BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliokaitė Agnė (Visionary Analytics, Lithuania)
Tytuł
An Innovation Policy Framework for Upgrading Firm Absorptive Capacities in the Context of Catching-up Economies
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 3, s. 103-129, tab., wykr., bibliogr. s. 124-128
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship, Technological Upgrading and Innovation Policy in Less Developed and Peripheral Regions
Słowa kluczowe
Region, Modernizacja, Polityka innowacyjna, Promocja innowacji
Region, Modernization, Innovation policy, Promotion of innovation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L52, L53, 025, 033, 032, O38, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy "regionalnego paradoksu innowacji", który odnosi się do niższej zdolności do absorpcji środków publicznych przeznaczonych na promocję innowacji w regionach peryferyjnych. Kluczowym celem jest zatem zaproponowanie i przetestowanie ram koncepcyjnych dostosowanych ścieżek polityki innowacji, które mają na celu stymulowanie zdolności absorpcyjnych firm. Analiza literatury pomaga destylować determinanty zdolności absorpcyjnej na poziomie firmy i systemu. Analiza polityki innowacyjnej stosowanej przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2007-2013 jest wykorzystywana do określenia luki między głównymi politykami innowacji a potrzebami w zakresie budowania potencjału biznesowego. Artykuł przedstawia integracyjną koncepcję "schodów kompetencji", odwzorowującą cztery typy innowatorów z alternatywnymi ścieżkami polityki. Podano ocenę polityki innowacji w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Uważamy, że główny nurt polityki innowacji w wybranych krajach skupiał się głównie na dwóch: wzmocnieniu zdolności dojrzałych innowatorów i wykorzystaniu istniejących technologii. Niewiele jest dowodów na to, że takie podejście miało wyraźny wpływ na zmiany strukturalne w gospodarkach EŚW. Wyniki te sugerują, że potrzebne jest bardziej dostosowane do potrzeb podejście do budowania potencjału innowacyjnego, biorąc pod uwagę obecne poziomy zdolności w grupach docelowych. Wyniki te są szczególnie istotne dla wykorzystania funduszy polityki spójności Unii Europejskiej i wdrożenia strategii inteligentnej specjalizacji. Chociaż Europa Środkowo-Wschodnia jest głównym kontekstem, jej implikacje mają szersze zastosowanie do innych regionów nadrabiających zaległości i peryferyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the 'regional innovation paradox' referring to the lower capacity to absorb public funds earmarked for the promotion of innovation in the peripheral regions. The key aim is thus to propose and test a conceptual framework of tailored innovation policy routes that aim at stimulating absorptive capacities of firms. Literature analysis helps to distill determinants of absorptive capacity at firm and system levels. Analysis of innovation policies applied by the Central and Eastern European (CEE) countries in 2007-2013 is used to determine the gap between mainstream innovation policies and business capacity building needs. The paper presents an integrative conceptual 'stairway of competence' framework, mapping four innovator types with alternative policy routes. An assessment of innovation policies in the selected CEE countries is provided. We find that mainstream innovation policies in the selected countries mainly focused on two routes: strengthening the capacities of mature innovators and the uptake of existing technology. There is little evidence that this approach had any clear effects on structural change in the CEE economies. These findings suggest that a more tailor-made approach to innovation capacity building is needed, taking into account the current capacity levels within the target groups. These findings are especially relevant to the use of European Union cohesion policy funds and the implementation of the smart specialization strategies. Although the CEE is the main context for the framework, its implications are applicable to other catching-up and peripheral regions more widely. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreoni, A. (2011). Productive Capabilities Indicators for Industrial Policy Design (UNIDO Working Paper 17). Retrieved from https://eprints.soas.ac.uk/19235/1/2011%20Productive%20Capabilities%20Indicators%20UNIDO.pdf
 2. Bachtler, J., Mendez, C., & Oraže, H. (2014). From conditionality to Europeanization in Central and Eastern Europe: Administrative performance and capacity in cohesion policy. European Planning Studies, 22(4), 735-757. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.772744
 3. Chang, H.-J., Andreoni, A., & Kuan, M.L. (2014). International industrial policy experiences and the lessons for the UK. In A. Hughes (Ed.), The Future of UK Manufacturing: Scenario Analysis, Financial Markets and Industrial Policy (pp. 451-555). Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277162/ep4-international-industrial-policy-experiences.pdf
 4. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 5. Clar, G., Boekholt, P., Nauwelaers, C., Saublens C., & Tiits, M. (2015). Perspectives for research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3) in the wider context of the Europe 2020 - growth strategy. Retrieved from https://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ris3_report-082015.pdf
 6. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152. https://doi.org/10.2307/2393553
 7. Criscuolo, P., & Narula, R. (2002). A novel approach to national technological accumulation and absorptive capacity: Aggregating Cohen and Levinthal. European Journal of development Research, 20, 56-73.
 8. De Marchi, V., Giuliani, E., & Rabellotti, R. (2016). Local innovation and global value chains in developing countries. UNIDO/UNU-MERIT background papers for the UNIDO, Industrial Development Report 2016: IDR 2016 WP 1. Retrieved from https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/9928076/unido-file-9928076
 9. Dosi, G. (1997). Opportunities, incentives and the collective patterns of technological change. Economic Journal 107(444), 1530-1547. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00064.x
 10. Effelsberg, M. (2011). Measuring absorptive capacity of national innovation systems. Discourses in Social Market Economy, OrdnungsPolitisches Portal (OPO). Retrieved from https://ideas.repec.org/p/zbw/opodis/201104.html
 11. Ernst, D. (2008). Can Chinese IT firms develop innovative capabilities within global knowledge networks? In M.G. Hancock, H.S. Rowen, & W.F. Miller W.F. (Eds), China's Quest for Independent Innovation (pp. 197-216). Standford, CA: Shorenstein Asia Pacific Research Center and Brookings Institution Press.
 12. European Bank for Reconstruction and Development. (2017). Transition Report 2017-18: Sustaining Growth. Retrieved from http://2017.tr-ebrd.com/
 13. European Commission. (2015). Support to SMEs - increasing research and innovation in SMEs and SME development, third intermediate report, work package 2. Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF). Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp2_3rd_inter-mediate_report_1.pdf.pdf
 14. European Commission. (2016). Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13. Commission Staff Working Document, SWD(2016) 318 final. Brussels. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations/2016/commission-staff-working-document-ex-post-evaluation-of-the-erdf-and-cohesion-fund-2007-13
 15. European Innovation Scoreboard. (2018). Indicators database. Retrieved from https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30282
 16. Fagerberg, J., & Godinho, M. (2005). Innovation and catching up. In J. Fagerberg, D. Mowery, & R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation (pp. 514-542). Oxford: Oxford University Press.
 17. Fagerberg, J., Lundvall, B.Å., & Srholec, M. (2018). Global value chains, national innovation systems and economic development. European Journal of Development Research, 30(3), 533-556. https://doi.org/10.1057/s41287-018-0147-2
 18. Gerrefi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. Journal of International Economics, 48(1), 37-70. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(98)00075-0
 19. Gorzelak, G. (2017). Cohesion policy and regional development. In J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy, & T. Muravska (Eds.), EU Cohesion Policy: Reassessing Performance and Direction, (pp. 33-54). Abingdon-New York: Routledge.
 20. Gupta, A.K., & Govindarajan, V. (2000). Knowledge flows within the multinational corporation. Strategic Management Journal, 21(4), 473-496. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200004)21:4<473::AID-SMJ84>3.0.CO;2-I
 21. Havas, A. (2015). The persistent high-tech myth and its implications for the EU10 countries. GRINCOH Working Paper. Retrieved from http://www.grincoh.eu/working-papers?get=dbb6580c6f4ec73b638828ccc0717245
 22. Izsak, K., Markianidou, P., & Radoševic, S. (2014). Convergence of national innovation policy mixes in Europe - has it gone too far? An analysis of research and innovation policy measures in the period 2004-12. Journal of Common Market Studies, 53(4), 786-802. https://doi.org/10.1111/jcms.12221
 23. Kravtsova, V., & Radoševic, S. (2011). Are systems of innovation in Eastern Europe efficient? Economic Systems, 36(1), 109-126.
 24. Lane, P.J., Salk, J.E., & Lyles, M.A. (2001). Absorptive capacity, learning and performance in international joint ventures. Strategic Management Journal 22(12), 1139- 1161. https://doi.org/10.1002/smj.206
 25. Lundvall, B. (1999). Technology Policy in the Learning Economy. Innovation Policy in a Global Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Malerba, F. (1992). Learning by enterprises and incremental technical change. Economic Journal, 102(4), 845-859.
 27. Malerba, F. (2006). Catch up in different sectoral systems: Some introductory remarks. Innovation systems for competitiveness and shared prosperity in developing countries. Paper presented at Globelics Conference India. Retrieved from https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/35245/MalerbaGlobelicsIndia.pdf
 28. Malerba, F., & Nelson, R. (2011). Learning and catching up in different sectoral systems: Evidence from six industries. Industrial and Corporate Change, 20(6), 1645-1675. https://doi.org/10.1093/icc/dtr062
 29. Moncada-Paternò-Castello, P., Ciupagea, C., Smith, K., Tübke, A., & Tubbs, M. (2010). Does Europe perform too little corporate R&D? A comparison of EU and non-EU corporate R&D performance. Research Policy, 39(4), 523-536. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.02.012
 30. Muscio, A., Rivera Leon, L., & Reid, A. (2015). An empirical test of the Regional Innovation Paradox: Can smart specialisation overcome the paradox in the central and Eastern European countries? Journal of Economic Policy Reform, 18(2), 153-171. https://doi.org/10.1080/17487870.2015.1013545.
 31. Narula, R. (2004). Understanding absorptive capacities in an innovation systems context: Consequences for economic and employment growth (MERIT Research Memorandum 2004-003). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/e910/ffaa71d4c8eb7b4f93d4b2e35f5b7f526c9c.pdf?_ga=2.107006603.846032450.1561639837-256785477.1561639837
 32. Oughton, C., Landabaso, M., & Morgan, K. (2002). The regional innovation paradox: Innovation policy and industrial policy. Journal of Technology Transfer 27(1), 97-110. https://doi.org/10.1023/A:1013104805703
 33. Paliokaitė, A., Martinaitis, Ž., Sarpong, D. (2016). Implementing Smart Specialisation roadmaps in Lithuania: Lost in translation?Technological Forecasting & Social Change 110, 143-152. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.005
 34. Paliokaitė, A., Petraitė, M., & Gonzalez Verdesoto, E. (2018). RIO Country Report 2017: Lithuania. doi:10.2760/11127.
 35. Radošević S. & Yoruk E. (2015). A new metrics of technology upgrading: The Central and East European countries in a comparative perspective (GRINKOH Working Paper series. Working paper 3.04). Retrieved from University College London website: http://www.grincoh.eu/media/serie_3_knowledge__innovation__technolog/grincoh_wp_3.04_radosevic_yoruk.pdf
 36. Radošević, S. (Ed.). (2015). Synthesis report: WP3. Innovation, entrepreneurship and industrial dynamics. Technology upgrading and innovation policy in Central and Eastern Europe (GRINCOH Working Paper Series, Paper No. 3). Retrieved from http://www.grincoh.eu/media/syhtnesis_reports/grincoh_wp3_synthesis_report_radosevic.pdf
 37. Rodriguez-Pose, A. (2015). Leveraging research, science and innovation to strengthen social and regional cohesion (policy paper by the Research, Innovation, and Science Policy Experts, RISE). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/rise/rodriguez-pose-leveraging_science.pdf
 38. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.
 39. Sandven, T., Smith, K., & Kaloudis, A. (2005). Structural change, growth and innovation: The roles of medium and low-tech industries, 1980-2000. In H. Hirsch-Kreinsen, D. Jacobson, & S. Laestadius (Eds.), Low-tech Innovation in the Knowledge Economy (pp. 31-59. Peter Lang Publishing Group. Retrieved from https://eprints.utas.edu.au/1424/1/Structural_change%2C_growth_and_technological_upgrading.pdf
 40. Serbanica, S., & Constantin, D. L. (2018). EU cohesion policy and innovation support in Central and Eastern Europe: A critical review (CESifo Forum, Volume 19, 01/2018). Retrieved from https://www.ifo.de/DocDL/CESifo-Forum-2018-1-Serbanica-Constantin-EU-Cohesion-Policy-march.pdf
 41. Shenkar, O., & Li, J. (1999). Knowledge search in international cooperative ventures. Organization Science, 10(2), 134-143. https://doi.org/10.1287/orsc.10.2.134
 42. Schmidt, T. (2010). Absorptive capacity - one size fits all? Managerial and Decision Economics, 31(1), 1-18.
 43. Stock, G., Greis, N.P., & Fischer, W.A. (2001). Absorptive capacity and new product development. Journal of High Technology Management Research, 12(1), 77-91. https://doi.org/10.1016/S1047-8310(00)00040-7
 44. Van den Bosch, F.A.J., Volberda, H.W., & de Boer, M. (1999). Coevolution of enterprise absorptive capacity and knowledge environment: Organisational forms and combinative capabilities. Organization Science, 10(5), 551-568.
 45. Volberda, H.W., Foss, N.J., & Lyles, M.A. (2010). Absorbing the concept of absorptive capacity: How to realize its potential in the organization field. Organization Science 21(4), 931-951. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0503
 46. Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203. https://doi.org/10.5465/AMR.2002.6587995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191534
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu