BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Building a Brand for the City of Lodz: Motivating and Demotivating Factors for Managers of Cultural Institutions
Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi - wyniki badań
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 90-105, tab., bibliogr. 40 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Menedżer, Promocja miasta
Cultural institutions, Manager, City promotion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, M31
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów/ czynników, które mogą motywować lub też zniechęcać menedżerów instytucji kultury do aktywnego zaangażowania się w proces budowania marki Łodzi o zasoby kultury. W artykule opisano profil menedżera instytucji kultury oraz zaprezentowano uporządkowaną lisy czynników (bodźców), które mają pozytywny bądź negatywny wpływ na działania menedżerów instytucji kultury w obszarze kreowania marki miasta. Podstawę empiryczną artykułu stanowią wywiady przeprowadzone z menedżerami i pracownikami ds. promocji w miejskich instytucjach kultury w Łodzi. Analiza danych została przeprowadzona zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Badania te są prowadzone od grudnia 2017 r. w obrębie Katedry Marketingu oraz Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: "Współpraca administracji publicznej z instytucjami kultury w kontekście budowania marki miasta". (abstrakt oryginalny)

The article aims to identify areas/factors that may motivate or discourage managers of cultural institutions from getting actively involved in the process of building the Lodz brand for cultural resources. The article describes the manager profile of cultural institutions and presents an ordered list of factors (stimuli) that have a positive or negative impact on the activities of managers of cultural institutions in the area of creating the city brand. The empirical basis of the article is interviews with managers and promotion employees in the city's cultural institutions in Lodz. Data analysis was carried out by the principles of grounded theory methodology. The research has been carried out since December 2017 within the Department of Marketing and the Department of City and Region Management of the Faculty of Management at the University of Lodz as part of the project: "Cooperation of public administration with cultural institutions in the context of building a city brand". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellon M., Szefowa IBM uważa, że zatrudnianie ludzi na podstawie dyplomu, jest błędem, Business Sinder Polska, https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/kariera-w-branzytechnologicznej- rady-szefowej-ibm/esre9wc (z dnia: 10.02.2019).
 2. Bright L., Public Employees With High Levels of Public Service Motivation: Who Are They, Where Are They, and What do They Want?, "Review of Public Personnel Administration", Vol. 25. 2, 2005, pp. 138-154.
 3. Bright L., Why Age Matters in the Work Preferences of Public Employees: A Comparison of Three Age-Related Explanations, "Public Personnel Management", Vol. 39, 1, 2010, pp. 1-14.
 4. Bright L., Where Does Public Service Motivation Count the Most in Government Work Environments? A Preliminary Empirical Investigation and Hypotheses, "Public Personnel Management", Vol.42, 1, 2013, pp. 5-26.
 5. Ciekanowski Z.: Rola menedżera w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", z. 34, nr 107, 2015, ss. 185-195.
 6. Ciesielska , Lider poszukiwany. Jak stworzyć model kompetencji pożądanego lidera zespołu, "Personel 7 ", 2007.
 7. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny, AE, Kraków 1994; C.S. Nosal: Psychologia myślenia i działania menedżera, AKADE, Kraków 2001; P. Wachowiak: Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2001.
 8. Foehl P.S., The Cultural Manager:Marginal Notes on a Discussion of Roles and Values, http://www.artsmanagement.net/3b9c996acd3299326518f8e1ff3ad82d,0fm.pdf (27.11.2019).
 9. Fohla P.S., Wolframb G., Peperc R., Cultural Managers as 'Masters of Interspaces' in Transformation Processes - a Network Theory Perspective, "Zeitschrift für Kulturmanagement", 1/2016, S. 17-49 (https://www.netzwerk-kulturberatung.de/content/1-ueber/1-dr-patrick-s-foehl/1- publikationen/cultural-managers-as-masters-of-interspaces-in-transformation-processes-anetwork- theory-perspective/b38_zkm2016.1-xx-fohl-et-al-id033.pdf (27.11.2019).
 10. Goldsmith M., Greenberg C., Robertson A., Hu-Chan M.: Globalni liderzy - kolejna generacja, Warszawa 2007, s. 65.
 11. Guryn H.: Czy warto mierzyć zaangażowanie pracowników, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 4. Indisowa L., Kołodziejczyk-Olczak I., Uwarunkowania skutecznego motywowania. Proces komunikacji, Łódź 2000, s. 47.
 12. Informacja o zawodzie - menedżer kultury, 2010, s. 4.
 13. Kania S.: Przewódca jako kreator zmian w organizacji, "Menagement Forum", vol. 3, no. 2, 2015, ss. 38-43.
 14. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, PWN, 2000, s. 26.
 15. Korczyńska M.: Marka miasta, "Marketing i Rynek", (12),2002, ss. 2-10.
 16. Kostera M., Kownacki S., Szumski A.: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2004, s. 315.
 17. Kotler Ph., Lee N.: Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektowności, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 18. Krawiec W.: Kreatywność jako determinanta tworzenia wartości i pogłębiania doświadczeń jej odbiorców, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 529, 2018, ss. 129- 139.
 19. Kuc B., Moczydłowska J.: Zachowania organizacyjne, Warszawa 2009, s. 77.
 20. Lindzey G., Aronson E.: Handbook of Social Psychology, New York, Random House, 1985.
 21. Machara L., Jain P., Factors affecting staff motivation in public libraries: a case of selected public libraries in Botswana, "Mousaion: South African Journal of Information Studies", Vol. 34, 1, 2016, pp. 101 - 122.
 22. Markowski T.: Marketing terytorialny, "Studia KPZK PAN", t. CXII, 2002.
 23. Matejun M., Dębska S., Non-Economic Incentives to Motivate Employees - Lodz Branch of Norauto Polska Ltd. Example, [in:] D. Lewicka (red.), Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2010, pp. 91-112.
 24. Meyer J.P., Allen N.J., A Tree-Component Conceptualization on Organizational Commitment, "Human Resource Management Review" 1991, No. 1, ss. 61-89.
 25. Niedbalski J.: Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVIVO i Atlas.TI w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
 26. Park S., Motivation of Public Managers as Raters in Performance Appraisal: Developing a Model of Rater Motivation, "Public Personnel Management", Vol. 43, 4, 2014; pp. 387-414.
 27. Penc J.:, Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Wydawca SLG International Training Center, Warszawa 2010.
 28. Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996, s. 203.
 29. Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.
 30. Raport: Motywacje menadżerów 2016, ARC Rynek i opinie, Warszawa 2016.
 31. Raport GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015, s. 41-63.
 32. Seweryn R.: Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów, "Współczesne Zarządzanie" (1), 2013, ss. 51-61.
 33. Simerson K. B., Venn M. L.:, Menedżer jako lider, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa. Strategii Zarządzania Marka Łódź na lata 2010-2016, s. 17-30.
 34. Tomaszuk A.: Sylwetka menedżera w świetle teorii zarządzania i badań własnych na przykładzie menedżerów sektora budownictwa województwa podlaskiego, "Economics and Management", nr 4, 2013, ss. 67-81.7].
 35. Wadden J. D.: Marketing creativity: the influence of personal and proximal work factors on creative activity, " Marketing Management Journal", vol. 21 (2), 2011, s. 73.
 36. Woodman R. W., Sawyer J. E., Griffin R.: Toward a Theory of Organizational Creativity, " Academy of Management Reciew" vol. 18 (2), 1993.
 37. Wierżyński W.: Menedżerowie nowej ery, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=4A743DA96D4F422C94CAB3F7CACF303 6, dostęp: 15.11.2018.
 38. Williams M.: Mistrzowskie przywództwo, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 39. Wright B. E, Kim S., Participation's Influence on Job Satisfaction: The Importance of Job Characteristics, "Review of Public Personnel Administration", 24, 1, 2004, pp. 18-40.
 40. Wójtowicz M., Tajemnice motywacji - trzy spojrzenia na problem motywacji pracowników, Good Point, https://goodpoint.blog/tajemnice-motywacji-trzy-spojrzenia-na-problem-motywacjipracownikow/ (z dnia: 24.04. 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu