BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kelm Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, nr 34, 216 s., rys., tab., bibliogr. poz. 150
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Demografia, Struktura demograficzna, Rozprawa doktorska
Family policy, Demography, Demographic structure, Doctoral dissertation
Abstrakt
Głównymi celami pracy są:
1. Teoretyczna analiza i empiryczna ocena skuteczności stosowanych w Polsce instrumentów polityki rodzinnej.
2. Opracowanie kompleksowego modelu polityki rodzinnej, dzięki któremu państwo stworzyłby polskim rodzinom jak najlepsze warunki do posiadania i wychowania dzieci.
3. Zaproponowanie wskaźników służących ocenie skuteczności opracowanego modelu.
4. Stworzenie rekomendacji służących poprawie skuteczności rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego.
W pracy przyjęto następujące tezy: Istnieją uniwersalne dla państw drugiego przejścia demograficznego prawidłowości dotyczące czynników wzrostu dzietności. Z punktu widzenia czynników wpływających na dzietność (naturalnych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych), sytuacja polskich rodzin nie sprzyja podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci, co jest zgodne z teorią drugiego przejścia demograficznego. Posiadanie dziecka uwarunkowane jest biologicznie, kulturowo i ekonomicznie, a polityka rodzinna może wpływać na te czynniki, podejmując skoordynowane działanie we wszystkich tych wymiarach. Prowadzona w Polsce polityka rodzinna, pomimo korzystnych reform, jakie mają miejsce w ostatnich latach, nie opiera się na, i nie tworzy, całościowej koncepcji wsparcia rodzin. Brak jest jasno zdefiniowanych granic polityki rodzinnej, szczególnie wyodrębnienia jej spośród pozostałych polityk publicznych. Działania wspierające polskie rodziny prowadzone są przez szereg podmiotów i nie są w dostatecznym stopniu skoordynowane. Cele polskiej polityki rodzinnej po 1989r., określane w dokumentach rządowych, a głównie w strategiach średnio- i długookresowych odnoszą się jedynie do niektórych potrzeb polskich rodzin. Ograniczenie skali regresu demograficznego w Polsce nie jest możliwe bez kompleksowego wsparcia rodziny przez państwo, bazującego na potrzebach rodzin związanych z posiadaniem i wychowaniem dzieci. Istnieje brak adekwatnego systemu oceny osiągania wyznaczonych celów, a stosowane mierniki, o ile w ogóle zostały zdefiniowane, często mają niewielki związek z wyznaczonym celem. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, IPiSS, Warszawa 2004.
 2. Becker G., An Economic Analysis of Fertility (w:) Demographic and Economic Change in Developed Countries, red. A.J. Coale, Princeton University Press, Princeton 1960.
 3. Bednarczyk T., Wyzwania demograficzne dla systemów emerytalnych w Unii Europejskiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2015, vol. XLIX, nr 2.
 4. Belle J. van, Paternity and Parental Leave Policies across the European Union, RAND, 2016, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=l6676&langld=en.
 5. Bettio F., Plantega J., Comparing Care Regimes in Europe, "Feminist Economics" 2004, nr 10.
 6. Bijak J., Kupiszewska D" Kupiszewski M., Saczuk K., Współzależność między migracjami międzynarodowymi a dynamiką ludności i zasobami siły roboczej w Europie, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, Konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2005.
 7. Bjprnholt M., Changing Men, Changing Times: Fathers and Sons from an Experimental Gender Equality Study, "The Sociological Review" 2014, vol. 62, nr 2.
 8. Bongaarts J., A Framework for Analysing the Proximate Determinants of Fertility, "Population and Development Review" 1978, vol. 4, nr 1.
 9. Bourgeois-Pichat J., La démographie, UNESCO, Paris 1970.
 10. Broda-Wysocki P., Kurowski P., Próg interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? Refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej, "Polityka Społeczna" 2013, nr 4.
 11. Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
 12. Bulatao R.A., The Transition in the Value of Children and the Fertility Transition (w:) Determinants of Fertility Trends: Theories Re-examined, red. C. Hôhn, R. Mackensen, Ordina Editions, Liège 1982.
 13. Bulatao R.A., Values and Disvalues of Children in Successive Childbearing Decisions, "Demography" 1981, vol. 18, nr 1.
 14. Caldwell J.C., Toward a Restatement of Demographic Transition Theory, "Population and Development Review" 1976, vol. 2, nr 3/4.
 15. Chesnais J.C., La transition démographique. Etapes, formes, implications économiques, Presses Universitaires de France, Paris 1986.
 16. Chesnais J.C., L'effet multiplicatif de la transition démographique, "Population" 1979, nr 6.
 17. Zoale A.J., The Demographic Transition Reconsidered (w:) International Population Conference, 1.1, International Union for the Scientific Study of Population, Liège 1973.
 18. Coale A.J., Population Trends and Economic Development (w:) World Population and U. S. Policy: The Choices Ahead, red. J. Menken, Norton, New York 1986.
 19. Coale A.J., Hoover E., Population Growth and Economic Development in Low-income Countries: A Case Study of India's Prospects, Princeton University Press, Princeton 1972.
 20. Crompton R., Restructuring Gender Relations and Employment: The Decline of the Male Breadwinner, Oxford University Press, Oxford-New York 1999.
 21. Cunningham M., Changing Attitudes toward the Male Breadwinner, Female Homemaker Family Model: Influences of Women's Employment and Education over the Life Course, "Social Forces" 2008, vol. 87, nr 1.
 22. Czerny M., Globalizacja a rozwój, PWN, Warszawa 2005.
 23. Davis K., Blake J., Social Structure and Fertility: An Analytic Framework, "Economic, Development and Cultural Change" 1965, vol. 4, nr 3.
 24. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 25. Dochody i warunki życia ludności Polski. Raport z badania EU-SILC 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
 26. Dokument Implementacyjny SRKL 2020: Narzędzia realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
 27. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz.U. UE L 204/23,26.07.2006.
 28. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG, Dz.U. UE L 180/1, 15.07.2010.
 29. Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/ EWG), Dz.U. WE L 348,28.11.1992.
 30. Dyrektywa Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC, Dz.U. L 145,19.06.1996.
 31. Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSI- NESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE, Dz.U. UE L 68/13,18.03.2010.
 32. Dyrektywa Rady z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, Dz.U. WE L 45,19.02.1975.
 33. Dyrektywa Rady z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dz.U. WE L 39,14.02.1976.
 34. Działania prorodzinne w latach 2010-2015, Studia i Analizy Statystyczne GUS, Kraków 2016.
 35. Dzieci w Polsce w 2014 r. Charakterystyka demograficzna, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, Warszawa 2015.
 36. Easterlin R.A., An Economic Framework for Fertility Analysis, "Studies in Family Planning" 1975, vol. 6, nr 3.
 37. Esping-Andersen G., A Child-Centred Social Investment Strategy (w:) G. Esping-Ander- sen i in., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2002.
 38. Esping-Andersen G., Social Foundations of Postindustrial Economy, Oxford University Press, New York 1999.
 39. Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 40. Esping-Andersen G. i in., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, New York 2002.
 41. EUROPOP20W Convergence Scenario, https://ec.europa.eu/eurostat (data dostępu: 10.02.2017).
 42. EUROPOP2013 - Projections 2020-2080, https://ec.europa.eu/eurostat (data dostępu: 10.02.2017).
 43. Freedman R., Fertility Determinants (w:) The World Fertility Survey: An Assessment, red. J. Cleland, C. Scott, Clarendon Press, Oxford 1987.
 44. Freedman R., The Sociology of Human Fertility, Irvington, New York 1975.
 45. Furniss N., Tilton D., The Case of the Welfare State, Bloomington University Press, Bloomington 1977.
 46. Gauthier A., The Impact of Family Policies on Fertility in Industrialised Countries: A Review of the Literature, "Population Research Policy Review" 2007, nr 26(3).
 47. Gauthier A., The State and the Family. A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized Countries, Clarendon Press, Oxford 1996.
 48. Gini C., The Cyclical Rise and Fall of Population (w:) Population, Chicago 1929.
 49. Głąbicka K., Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2002.
 50. Gornick J.C., Meyers M.K., Ross K.E., Public Childcare, Parental Leave, and Employ-ment (w:) Gender and Welfare State Regimes, red. D. Sainsbury, Oxford University Press, Oxford 1999.
 51. Gornick J.C., Meyers M.K., Ross K.E., Public Policies and the Employment of Mothers: A Cross-national Study, "Social Science Quarterly" 1998, nr 79.
 52. Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2014.
 53. Hakim C., Key Issues on Women's Work, Althone Press, London 1996.
 54. Hoem J.M., The Impact of Public Policies on European Fertility, "Demographic Research" 2008, vol. 19, nr 10.
 55. Informacja o wysokości minimum egzystencji w 2015 r. (dane średnioroczne), IPISS, Warszawa 2016.
 56. Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015.
 57. Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 58. Kamerman S.B., Rodzina: problemy teorii i polityki (w:) O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka, IPiSS, Warszawa 1994.
 59. Kamerman S.B., Kahn AJ., Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries, Columbia University Press, New York 1978.
 60. Karta Praw Podstawowych, Dz.Urz. UE 2007/C 303/01, http://eur-lex.europa.eu/LexUri- Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PL:PDF (data dostępu: 15.12.2016).
 61. Kelm H., Kryzys demograficzny w UE (w:) Kryzys Unii czy kryzys w Unii. Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa 2014.
 62. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, KPS-4101-003-01/2014, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015.
 63. Korcelli P., Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 3(17).
 64. Korpi W., Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States, "Social Politics" 2000.
 65. Król M., Demograficzne uwarunkowania wydłużania aktywności zawodowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2016, nr 12(960).
 66. Księżopolski M., Modele polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 1999.
 67. Landry A., La révolution démographique: Etudes et essais sur les problèmes de la population, Institut National d'Etudes Démographiques, Presses Universitaires de France, Paris 1934.
 68. Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, War-szawa 2007.
 69. Leibenstein H., Economic Backwardness and Economic Growth, Willey, New York 1957.
 70. Leibenstein H., The Economic Theory of Fertility Decline, "Quarterly Journal of Eco-nomics" 1975, nr 1(89).
 71. Leitner S., Varieties of Familialism, the Caring Function of the Family in Comparative Perspective, "European Societies" 2003, vol.4, nr 4.
 72. Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 73. Lesthaeghe R., Kaa DJ. van de, Bevolking-groeien krimp, Van Loghum Slaterus, Deventer 1986.
 74. Lesthaeghe R., Kaa D.J. van de, Twee demografische transities? (w:) Bevolking: groei en krimp, Van Loghum Slaterus, Deventer 1986.
 75. Lewis J., The Decline of the Male Breadwinner Model: The Implications for Work and Care, "Social Politics" 2001, vol. 8, nr 2.
 76. Martin C., The Reframing of Family Policies in France: Processes and Actors, "Journal of European Social Policy" 2010, vol. 20, nr 410.
 77. Maternity, Paternity and Parental Leave: Data Related to Duration and Compensation Rates in the European Union, Study for the FEMM Committee, European Parliament, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Brussels 2015.
 78. Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce, "Ginekologia Polska" 2014, nr 7.
 79. Metodologia badań budżetów gospodarstw domowych, Departament Warunków Życia GUS, Warszawa 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_meto_badania_bud__gospod__dom.pdf (data dostępu: 5.01.2017).
 80. Michoń P., Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 81. Murray C., Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980, Basic Books, New York 2015.
 82. Myrdal A., Nation and Family: The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy, Harper and Brothers, New York 1941.
 83. Neyer G., Family Policies and Low Fertility in Western Europe, Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock 2003.
 84. Neyer G., Thevenon O., Family Policies and Diversity in Europe: The State-of-the-Art Regarding Fertility, Work, Care, Leave, Laws and Self-sufficiency, "Families and Societies" 2014, nr 7.
 85. Notestein F., Economic Problems of Population Change (w:) Proceedings of the Eighth International Conference of Agricultural Economics, Oxford University Press, London 1953.
 86. Notestein. F., Population. The Long View (w:) Food for the World, red. T. Schultz, University of Chicago Press, Chicago 1945.
 87. Notestein F., Some Implications of Population Change for Post-war Europe, "Proceedings of the American Philosophical Society" 1943, nr 2.
 88. O'Brien M., Fathers, Parental Leave Policies, and Infant Quality of Life: International Perspectives and Policy Impact, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science" 2009, nr 624(1).
 89. Okólski M., Demografia, podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa 2005.
 90. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa 2012.
 91. Orloff A.S., Gender and the Social Rights of Citizenship: State Policies and Gender Relations in Comparative Research, "American Sociological Review" 1993, vol. 58, nr 3.
 92. Pascal G., Lewis J., Emerging Gender Regimes and Policies for Gender Equality in a Wider Europe, "Journal of Social Policy" 2004, vol. 33, nr 3.
 93. Pearl R., The Biology of Population Growth, London 1926.
 94. People in EU - Population Projections, Eurostat 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_population_projections (data dostępu: 19.05.2017).
 95. Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa 2016.
 96. Problemy rodziny w polityce społecznej, red. A. Kurzynowski, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.
 97. Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 98. Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i Analizy i Statystyczne GUS, Warszawa 2014.
 99. Przegląd systemów wsparcia rodzin, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017.
 100. Replacement Migration. Is It a Solution to Declining and Ageing Population?, ONZ, New York 2001.
 101. Report on the Evolution of the Family in Europe 2014, Institute for Family Policies, Madrid 2014.
 102. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
 103. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, 2009/2010 (INI).
 104. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, Dz.U. poz. 955.
 105. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Dz.U. nr 43, poz. 418.
 106. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, Dz.U. poz. 2284.
 107. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Dz.U. poz. 2229.
 108. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1100.
 109. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rzą-dowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+", Dz.U. poz. 972.
 110. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, Dz.U. poz. 1238.
 111. Saraceno C., Keck W., Can We Identify Intergenerational Policy Régimes in Europe?, "European Societies" 2010, vol. 12, nr 5.
 112. Sleebos J., Low Fertility Rates in OECD Countries: Facts and Policy Responses, OECD Social, Employment and Migration Working Paper, nr 15,2003.
 113. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
 114. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
 115. Surdej A., Gołębicka A., Kelm H., Sadowski A., Koszty wychowania dzieci w Polsce 2016 r., Raport Centrum im. A. Smitha, Warszawa 2016.
 116. Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2016.
 117. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś, GUS, Warszawa 2017.
 118. Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Raport NIZP-PZH, http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/statystyka/Raport_stanu_zdrowia_2012.pdf (data dostępu: 5.05.2016).
 119. Szamotulska K., Stan zdrowia matek i dzieci w okresie okołoporodowym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Opracowanie na podstawie wskaźników Euro-Peristat, Zakład Epidemiologii, Instytut Matki i Dziecka, 2010, http://medycynawiekurozwojo-wego.pl/pl/articles/item/18490/stan_zdrowia_matek_idzieci_wokresie_okoloporodo-wym_wpolsce_na_tle_krajow_unii_europejskiej_opracowanie_na_podstawie_wska- znikow_europeristat (data dostępu: 4.05.2016).
 120. Szarfenberg R., Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2009.
 121. Szukalski P., Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku (w:) P. Szukalski, Z. Szweda- -Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 122. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 123. Thevenon O., Does Fertility Respond to Work and Family Reconciliation Policies in France? (w:) Fertility and Public Policy: How to Reverse the Trend ofDeclining Birth Rates, red. N. Takayama, M. Werding, MIT-Press, Cambridge-London 2009.
 124. Thevenon O., Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis, "Population and Development Review" 2011, vol. 37, nr 1.
 125. Thevenon O., Gauthier A., Family Policies in Developed Countries: A "Fertility Booster" with Side-Effects, "Community, Work and Family" 2011, vol. 14(2).
 126. Thompson W.S., Population, "American Journal of Sociology" 1929, vol. 34.
 127. Titmuss R., Social Policy. An Introduction, Allen and Unwin, London 1974.
 128. Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, M.P. poz. 445.
 129. Uchwała nr 115/2016, Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego z dnia 27 września 2016 r.
 130. Ulga na dzieci, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2017.
 131. Urodzenia w latach 1970-2015, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/lud- nosc/struktura-ludnosci,16,ł.html (data dostępu: 14.11.2016).
 132. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2012, poz. 361, ze zm.
 133. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 134. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. 2015, poz.114.
 135. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2008, nr 115, poz. 728, z późn. zm.
 136. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. 2016, poz. 157.
 137. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2015, poz. 332.
 138. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 827.
 139. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz.U. poz. 1304,1608.
 140. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz.U. poz. 567.
 141. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. poz. 995.
 142. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, Dz.U. poz. 1087.
 143. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. poz. 1296.
 144. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1268.
 145. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1217.
 146. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz.U. poz. 1194.
 147. World Population Prospects: The 2015 Revision. Methodology of the United Nations Population Estimates and Projections, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York 2015.
 148. Wspólne rozliczenie małżonków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016.
 149. Wysokość i struktura Progu Interwencji Socjalnej. Raport weryfikacyjny, IPISS, Warszawa 2015.
 150. Zestawienie świadczeń na dzieci w UE, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ dokumenty-i-opracowania/zestawienie-swiadczen-na-dzieci-w-ueeog (data dostępu: 24.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu