BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Aleksander (Polish Academy of Sciences, Poland), Rzeczkowski Daniel (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Diversification of Innovation Strategies of Polish Industrial Processing Enterprises Depending on their Size after the Global Financial Crisis
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 4, s. 35-76, tab., rys., bibliogr. s. 72-75
Tytuł własny numeru
Evolving Enterprise Competences as a Consequence of Response to Changes in the Environment
Słowa kluczowe
Przetwórstwo przemysłowe, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Strategia innowacyjna, Bariery innowacyjności, Ekoinnowacje, Analiza korespondencji
Manufacturing, Industrial enterprises, Innovation strategy, Innovativenesss barriers, Eco-innovation, Correspondence analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L16, O33, Q55
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie strategii innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w okresie 2012-2014, a więc po negatywnym szoku zewnętrznym, którego eskalacja wystąpiła w latach 2008-2010 i związana była z globalnym kryzysem finansowym. Zakresem badania objęto typy przedsiębiorstw (małe, średnie i duże), zasięg geograficzny rynków zbytu, rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, wybory przedsiębiorstw w zakresie form wprowadzanych innowacji, sposoby opracowania przez nie innowacji produktowych i procesowych, rodzaje ekoinnowacji najczęściej występujące w przetwórstwie przemysłowym i bariery innowacyjności. Ogółem weryfikacji statystycznej z wykorzystaniem testu niezależności poddano siedem szczegółowych hipotez badawczych. Następie - ze względu na dużą ilość zmiennych uwzględnionych w badaniu i konieczność uszczegółowienia zależności między nimi - posłużono się analizą korespondencji. Jej istotą jest redukcja wielowymiarowej przestrzeni, w której zachodzą badane zjawiska, do przestrzeni o mniejszej liczbie wymiarów, w tym przypadku dwuwymiarowej. Pozwala to na dogodną analizę współwystępowania zjawisk na wykresach zwanych biplotami. Odkryto stosunkowo małą skłonność przedsiębiorstw do innowacji i ostrożność w ich podejmowaniu, co może wynikać z względnej trwałości skutków szoku egzogenicznego. Jednocześnie rysuje się wyraźna tendencja do podejmowania w szerszym zakresie ekoinnowacji, przy powolnym zmniejszaniu się - w odczuciu przedsiębiorstw - stopni znaczenia barier innowacyjności. Wnioski praktyczne wynikające z badań wskazują na konieczność zaakcentowania w polityce proinnowacyjnej korzyści wynikających z innowacji, a w szczególności ekoinnowacji, co pozwoli na pokonanie negatywnych skutków szoku zewnętrznego w postaci barier psychologicznych i nadmiernej ostrożności w planowaniu i wdrażaniu innowacji. W artykule zawarto oryginalną, unikalną i kompleksową analizę współzależności między sześćdziesięcioma trzema zmiennymi opisującymi działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Wartość artykułu polega więc na nowatorskim i stricte empirycznym ujęciu problemów innowacyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, co powoduje, że zaprezentowane w nim badania mogą stać się potencjalnym wzorcem do takich analiz w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to define an innovation strategy for Polish industrial processing enterprises for 2012-2014, i.e. after a negative external shock which escalated in 2008-2010 and was associated with a global financial crisis. Various types of enterprises (small, medium, large), geographic scope of markets, forms of innovation activity of enterprises, decisions by enterprises regarding innovation implementation types, methods of product development and process innovations by enterprises, and forms of eco-innovation which are the most frequent in industrial processing, were studied as well as barriers to innovation. Overall, seven detailed research hypotheses were statistically verified using a chi-square test for independence. Subsequently, due to a high number of variables taken into account in the study as well as the necessity of providing a detailed description of the relationships between them, a correspondence analysis was employed. The analysis was aimed at reducing the multi-dimensional space where the studied phenomena occur to a space of fewer dimensions, in this case, to two dimensions. This allows for a careful examination of the co-occurrence of the phenomena using biplots. A relatively slight tendency of enterprises towards innovation was established as well as caution in its implementation, which may result from the relative persistence of the exogenous shock effects. At the same time, there is a clear tendency towards eco-innovation in a broader perspective, with a slow decrease - as presumed by enterprises - in the importance of barriers to innovation. Practical conclusions following from the study show the need to emphasize the benefits of innovation, especially eco-innovation, in pro-innovation policy, which will help to avoid the adverse effects of the external shock - psychological barriers and excessive caution in innovation planning and implementation. The article presents an original, unique, and comprehensive analysis of the relationships between sixty-three variables describing the innovation activity of enterprises. Therefore, the value of the article lies in an original and strictly empirical approach to the problems of innovation in the industrial processing sector, which means that the study presented in it might become a possible model for such analyses in the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonioli, D., Bianchi, A., Mazzanti, M., Montresor, S., & Pini, P. (2013). Innovation strategies and economic crisis: Evidence from firm-level Italian data. Economia Politica, 30(1), 15-49. https://doi.org/10.1428/73099
 2. Antonioli, D., & Montresor, S. (2018). Persistence of innovation in times of crisis: An analysis of Italian firms. Retrieved from https://siecon3-607788.c.cdn77.org/sites/siecon.org/files/media_wysiwyg/antonioli-montresor-13.pdf
 3. Balcerowicz, E., Pęczkowski, M., & Wziątek-Kubiak, A. (2012). Sectoral patterns of innovation: Comparing high and low technology sectors' firms in the New Member States. Economic Studies, 3(74), 293-324.
 4. Baran, M. (2010). Diffusion of innovations in the systems thinking approach. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 6, 16-24 (formerly: Management Business Innovation).
 5. Benzécri, J.P. (1992). Correspondence Analysis Handbook. New York, NY: Marcel Dekker.
 6. Bieńkowska, E. (2015). Wspólny rynek UE nie działa, problemem jest biurokracja. Puls Biznesu. Retrieved from https://www.pb.pl/bienkowska-wspolny-rynek-ue-nie-dziala-problemem-jest-biurokracja-789194
 7. Block, J.H., Fisch, C.O., & van Praag, M. (2017). The Schumpeterian entrepreneur: A review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship. Industry and Innovation, 24(1), 61-95. https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1216397
 8. Borg, I., & Groenen, P.J.F. (2010). Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications. Second edition. New York, NY: Springer Science + Business Media.
 9. Bourdieu, P. (1996). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.
 10. Building Institutions for Markets (2002). World Development Report 2002. Washington: The World Bank/Oxford University Press.
 11. Cobb, C.W., & Douglas, P.H. (1928). A theory of production. The American Economic Review, 18(1), 139-165. Supplement: Papers and Proceedings of the Fortieth Annual Meeting of the American Economic Association. https://www.jstor.org/stable/1811556
 12. Commission Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, Official Journal of the European Union, L 187/1, 26.6.2014.
 13. Crudu, R. (2019). The role of innovative entrepreneurship in the economic development of EU member countries. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 35-60. https://doi.org/10.7341/20191512
 14. Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). Brussels: European Commission.
 15. Eurostat. (2019). R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf
 16. Gałązka, K. (2017). Ekoinnowacje jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2(25), 59-72.
 17. Gasz, M. (2014). Strategia Europa 2020 - założenia i perspektywy realizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2), 85-97.
 18. Golejewska, A. (2018). Innovativeness of enterprises in Poland in a regional context. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), 29-44. https://doi.org/10.7341/20181412
 19. Greenacre, M.J. (1984). Theory and Applications of Correspondence Analysis. London: Academic Press.
 20. Greenacre, M.J. (2007). Correspondence Analysis in Practice. Second edition. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
 21. Greenacre, M.J. (2010). Biplots in Practice. Bilbao: Fundación BBVA.
 22. Hollenstein, H. (2018). Innovation strategies of firms - identification, dynamics and intra-industry heterogeneity. Economics Discussion Papers, No. 2018-24, Kiel Institute for the World Economy. Retrieved from http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2018-24
 23. Hollenstein, H. (2019). Innovation strategies of Swiss firms: Identification, dynamics and intra-industry heterogeneity. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 13(2019-18), 1-61. http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-18
 24. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Do barriers to innovation impact changes in innovation activities of firms during business cycle? The effect of the Polish Green Island. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(4). https://doi.org/10.24136/eq.2019.030
 25. Kijek, A. (2018). Wpływ cykli koniunkturalnych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis, 4(336), 225-238. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.336.14
 26. Kijek, T. (2012). Innovation capital and its measurement. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 52-68. https://doi.org/10.7341/2012844
 27. Lorentzen, T., & Jakobsen, S-E. (2016). Explaining innovation. An empirical analysis of industry data from Norway. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(2), 5-28. http://dx.doi.org/10.7341/20161221
 28. MacGregor Pelikánová, R. (2019). R&D expenditure and innovation in the EU and selected member states. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 13-34. https://doi.org/10.7341/20191511
 29. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 30. OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris/Eurostat, Luxembourg: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en
 31. Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. Philosophical Magazine, 5(50), 157-175. https://doi.org/10.1080/14786440009463897
 32. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2017/18. (2018). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/raport%20z%20badania%20global%20entrepreneurship%20monitor_2017_2018.pdf
 33. Srholec, M., Verspagen, B. (2008). The voyage of the beagle in innovation systems land. Explorations on sectors, innovation, heterogeneity and selection. Working Papers on Innovation Studies 20080220, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo. Retrieved from https://www.sv.uio.no/tik/InnoWP/0802_TIKwp_SrholecVerspagen.pdf
 34. Stawasz, E. (2019). Factors that shape the competitiveness of small innovative companies operating in international markets with a particular focus on business advice. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 61-82. https://doi.org/10.7341/20191513
 35. Węgrzyn, G. (2013). Ekoinnowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 3(46), 138-148.
 36. Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E., & Pęczkowski, M. (2013). Differentiation of innovation strategies of manufacturing firms in the New Member States: Cluster analysis on firm level data. Argumenta Oeconomica, 2(31), 117-149.
 37. Wziątek-Kubiak, A., & Pęczkowski, M. (2019). Czynniki ciągłości komercjalizacji innowacji w okresie negatywnego szoku zewnętrznego. Przykład Polski. Bank i Kredyt, 50(1), 21-44. Retrieved from http://bankikredyt.nbp.pl/content/2019/01/BIK_01_2019_02.pdf
 38. Wziątek-Kubiak, A., Pęczkowski, M., & Balcerowicz, E. (2011). Occasional and persistent innovators in Poland: An empirical study of obstacles to innovation and their complementarities. Economic Studies, 4(71), 345-380.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191542
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu