BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego
Attitudes and Entrepreneurial Activities in Poland and in the World in the Light of the Assessment of Business Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 209-220, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Edukacja, Potencjał innowacyjny
Enterprises, Education, Innovation potential
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wykazanie związku ograniczonej inwencji przedsiębiorczej w Polsce z niską oceną edukacji przedsiębiorczej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest określenie postawy przedsiębiorczej w Polsce na tle wybranych krajów. W pracy wykorzystano metodę analizy skupień i porządkowania liniowego, które umożliwiły zestawienie grup krajów. PROCES WYWODU: W pierwszej części wywodu otrzymano syntetyczny miernik postaw przedsiębiorczych w wybranych krajach. Następnie przedstawiono prowadzone w nich działania przedsiębiorcze. W ostatniej części dokonano odniesienia do ocen uwarunkowań przedsiębiorczych, w tym edukacji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Syntetyczny wskaźnik przedsiębiorczości sytuuje Polskę w grupie krajów przedsiębiorczych. Nie znajduje to potwierdzenia w działalności biznesowej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Potencjał przedsiębiorczy w Polsce nie jest wykorzystany w zadowalającym stopniu. Wydaje się, że przyczyna tego tkwi przede wszystkim w nieodpowiednim kształceniu przedsiębiorczym. Problematyka wymaga dogłębnych badań nad skutecznymi formami nauczania przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to show the relationship of limited entrepreneurial initiative in Poland with a low assessment of entrepreneurial education THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is to determine the entrepreneurial attitude in Poland against the background of selected countries. The work uses the method of cluster analysis and ordering, which enabled the grouping of groups of countries. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the first part of the argument, a synthetic measure of entrepreneurial attitudes in selected countries was obtained. Then, entrepreneurial activities are carried out in these countries. In the last part a reference was made to assessments of entrepreneurial conditions, including education. RESEARCH RESULTS: The synthetic entrepreneurship index places Poland in the group of enterprising countries. This is not confirmed in business activities. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The entrepreneurial potential in Poland is not used to a satisfactory degree. It seems that this is mainly due to inadequate entrepreneurial education. The issues require in-depth research on effective forms of entrepreneurship education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boratyńska, K. (2014). Mechanizm bankructwa wybranego przedsiębiorstwa spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 20-28.
 2. European Commission. (2008). Entrepreneurship in higher education, especially with non-business studies, Final report of the Expert Group, European Commission - Enterprise and Industry Directorate - General. Brussels - March 2008.
 3. Faron, A. (2014). Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe - ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej. Horyzonty Wychowania, 13(26), 231-248.
 4. Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.
 5. Hofstede, G., Hofstede, G.J. i Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: Mc Graw Hill.
 6. Juchnowicz, M. (2005). Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 189-193.
 7. Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4(36), 12-16.
 8. Maciejewski, M. (2017). Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 117-126.
 9. Mrozowicz, K. (2010). Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań przedsiębiorczości. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 14(1), 13-23.
 10. Nowak, H. (2015). Problematyka przetrwania w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Zarządzanie, 2, 53-65.
 11. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.
 13. Rozkwitalska, M. (2008). Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. W: W. Polak (red.), Problemy miękkiego zarządzania we współczesnych organizacjach. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 227-246.
 14. Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149-146.
 15. Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli - studium porównawcze. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 392-400.
 16. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 17. Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.
 18. Zawadzka, D. i Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014. Marketing i Zarządzanie, 2(43), 205-218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174318
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu