BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej
Rural Areas in the Socio-Economic System of EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 193-209, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ludność wiejska, Zatrudnienie, Zróżnicowanie regionalne, Analiza taksonomiczna, Analiza statystyczna
Rural areas, Rural population, Employment, Regional diversity, Taxonomic analysis, Statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, R14, Q15
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem identyfikacji i oceny obszarów wiejskich oraz pośrednich wiejsko-miejskich krajów Unii Europejskiej. Dla wybranych czterech zmiennych opisujących ich; powierzchnię, udział ludności, udział zatrudnionych i wypracowaną wartość dodaną brutto (GVA) wykonano analizy tabelaryczne, analizę skupień oraz dokonano dyskryminacji informacji statystycznej przy zastosowaniu techniki drzew klasyfikacyjnych. Przeprowadzone badania wskazały na wielowymiarowe zróżnicowanie obszarów wiejskich oraz ich duże, choć zróżnicowane znaczenie w ekonomii poszczególnych krajów. Na wydzielonych stricte obszarach wiejskich krajów UE, które stanowią 49,7% powierzchni, zamieszkuje 34,7% ludności, 26,7% znajduje zatrudnienie na wsi, a udział w wypracowanej wartości dodanej wynosi 13%. Analiza taksonomiczna skutkowała wyodrębnieniem trzech grup (skupień) liczących po osiem państw. Polska w tej kompleksowej ocenie obszarów wiejskich jest podobna do Czech, Danii, Francji, Łotwy i Niemiec. (abstrakt oryginalny)

The study undertakes the problem of identifying, cataloguing, and evaluating rural areas and intermediate areas of European Union countries, for four selected variables which describe: area, share of population, share of employed, and share of gross value added (GVA). Tabular analyses and cluster analysis ware conducted, and the statistical information was differentiated through classification trees. The research revealed multidimensional diversification of rural areas and their meaningful, although diverse, relevance within the economic systems of individual countries. 34,7% of the EU population reside in strictly rural areas, which make up 49,7% of the EU geographic area. The share of employed in rural areas in the EU amounts to 26,7%. Additionally, the contribution of the rural areas to elaborated gross value added adds up to 13%. The taxonomy resulted in the extraction of three groups (clusters), each containing eight countries. According to that comprehensive evaluation of rural areas, Poland is similar to the Czech Republic, Denmark, France, Latvia and Germany. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarnecki A. Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. IRWIR PAN, Warszawa 2009, s. 21-27.
 2. Dijkstra Lewis, Poelmann Hugo, Remote Rural Regions - How proximity to a city influences the performance of rural regions, DG Regio, European Commission, Brussels 2008.
 3. Dijkstra Lewis, Ruiz Vicente. Refinement of the OECD regional typology: Economic Performance of Remote Rural Regions, DG Regio, European Commission, Brussels. 2010.
 4. Hand D., Mannila H., Smyth P. Eksploracja danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 5. Kaleta A. Obszary wiejskie i koncentracje jego rozwoju. W: Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z UE. FAPA, UMK, SGGW, Toruń 1998.
 6. Koronacki J., Ćwik J. Statystyczne systemy uczące się. Exit, Warszawa 2008.
 7. Kostrowicki J. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny 1976, z. XLVII z. 4.
 8. Larose D.L. Odkrywanie wiedzy z danych, wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Marek T. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. PWN, Warszawa 1989.
 10. Rosner A. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentracje ludności wiejskiej. Seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. IRWIR PAN, Warszawa 2012, s. 53-64.
 11. Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information Report 2013, European Commission, Brussels.
 12. Sroka W., Musiał W. Rolnictwo i gospodarstwa rolne na obszarach miejskich i podmiejskich. Konceptualizacja oraz przesłanki rozwoju Folia Pomerania, Oeconomica 2016, 329(84)3, 123-134.
 13. Stanny M. Poziom rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - pomiar zjawiska złożonego. W: Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne red. Nauk A. Rosner. Seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. IRWIR PAN, Warszawa 2012, s. 93-100.
 14. Wilkin J. Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo 2008, (3) 140.
 15. Zawalińska K. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. IRWIR PAN, Warszawa, 2009, s. 26-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu