BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdukiewicz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Lifelong learningjako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard
Lifelong Learning as a Framework Condition for Innovation of the Economies of European Union Countries in the Light of the European Innovation Scoreboard Methodology
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 187-196, tab., bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Gospodarka, Innowacyjność
Lifelong learning, Economy, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu było ukazanie zależności między wynikami osiąganymi przez kraje Unii Europejskiej w zakresie kształcenia przez całe życie a poziomem innowacyjności ich gospodarek, mierzonym według metodologii European Innovation Scoreboard (EIS).PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zasadniczym problemem badawczym było określenie związku między rozwojem lifelong learning a innowacyjnością krajów UE. Zastosowane w artykule metody badawcze, o charakterze opisowo-analitycznym, obejmowały przegląd literatury naukowej oraz aktów prawnych UE i raportów EIS, jak również analizę statystyczną danych pochodzących z Eurostatu oraz bazy EIS.PROCES WYWODU: Proces wywodu rozpoczyna się od przeglądu koncepcji teoretycznych na temat lifelong learning. Następnie przedstawiona została metodologia pomiaru innowacyjności European Innovation Scoreboard, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika lifelong learning (LLL). W  dalszej kolejności przeanalizowano wyniki krajów UE w zakresie LLL oraz obliczono i oceniono siłę korelacji między wskaźnikiem LLL a sumarycznym indeksem innowacyjności (SII).WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wykazała, że wartości wskaźnika lifelong learning są silnie skorelowane z poziomem indeksu innowacyjności SII, zarówno dla całej Unii Europejskiej, jak i w grupach krajów członkowskich o różnych poziomach innowacyjności. Wyniki w zakresie LLL są ponadto mocniej powiązane z poziomem innowacyjności niż inne warunki ramowe, takie jak m.in. liczba osób z wykształceniem wyższym.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza potwierdziła tezę, że lifelong learningjest istotnym warunkiem rozwoju innowacyjności w Unii Europejskiej, a doskonalenie modelu tego kształcenia może poprawić wyniki innowacyjności gospodarek krajów członkowskich. Reformując systemy edukacyjne w kierunku ich większej proinnowacyjności, powinno się rozwijać różnorodne formy edukacji, nie tylko formalnej, ale również pozaformalnej, i w większym stopniu adresować programy edukacyjne do różnych grup wiekowych.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The main objective of this study was to show the relationship between the results achieved by the European Union countries in the field of lifelong learning and the level of innovation of their economies, measured according to the European Innovation Scoreboard (EIS) methodology.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research methods used in the article included a review of literature, studying of the EU's legal acts and the EIS reports, as well as statistical analysis of data from Eurostat and the EIS database.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of the discussion began with a review of theoretical concepts on lifelong learning. Next, the European Innovation Scoreboard methodology for measuring the innovation has been presented, with particular emphasis on the Lifelong learning (LLL) index. Subsequently, the achievements of EU countries in the area of LLL were analyzed and the correlation strength between the LLL index and the summary innovation index (SII) was calculated and assessed.RESEARCH RESULTS: The analysis showed that the values of the LLL index are strongly correlated with the level of the summary innovation index, both for the entire European Union and in the member countries with relatively high and relatively low innovativeness. LLL results are more intensely linked to the level of innovation than other framework conditions, such as number of people with higher education.CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The analysis confirmed the hy-pothesis that lifelong learning is an important condition for the development of innovation in the Euro pean Union, and improving the model of this education can increase the innovation performance of the economies of member countries. Reforming education system towards its greater pro-innovation should therefore lead to development of various forms of education, not only formal but also non-formal, and to better targeting educational programs to different age groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission of the European Communities. (2000). A Memorandum on Lifelong Learning (Commission Staff Working Paper No. SEC (2000) 1832). Brussels: European Commission.
 2. Decyzja 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.11.2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327).
 3. European Commission. (2017a). European Innovation Scoreboard 2017. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl (dostęp: 14.02.2017).
 4. European Commission. (2017b).European Innovation Scoreboard 2017 [Data file]. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24141 (dostęp: 25.02.2018).
 5. Eurostat. (2018). Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age [Data file]. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database (dostęp: 25.02.2018).
 6. Grotowska-Leder, J. (2014). Rzecz o kształceniu dorosłych. Lifelong learning w Polsce, w perspektywie Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 50, 117-135.
 7. Komisja Europejska. (2010). Europa 2020.Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (KOM 2010-2020). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 25.02.2018).
 8. Kowalewski, T. (2013). Edukacja dorosłych w koncepcji Ryszarda Wroczyńskiego. Edukacja Dorosłych, 1, 81-89.
 9. Lindeman, E.C. (1926). The meaning of adult education. New York: New Republic.
 10. OECD. (1996). Lifelong learning for all. Policy directions. Paris: OECD.
 11. Półturzycki, J. (2016). Spór o kształcenie ustawiczne: polemiki i analizy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Suchodolski, B. (2003). Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje. Seria: Inicjatywy Wszechnicowe. Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.
 13. Volles, N. (2016). Lifelong learning in the EU: changing conceptualisations, actors, and policies. Studies in Higher Education, 41(2), 343-363.
 14. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość- Edukacja. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, 9, 246-257.
 15. Wróblewska, W. (2006). Konsekwencje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoedukacji. E-mentor, 5(17), 1-8. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/356 (dostęp: 14.02.2018).
 16. Yeaxlee, B.A. (1929). Lifelong Education: A Sketch of the Range and Significance of the Adult Education Movement. London: Cassell.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174316
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu