BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaby Teresa (Warsaw Management University, Warszawa, Poland)
Tytuł
Singles on the Consumer Market in Poland
Single na rynku konsumpcji w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 91-99, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Rynek, Marketing
Consumer behaviour, Market, Marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, G5,J11.
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachodzące w XXI wieku zmiany społeczno-ekonomiczne w Polsce spowodowały m.in. zmianę modelu rodziny, co skutkuje silnym wzrostem liczby jednoosobowych gospodarstw domowych (tzw. singli). Szacuje się, że udział współczesnych singli w różnym wieku wzrośnie do 2030 roku w ujęciu globalnym ok. 20%, szczególnie w wielkich miastach. W Polsce w 2017 roku frakcja tych gospodarstwa domowych wynosiła 23,5%. Są to nie tylko osoby młode, ale również w średnim wieku oraz seniorzy. Zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb singli powinno ukształtować rynek dóbr i usług adresowanych do tej grupy konsumentów. Autorka wykorzystując dane z badań budżetów domowych GUS w 2016 roku oraz wyniki współautorskiego badania własnego wykonanego w 2017 roku, zbadała zachowania konsumpcyjne singli wielkomiejskich w dwóch grupach wiekowych oraz opinie o stopniu przygotowania polskiego rynku, w tym internetowego do zaspokojenia ich potrzeb. Użyteczność diagnostyczna i aplikacyjna wyraża się informacjami ważnymi dla działalności marketingowej przedsiębiorstw, które będą dostosowywać swoją ofertę rynkową do oczekiwań rosnącej grupy polskich jednoosobowych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The socio-economic changes taking place in Poland in the twenty-first century caused, among others, the changes of the family model, which resulted in a strong increase in the number of one-person households (the so-called singles). It is estimated that the share of modern singles at different ages will increase by 2030 in a global perspective by about 20%, especially in big cities. In Poland in 2017, the fraction of these households was 23.5%. Satisfying the various needs of singles should shape the market of goods and services addressed to this group of consumers. The author, using the data from the GUS (Central Statistical Office) household budget surveys in 2015 and the results of a co-authored own survey carried out in 2017, investigated consumer behaviours of singles from large cities in two age groups of young people and opinions about the degree of preparation of the Polish market, including the Internet, to meet their needs. Diagnostic and application usefulness is expressed by information important for the marketing activity of enterprises that will adjust their market offer to the expectations of a growing group of Polish one-person households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czernecka, J. (2012). 20-40 lat, z dużego miasta pracuje w korporacji. Portret polskiego singla. Interview by M. Pawłowska. Retrieved from https://natemat. pl/37531,25-40-lat-z-duzego-miasta-pracuje-w-korporacji- portret-polskiego-singla [accessed 25.02.2019].
  2. Dąbrowska, A. (2011). Trendy rozwojowe w konsumpcji i zachowaniach polskich konsumentów. [In:] A. Kusińska (ed.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów. PWE, Warszawa.
  3. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Lubowiecki-Vikuk, A., Słaby, T. (2018). Zachowania konsumpcyjne singli w Polsce. SGH, Warszawa.
  4. European Commission (2019). The Single Market Strategy. Retrieved from http://ec.europa.eu/growth/single-market/ strategy_en [accessed 10.01.2019].
  5. Eurostat (2019). Household composition statistics. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Household_composition_statistics #Household_size [accessed 28.02.2019].
  6. Główny Urząd Statystyczny (2016). Budżety gospodarstw domowych 2015 [Household Survey in 2015]. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
  7. Lubowicki-Vikuk, A. (2011). Determinanty aktywności rekreacyjno- turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce. AWF, Poznań.
  8. Luszniewicz, A., Słaby, T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA 12. Teoria i zastosowania. C.H. Beck, Warszawa.
  9. PolskieRadio24 (2016). Ponad pół miliona Polek i Polaków posiada kredyty. Retrieved from https://polskieradio24. pl/42/276/Artykul/1595532,Ponad-pol-milionamlodych- Polek-i-Polakow-posiada-kredyty [accessed 25.02.2019].
  10. Stein, P.J. (1976). Single. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu