BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłowski Adrian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Skutki stosowania płatności redystrybucyjnej w zależności od wariantu wdrożeniowego na przykładzie Polski
The Consequences of Using Different Variants of Implementation of Redistributive Payment - a Case Study of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 170-183, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support, Payments for agricultural
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu, w ramach badań diagnostycznych, dokonano pomiaru aktualnego stopnia koncentracji pomocy dystrybuowanej w ramach systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce oraz przedstawiono jego zróżnicowanie regionalne. Z kolei w ramach badań symulacyjnych dokonano kwantyfikacji skutków redystrybucyjnych stosowania - w różnych wariantach - instrumentu wyrównującego przyznawane kwoty wsparcia między gospodarstwami. Może to stanowić podstawę oceny ex ante alternatywnych opcji wdrożeniowych płatności redystrybucyjnej. Badania doprowadziły m.in. do wyznaczenia przedziałów obszarowych gospodarstw korzystających na stosowaniu płatności redystrybucyjnej - w obecnym kształcie oraz w przykładowych wariantach alternatywnych. W części końcowej artykułu sformułowano kilka rekomendacji w zakresie projektowania płatności redystrybucyjnej na poziomie krajowym w zależności od celów, które mają być osiągane za pomocą tego instrumentu. (abstrakt oryginalny)

The article describes a diagnostic study measuring the degree of concentration of the aid which is currently distributed under the direct support system for farmers in Poland; it also presents the regional differentiation in aid concentration. The author conducted a simulation test quantifying the redistributive effects of applying various variants of an instrument equalising the amounts of support granted to farms. This can make the basis for an ex-ante assessment of alternative options of the implementation of redistributive payment. The research enabled the identification of ranges of the areas of farms which benefit from the current shape of redistributive payment and which may benefit from alternative variants given as examples. The final part of the article contains several recommendations on how to design redistributive payment at a national level, depending on the goals to be achieved with this instrument. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baisakova N., Herzfeld T.: Aspekte der Agrarpolitik 2013. German Journal of Agricultural Economics, 63 (2014) (Supplement).
  2. European Commission: Redistributive payment. 2016.
  3. Graca-Gelert P.: Wpływ funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce - przykład dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014).
  4. Kwasowski M., Zaleski S.: Die Landwirtschaft in Polen fünf Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union. Polen-Analysen, Nr. 51/09, Deutsches Polen-Institut Darmstadt und Forschungsstelle Osteuropa, Bremen 2009.
  5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015- 2020. Warszawa 2015.
  6. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018) 392).
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608, ze zm.).
  8. Sadłowski A.: Podział środków w ramach systemu wsparcia bezpośredniego pomiędzy beneficjentów - analiza nierównomierności i instrumenty redystrybucyjne wprowadzone w 2015 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(353) 2017.
  9. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  10. Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu