BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Varela-Vazquez Pedro (Universidade de Santiago de Compostela, Spain), González-López Manuel (University of Santiago de Compostela, Spain), Sánchez-Carreira María del Carmen (University of Santiago de Compostela, Spain)
Tytuł
The Uneven Regional Distribution of Projects Funded by the EU Framework Programmes
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 3, s. 45-72, tab., rys., bibliogr. s. 68-71
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship, Technological Upgrading and Innovation Policy in Less Developed and Peripheral Regions
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Program Ramowy, Polityka spójności, Rozwój regionalny
Innovation policy, Framework Programme, Cohesion policy, Regional development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32, O38
streszcz., summ.
Abstrakt
Programy Ramowe (PR) stanowią jeden z kluczowych instrumentów po stronie podaży w zestawie polityki innowacji wdrażanych bezpośrednio przez Unię Europejską (UE). Ponieważ jej ostatecznym celem jest wspieranie innowacji i konkurencyjności, wskazane jest przeanalizowanie rozmieszczenia przestrzennego tego instrumentu w regionach UE. Głównym celem tego artykułu jest analiza regionalnej alokacji koordynacji i udziału w projektach w ramach 6-ego i 7-ego PR, a także podział środków z programu "Horyzont 2020" (8 PR). W tym celu opracowano obszerną bazę danych regionalizowaną na poziomie NUTS 2 na podstawie danych dostarczonych przez CORDIS i Platformę Inteligentnej Specjalizacji. Ponadto, w celu rozwiązania problemu relacji między programami ramowymi a rozwojem regionalnym, regiony NUTS 2 podzielono na trzy grupy: regiony słabiej rozwinięte, regiony o średnich dochodach i regiony rozwinięte. Nasze dowody empiryczne podkreślają różne trendy w tym narzędziu (zestawie) polityki innowacyjnej. Ogólna tendencja wskazuje na pozytywną korelację między poziomem rozwoju a zdolnością przyciągania projektów i funduszy. Dlatego też PR mogą przyczynić się do wzmocnienia wcześniej istniejących ośrodków innowacji i długoterminowych dysproporcji wzrostu. Tak więc koordynacja i uczestnictwo w projektach, a także środki przydzielone w ramach PR są silnie skoncentrowane w regionach rozwiniętych. Regiony o średnich dochodach przyciągają średnio więcej projektów niż mniej rozwijające się regiony, chociaż różnice między nimi nie są szczególnie wysokie. Jeśli chodzi o regiony słabiej rozwinięte, istnieją dwie różne grupy regionów. Jedna z nich charakteryzuje się znaczną liczbą koordynacji projektów, które przyciągają fundusze, nawet wyższe niż niektóre regiony o średnich dochodach; podczas gdy druga grupa wykazuje małą liczbę koordynacji lub udziału w projektach. Porównując 6-ty i 7-my PR, obserwujemy niewielkie zmniejszenie dysproporcji, w szczególności ze względu na większy udział regionów z Hiszpanii, Portugalii i Włoch, które były jednymi z najbardziej dotkniętych recesją gospodarczą w Europie. Tendencję tę można wytłumaczyć potrzebą zrekompensowania zmniejszenia funduszy regionalnych i krajowych poprzez większą aktywność w pozyskiwaniu funduszy UE. (abstrakt oryginalny)

The Framework Programmes (FPs) represent one key supply-side instrument in the innovation policy mix implemented directly by the European Union (EU). Since its final goal is fostering innovation and competitiveness, it is advisable to analyze the spatial distribution of this instrument across EU regions. The main aim of this paper is to analyze the regional allocation of the coordination and participation in projects under the 6th and the 7th FPs, as well as the distribution of funds from Horizon 2020 (the 8th FP). For this purpose, a comprehensive database regionalized at NUTS 2 level was elaborated based on the data supplied by CORDIS and the Smart Specialisation Platform. Moreover, in order to tackle the relationship between FPs and regional development, NUTS 2 regions were classified into three groups: less developed regions, middle-income regions and developed regions. Our empirical evidence underlines different trends in this tool of the innovation policy mix. The general trend points to a positive correlation between the level of development and the capacity to attract FPs projects and funds. Therefore, FPs might contribute to reinforcing pre-existing innovation hubs and long-term growth disparities. Thus, coordination and participation in projects, as well as the funds allocated in the FPs are heavily concentrated in the developed regions. Middle-income regions attract more projects on average than less develop regions, although the disparities among them are not particularly high. Concerning less developed regions, there are two different groups of regions. One of them is characterized by a remarkable number of project coordinations that attract funds, even higher than some middle-income regions; while the other group shows a low number of coordinations or participations in projects. Comparing the 6th and the 7th FPs, we observe a slight reduction of the disparities, particularly due to the higher participation of regions from Spain, Portugal and Italy, which were among the hardest hit by the economic recession in Europe. This trend could be explained by the need to compensate the reduction of regional and national funds by means of being more active in capturing EU funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balland, P.A., & Ravet, J. (2018). Dynamic Network Analysis of the EU R&I Framework Programme. Brussels: European Commission. https://doi.org/10.2777/651302
 2. Barca, F. (2009). An agenda for cohesion policy: A place-based approach to meeting Europe Union challenges and expectations (Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner of Regional Policy). Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf
 3. Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52(1), 134-152. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x
 4. Begg, I. (2008). Structural policy and economic convergence. CESifo Forum, 9(1), 3-9.
 5. Boldrin, L., & Canova, F. (2001). Inequality and convergence in Europe's regions. Reconsidering European regional policies. Economic Policy, 16(32), 207-253.
 6. Commission of the European Communities. (1993). Cohesion and RTD Policy. Synergies between research and technological development policy and economic and social cohesion policy. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (1993) 203 final. Brussels: European Commission.
 7. Commission of the European Communities. (1994). The European Report on Science and Technology Indicators 1994 (ERSTI). Brussels: European Commission.
 8. CORDIS. European Commission. (2018, June). EU research projects under FP6 and FP7. Retrieved from https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
 9. Cornett, A.P., & Sørensen, N.K. (2008). International vs. intra-national convergence in Europe - An assessment of causes and evidence. Investigaciones Regionales, 13, 35-53.
 10. Corpakis, D. (2016). Fostering synergies between Horizon 2020 and Cohesion policy. Retrieved from https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/synergie-2016-03-17.pdf
 11. Crescenzi, R., De Filippis, F., & Pierangeli, F. (2015). In tandem for cohesion? Synergies and conflicts between regional and agricultural policies of the European Union. Regional Studies, 49(4), 681-704. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.946401
 12. Dávid, Á. (2016). The participation of Austria and Hungary in the Framework Programmes for research and technological development of the European Union. A comparative analysis. Romanian Journal of European Affairs, 16(4), 48-67.
 13. De Brujin, P., & Lagendijk, A. (2005). Regional innovation systems in the Lisbon strategy. European Planning Studies, 13(8), 1153-1172. https://doi.org/10.1080/09654310500336519
 14. De Carli, M. (2017). SEWP and Seal of excellence: Fostering synergies. Retrieved from http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/205894/2.+M+de+CARLI.pdf/0fda6eb5-85ee-4a6c-b4b5-8cbbf4678117
 15. European Commission. (2016). The EU explained: Research and innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 16. European Commission. (2018, October). Horizon 2020. Retrieved from https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
 17. European Commission. (2018, July). Smart Specialisation Platform. Retrieved from http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
 18. Fernández, I., Castro, E., & Zabala, M. (2007). Estrategias regionales de innovación: El caso de regiones europeas periféricas. In X. Vence (Ed.), Crecimiento y políticas de innovación. Nuevas tendencias y experiencias comparadas (pp. 157-189). Madrid: Pirámide.
 19. Fernández, I., Mas-Verdu, F., & Tortosa, E. (2010). Regional innovation policies: The persistence of the linear model in Spain. The Service Industries Journal, 30(5), 749-762. https://doi.org/10.1080/02642060802398093
 20. Foray, D., Morgan, K., & Radošević, S. (2018a). The role of smart specialization in the EU research and innovation policy landscape. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/smart/role_smartspecialisation_ri.pdf
 21. Foray, D., Morgan, K., & Radošević, S. (2018b). From rivalry to synergy: R&I policy and cohesion policy. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/smart/rivalry_synergies.pdf
 22. González-López, M., Dileo, I., & Losurdo, F. (2014). University-industry collaboration in the European regional context: The cases of Galicia and Apulia region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(3), 57-88. https://doi.org/10.7341/20141033
 23. Guzzetti, L. (1995). A Brief History of European Union Research Policy. Luxembourg: Office for the Official Publication of the European Communities.
 24. Hudson, R. (2007). Regions and regional uneven development forever? Some reflective comments upon theory and practice. Regional Studies, 41(9), 1149-1160. doi: 10.1080/00343400701291617
 25. Izsák, K., & Radošević, S. (2017). EU research and innovation policies as factors of convergence or divergence after the crisis. Science and Public Policy, 44(2), 274-283. https://doi.org/10.1093/scipol/scw063
 26. Izsák, K., Markianidou, P.M., & Radošević, S. (2013). Lessons from a Decade of Innovation Policy. What can be learnt from the INNO Policy TrendChart and The Innovation Union Scoreboard. Luxembourg: Office for the Official Publication of the European Communities.
 27. Landabaso, M. (2000). Las nuevas políticas regionales de promoción de la innovación en la Unión Europea. Economía Industrial, 335-336, 51-66.
 28. McCann, P. (2016). The UK Regional-national Economic Problem. Geography, Globalisation and Governance. London: Routledge.
 29. Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. Science, 159, 56-63. https://doi.org/10.1126/science.159.3810.56
 30. Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Duckworth.
 31. OECD. 2009a. How Regions Grow. Paris: Organisation for Economic Growth and Development.
 32. OECD. 2009b. Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth. Paris: Organisation for Economic Growth and Development.
 33. Özbolat, N.K., & Harrap, N. (2018). Addressing the innovation gap: Lessons from the Stairway to Excellence (S2E) project. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 34. Pelikánová, R.M. (2019). R&D expenditure and innovation in the EU and selected member states. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 9-30. https://doi.org/10.7341/20191511
 35. Reid, A. (2007). Innovation and regional development, do European structural funds make a difference? European Planning Studies, 15(7), 961-983. https://doi.org/10.1080/09654310701356696
 36. Reillon, V. (2015). Overview of EU funds for research and innovation. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI%282015%29568327_EN.pdf
 37. Reillon, V. (2017). EU Framework Programmes for Research and Innovation. Evolution and Key Data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9. Brussels: European Parliamentary Research Service.
 38. Rodil, Ó. (2007). Innovación y competitividad en la Unión Europea: Las nuevas políticas europeas en el período 2007-2013. In X. Vence, Crecimiento y políticas de innovación. Nuevas tendencias y experiencias comparadas (pp. 101-124). Madrid: Pirámide.
 39. Rodil, Ó.; Vence, X., & Sánchez, M.C. (2014): Disparidades en la Eurozona: El debate de la convergencia regional a la luz de las asimetrías en la estructura productiva. Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, 86, 274-305.
 40. Rodríguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don't matter. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1), 189-209. https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024
 41. Rodríguez-Pose, A., & Novak, K. (2013). Learning processes and economic returns in European cohesion policy. Investigaciones Regionales, 25, 7-26.
 42. Sapir, A., Aghion, P., Bertola, G., Hellwig, M., Pisani-Ferry, J., Rosati, Viñals, J., Wallace, H., Buti, M., Nava, M., & Smith, P.M. (2004). An Agenda for a Growing Europe: The Sapir Report. Oxford: Oxford Scholarship.
 43. Tesfaye, G., & Kitaw, D. (2018). An innovation capability development process for firms in developing countries: A theoretical conceptual model. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(3), 87-110. https://doi.org/10.7341/20181434
 44. Tödtling, F., & Trippl, M. (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34(8), 1203-1219. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.01.018
 45. Tomaney, J., Pike, A., & Rodríguez-Pose, A. (2010). Local and regional development in time of crisis. Environment and Planning A, 42, 771-779. https://doi.org/10.1068/a43101
 46. Vence, X. (1998). La política tecnológica comunitaria y la cohesión regional. Los retos de los sistemas de innovación periféricos. Madrid: Civitas.
 47. Vence, X., Guntín, X., Rodil, Ó. (2000). Determinants of the uneven regional participation of firms in European Technology Programmes. The "Low R&D Trap". European Planning Studies, 8(1), 29-42. https://doi.org/10.1080/096543100110910
 48. World Bank (2009). World Development Report 2009: Reshaping economic geography. Washington DC: World Bank.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191532
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu