BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydłowski Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola audytu wewnętrznego w ocenie wydatków samorządów miejskich
The Role of Internal Audit in the Evaluation of Urban Local Government Expenditures
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 210-222, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego
Internal audit, Local government, Public finance, Local government finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H-72, H-83
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice
Lodz
Abstrakt
Artykuł przedstawia rolę oraz zadania audytu wewnętrznego w ocenie wydatków publicznych w wybranym obszarze na przykładzie samorządów miejskich w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Skierniewicach. W toku badań ustalono m.in., że audyt wewnętrzny poprzez swoje zadania przyczynia się do racjonalniejszego wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na działania administracji publicznej. Ponadto wykazano również, że audyt wewnętrzny jest pomocnym narzędziem w dbaniu o ponoszenie uzasadnionych wydatków przez jednostki sektora finansów publicznych. Ocena oraz monitorowanie wydatków jest powinnością władzy publicznej w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie audytu wewnętrznego jako istotnego narzędzia wsparcia organów miasta w ocenie wydatków gmin miejskich w wybranym obszarze. Na potrzeby niniejszej publikacji jako przykład do analizy wybrano jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego tj. miasta na prawach powiatu. W niniejszym artykule jako metody badawcze wykorzystano studium przypadku, metodę analityczną, metodę wnioskowania oraz metodę badania dokumentów. Do przeprowadzenia niezbędnych analiz wykorzystano materiały udostępniane przez badane podmioty oraz dane dostępne w rejestrach publicznych, gromadzonych przez uprawnione do tego instytucje. (abstrakt oryginalny)

The article presents the role and tasks of internal audit in the assessment of public expenditures in a selected area for municipal governments in Łódź, Piotrków Trybunalski and Skierniewice in Poland. The research found, among other things, that internal audits contribute to a more rational spending of funds from the city budget on public administration activities. In addition, it has also been shown that internal audit is a helpful tool in ensuring reasonable expenses for public finance sector entities. The assessment and monitoring of expenses is the responsibility of public authorities, to ensure rational financial management of a given local government unit. The aim of the article is to present internal audit as an important tool to support city authorities in assessing the expenditure of municipalities in a selected area. For the purposes of this publication, local government units from the Łódź Voivodeship, i.e. a city with district status, were selected as an example for analysis. In this article, case study, analytical method, inference method and document examination method were used as research methods. To make the necessary analyses, materials made available by the surveyed entities and data available in public registers collected by authorized institutions were used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., wyd. 1, Warszawa 2004 r.
 2. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa 2006 r.
 3. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi (red.), Municipal Finances. A Handbook for Local Governments, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington DC, 2014 r.
 4. M. Gazda, O procesie racjonalizacji wydatków publicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, VOL 78, NR 1 (2016), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 169-179.
 5. Grocholski H. (red.), Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Tom 1, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004 r.
 6. Głuchowski, J., Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Tom 1: Racjonalizacja wydatków publicznych _ uwarunkowania i instrumenty, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin, 2005 r.
 7. Kiziukiewicz T.(red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Difin, Warszawa, 2013 r.
 8. Moeller Robert, Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011 r.
 9. J. Pfaff, Rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011 r.
 10. Pickett K. H. Spencer, The internal auditing handbook. Third edition, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, United Kingdom, 2010 r.
 11. M. Podstawka, Podstawy finansów. Teoria i praktyka, SGGW, wyd. 2, Warszawa, 2011 r.
 12. M. Podstawka, Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi, [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 6 (55)/2011, SGGW, Warszawa, 2011 r.
 13. M. Podstawka, Zasady budżetowania [w:] M. Podstawka (red.), Finanse, Instytucje. Instrumenty. Podmioty. Rynki. Regulacje., PWN, Warszawa, 2010 r.
 14. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004 r.
 15. D. E. Wildasin, Urban Public Finance, wyd. Routledge Taylor&Francis Group, New York, 2012 r.
 16. A. Żabka, Efficiency of budget expenditure inthe process of creating framework conditions for local development. Planing and evaluation, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko - Biała, 2017 r.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 506).
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).
 19. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458).
 20. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o rachunkowości (Dz.U. 2003, nr 49, poz. 408).
 21. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511).
 23. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 r. dostęp: [8 czerwca 2019 r.] - http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=3&id=1843&x=56&y=2).
 24. Zarządzenie Nr 230 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych ze zm. Dostęp [2 czerwca 2019 r.] - http://www.bip.piotrkow.pl/upload/20170602131058zxysva9ffl1u.pdf
 25. Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 26. http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=2&id=1056&x=36&y=8&z=17 dostęp [8.10.2019 r.].
 27. https://www.nao.org.uk/report/local-authority-governance-2/ - dostęp [26.11.2019 r.].
 28. https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html - dostęp [26.11.2019 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu