BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wybrane aspekty rynku prosiąt w Polsce, Niemczech i Danii
Selected Aspects of the Piglet Market in Poland, Germany and Denmark
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 4, s. 113-125, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Produkcja mięsa, Rynek mięsny, Mięso wieprzowe, Import, Ceny produktów rolnych
Animal husbandry, Production of meat, Meat market, Pork meat, Import, Agricultural prices
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Dania, Niemcy
Poland, Denmark, Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów rynku prosiąt w Polsce, Niemczech i Danii. Kraje te wyodrębniono na podstawie wielkości importu i eksportu żywej trzody na wspólnotowym rynku. Szeroko pojęty rynek prosiąt jest stosunkowo słabo rozpoznany, choć prosięta stanowią ważną fazę produkcji trzody. Trudność analizy tego rynku polega głównie na braku odpowiedniej statystyki. W niniejszym opracowaniu o produkcji prosiąt i podstawowych jej cechach (rozproszenie) wnioskowano na podstawie danych dotyczących natężenia chowu loch w gospodarstwach. Chów loch nie odzwierciedla jednak krajowej podaży prosiąt, która korygowana jest poprzez obroty handlu zagranicznego. Wyrazem dostosowania popytu do podaży są ceny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze selected aspects of the piglet market in Poland, Germany and Denmark. These countries were distinguished on the basis of the volume of imports and exports of live pigs on the Community market. The broadly understood piglet market is relatively poorly recognized, although piglets are an important phase of pig production. The difficulty of analyzing this market is mainly due to the lack of appropriate statistics. Piglet production and its basic characteristics (dispersion) were inferred on the basis of data on sow farming in farms. However, sow farming does not reflect domestic piglet supply, which is adjusted by foreign trade turnover. Prices are an expression of adjusting demand to supply. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMI Markt Bilanz. Vieh und Fleisch. Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn (2011-2018).
 2. GUS (2006). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2005) Warszawa.
 3. GUS (2008). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2007). Warszawa.
 4. GUS (2017). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2016). Warszawa.
 5. Eurostat. Pobrano z: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 6. Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998) Statystyka od podstaw (Statistics from scratch), PWE Warszawa 1998.
 7. Kapłon, M., Leśniak, D. (2014). Nie dla ferm trzody chlewnej (Not for pig farms). Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, Warszawa.
 8. Meat Market Observatory - PIG. European Commission, DG AGRI.
 9. Statistics Denmark. Pobrano z: https://www.dst.dk/en/Statistik/statistikbanken.
 10. Statistisches Bundesamt. Pobrano z: https://www.destatis.de/DE/Home/inhalt.html.
 11. Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej (Structural changes in the pigmeat sector in selected European Countries). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 133-141.
 12. Zawadzka, D. (2016). Rynek wieprzowiny (The pork market) W: St. Stańko (red.) Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju (The situation on the world markets of meat and dairy products and its impact on the domestic market and the possibilities of its development), (s. 40-78), IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2015-2019, nr 31, Warszawa.
 13. Zawadzka, D., (2017) Ryzyko produkcyjne i cenowe na rynku żywca wieprzowego (Production and price risk on the live pig market) W: Góral J., Wigier M. (red.) Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka (Risk in food economy - theory and practice), (s. 107-122), IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2015-2019, nr 48, Warszawa.
 14. Ziętara, W. (red.) 2014. Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej (Polish pig and poultry farms as compared to farms of selected European Union countries). IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 103, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu