BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
EU's Multiannual Financial Framework Post-2020 : Brexit Implications, with a Focus on Poland
Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej po 2020 roku - skutki brexitu, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 2(21), s. 111-127, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Brexit, Budżet UE, Wieloletnia prognoza finansowa
Brexit, EU budget, Long-term financial forecast
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, F15, F36, H49, H87.
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest krytyczna analiza głównych elementów propozycji Wieloletnich ram finansowych (WRF) Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przedstawionych przez Komisję Europejską w maju 2018 r., w tym dotyczących sposobów zaradzenia luce brexitowej. Ocena możliwych skutków zmian w budżecie UE uwzględnia głównie perspektywę Polski. Dla osiągnięcia celów badawczych zastosowano metodę analizy dokumentów unijnych i przeglądu literatury przedmiotu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE może przyspieszyć reformę dochodów unijnego budżetu. Luka brexitowa jest tak duża, że państwa UE, mimo generalnej niechęci wobec podatków na poziomie UE, mogą zaakceptować niektóre ich propozycje w celu pokrycia tego niedoboru. Najprawdopodobniej nastąpi też pewne zwiększenie wpłat z tytułu DNB. Po stronie wydatków projekt nowych WRF przewiduje cięcia środków przeznaczonych na politykę rolną i spójności. Polska, będąca obecnie dużym beneficjentem środków na takie działania, straci na tym stosunkowo najwięcej. Kompromis w sprawie pokrycia luki brexitowej będzie miał istotny wpływ na zdolność sfinansowania po 2021 r. priorytetowych wydatków UE, a tym samym na możliwość sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom integracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to critically analyse the main elements proposed in the EU's Multiannual Financial Framework (MFF) for 2021-2027 presented by the European Commission in May 2018 and the ways to solve the problem of the Brexit gap. The assessment of the effects of budgetary changes is focused on Poland. In order to achieve the research goals, we conduct a critical analysis of EU documents and a review of the literature. Britain's exit from the EU may speed up the reform of EU budget revenue. The Brexit gap is so large that EU Member States, despite a general dislike of taxes at the EU level, may accept some of the EU proposals in order to bridge that gap. An increase in GNI-based contributions to the EU budget is also a very possible scenario. On the expenditure side of the budget, the new MFF provides for cuts in spending on agricultural and cohesion policies. As a very large beneficiary of such support at present, Poland will lose relatively the most. The compromise on funding the Brexit gap will significantly affect the EU's ability to finance its priority expenditure after 2021 and thus the possibility to cope with present and future integration challenges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, OJ 2019/C 144 I/01.
 2. Barcz, J. (2018) "Różnicujący się proces integracji europejskiej a Polska" in Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania. Warszawa: Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, pp. 29-36.
 3. Begg, I. (2017) "The EU Budget after 2020". SIEPS European Policy Analysis, September: 1-11.
 4. Brehon, N. J. (2017) "The Budgetary Impact of the Brexit on the European Union". European Issues 454: 1-17, Fondation Robert Schuman.
 5. Cattoir, P. (2004) "Tax-based EU Own Resources. An Assessment". Working Paper 1: 1-47, European Commission.
 6. Chomicz, E. (2017) "EU Budget Post-Brexit Confronting Reality, Exploring Viable Solutions. European Policy Centre Discussion Paper: 1-56.
 7. Council Regulation (EU, EURATOM) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, OJ 347, 20 December.
 8. Creel, J. (2018) "Convergence in EMU: What and How? Analysis Requested by the European Parliament", pp. 1-32.
 9. Darvas, Z. and Wolff, G. (2018) "Rethinking the European Union's Post-Brexit Budget Priorities". Bruegel Policy Brief 1: 1-8.
 10. European Commission (2017) Reflection Paper on the Future of EU Finances, COM(2017) 358 of 28 June 2017.
 11. European Commission (2018a) EU Budget for the Future. Modernising the EU Budget's Revenue Side, 2 May.
 12. European Commission (2018b) A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends The Multiannual Financial Framework for 2021-2027, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels 2.5, COM(2018)321.
 13. European Commission (2018c) A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020. The European Commission's contribution to the Informal Leaders' meeting on 23 February 2018, Communication to the European Parliament, the European Council and the Council, Brussels, 14.2, COM(2018)98.
 14. European Commission (2018d) Proposal for a Council Regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027, Brussels, 2.5, COM(2018)322.
 15. European Commission (2018e) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States, Brussels, 2.5.2018 COM(2018) 324 final.
 16. European Parliament (2016) The UK 'rebate' on the EU budget. An explanation of the abatement and other correction mechanisms, Briefing, February.
 17. European Parliament (2018a) Resolution of 14 March 2018 on the next MFF: Preparing the Parliament's position on the MFF post-2020 (2017/2052(INI).
 18. European Parliament (2018b) Resolution of 14 March 2018 on reform of the European Union's system of own resources (2017/2053(INI).
 19. Haas J., Rubio, E. (2017) "Brexit and the EU Budget: Threat or Opportunity?" Jacques Delors Institute Policy Paper 183: 1-18.
 20. Kawecka-Wyrzykowska, E. (2018) "Implications of Brexit for Financing of the EU Budget, with Particular Stress on the Effects on Poland". Unia Europejska.pl 1: 3-12.
 21. Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.15678/AOC.2019.2106
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu