, A., Dlouhý, J., Barton, A., Mader, M., Tilbury, D., Mula, I., Benayas, J., Alba, D., Mader, C., Michelsen, G. i Vintar, M. (red.). (2015). Leading Practice Publication: Professional development of university educators on Education for Sustainable Development in European countries. Prague: Charles University in Prague.
 10. Lourenço, F., Jones, O. i Jayawarna, D. (2013). Promoting sustainable development: The role of entrepreneurship education. International Small Business Journal, 31(8), 841-865.
 11. Prandi, M., Martell, J. i Lozano, J.M. (2018). Learning in a social context. Pozyskano z: http://www. unprme.org/resource-docs/LearninginaSocialContextReport.pdf (dostęp: 10.02.2018).
 12. PRME. (2016). The State of CSR and RME in Business Schools and the Attitudes of their Students Third bi-annual study. Pozyskano z: http://www.unprme.org/resource- -docs/25MGSMPRMEReport2016.pdf.
 13. PRME. (2017). Impact A Decade of Principles for Responsible Management Education. Pozyskano z: http://www.unprme.org/resourcedocs/PRMEImpactReport.pdf.
 14. PRME. (2018). List of Participants Principles for Responsible Management Education. Pozyskano z: http://www.unprme.org/participation/search-participants.php?search=Search&nameparent=&f rom=&to=&utype=sig&sort=name&dir=asc&start=690 (dostęp: 10.02.2018).
 15. PwC. (2014). The talent challenge. Adapting to growth. 17th Annual Global CEO Survey: Transforming talent strategy. Pozyskano z: http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/publications/assets/ceosurvey-talent-challenge.pdf (dostęp: 10.02.2018).
 16. Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.
 17. Sánchez, J. (2013). The impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of Small Business Management, 51, 447-465.
 18. Segalas, J., Ferrer-Balas, D., Svanstrom, M., Lundqvist, U. i Mulder, K.F. (2009). What has to be learnt for sustainability? Acomparison of bachelor engineering education competencies at three European universities. Sustainability Science, 4(1), 17-27.
 19. UNESCO. (2012). ESD+TVET: promoting skills for sustainable development. Paris: UNESCO.
 20. Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 119-134.
 21. Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, 15(35), 73-92.
 22. Waddock, S. i Lozano, J.M. (2013). Developing More Holistic Management Education: Lessons Learned from Two Programs. Academy of Management Learning & Education, 12(2), 265-284.
 23. Whiddett, S. i Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174314
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu