BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Slettli Victoria Konovalenko (Inland Norway University of Applied Sciences, Norway)
Tytuł
Developing Entrepreneurial Mindset for Transformational Entrepreneurship : the Case of Nordic Transformative Learning Circles
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 4, s. 77-106, tab., rys., bibliogr. s. 102-105
Tytuł własny numeru
Evolving Enterprise Competences as a Consequence of Response to Changes in the Environment
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Uczenie się, Proces uczenia się, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Studying, Learning process, Entrepreneurship development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, L26, O15
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój myślenia przedsiębiorczego był ostatnio przedmiotem obrad polityków UE i jest przedmiotem troski nauczycieli. Tradycyjne podejście do edukacji przedsiębiorczej nie uwzględnia dwuznaczności procesu przedsiębiorczości. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesów uczenia się, które przyczyniają się do rozwoju ducha przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości transformacyjnej. Przedsiębiorczość transformacyjna odnosi się do zdolności i zamierzonego działania na rzecz zmiany w życiu przedsiębiorcy i organizacji, która przyczynia się do zmian społecznych i charakteryzuje się pojawieniem się nowego jakościowego wymiaru możliwości. Aby promować przedsiębiorczość transformacyjną, Nordic Network for Adult Learning opracował szczególny model uczenia się dorosłych, znany jako Transformative Learning Circles (TLC), przy wsparciu Nordyckiej Rady Ministrów. Artykuł opiera się na badaniu pilotażowego wdrożenia modelu TLC w kontekście krajów skandynawskich. Odkrycia ujawniają, że procesy uczenia się promujące ducha przedsiębiorczości dla transformacyjnej przedsiębiorczości zachodzą w trzech konkretnych fazach: 1) kształtowanie praktyki; 2) wzmocnienie ramy odniesienia; oraz 3) reinterpretacja praktyki. Badanie poszerza obecną wiedzę na temat uczenia się przedsiębiorczości na dwa sposoby. Po pierwsze, łączy kluczowe czynniki wpływające na uczenie się przedsiębiorczości z konkretnymi procesami uczenia się, ułatwiającymi rozwój ducha przedsiębiorczości dla transformacyjnej przedsiębiorczości. Po drugie, ilustruje, w jaki sposób te kluczowe czynniki mogą być wykorzystane razem w jednym modelu uczenia się wzmacniającym efekt uczenia się i transformujący. (abstrakt oryginalny)

Developing entrepreneurial thinking and mindset has recently been on the agenda of the EU policy makers and is a matter of educators' concern. Traditional approaches to entrepreneurial education fail to address the ambiguities of the entrepreneurial process. This paper sets out to explore the learning processes that contribute to developing an entrepreneurial mindset for transformational entrepreneurship. Transformational entrepreneurship refers to a capability and an intended action towards creating change in the life of an entrepreneur and organization which contributes to societal changes and is characterized by the emergence of a new qualitative dimension of possibilities (Staffas, 2017). In order to promote transformational entrepreneurship, a particualar adult learning model known as Transformative Learning Circles was elaborated by Nordic Network for Adult Learning with the support of Nordic Council of Ministers. This article is based on the study of the pilot implementation of the TLC model in the context of Nordic countries. The findings reveal that learning processes promoting entrepreneurial mindsets for transformational entrepreneurship occur in three particular phases: 1) framing the praxis; 2) amplifying the frame of reference; and 3) reinterpreting the praxis. The study extends current knowledge about entrepreneurial learning in two ways. First, it links the key factors influencing entrepreneurial learning to concrete learning processes facilitating the development of an entrepreneurial mindset for transformative entrepreneurship. Second, it illustrates how these key factors may be utilized together in one learning model reinforcing the learning and transformative effect. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burkhalter, S., Gastil, J., & Kelshaw, T. (2002). A conceptual definition and theoretical model of public deliberation in small face-to-face groups. Communication Theory, 12(4), 398-422. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2002.tb00276.x
 2. Cho, Y. S., & Jung, J. Y. (2014). The relationship between metacognition, entrepreneurial orientation, and firm performance: An empirical investigation. Academy of Entrepreneurship Journal, 20(2), 71-86.
 3. Cope, J. (2003). Entrepreneurial learning and critical reflection: Discontinuous events as triggers for 'higher-level'learning. Management Learning, 34(4), 429-450. https://doi.org/10.1177/1350507603039067
 4. Cope, J., & Watts, G. (2000). Learning by doing-an exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(3), 104-124. https://doi.org/10.1108/13552550010346208
 5. Dewey, J. (1986). Experience and education. The Educational Forum, 50(3), 241-252. https://doi.org/10.1080/00131728609335764
 6. Fayolle, A., Pittaway, L., Politis, D., & Toutain, O. (2014). Entrepreneurial learning: Diversity of education practices and complexity of learning processes. Entrepreneurship & Regional Development, 26(3-4), 1-3. https://doi.org/10.1080/08985626.2014.911426
 7. Ghauri, P., & Grønhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies. A Practical Guide (Third ed.). New York: Prentice Hall.
 8. Haynie, J. M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P. C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing, 25(2), 217-229. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.10.001
 9. Higgins, D., & Elliott, C. (2011). Learning to make sense: What works in entrepreneurial education? Journal of European Industrial Training, 35(4), 345-367. https://doi.org/10.1108/03090591111128324
 10. Higgins, D., Smith, K., & Mirza, M. (2013). Entrepreneurial education: Reflexive approaches to entrepreneurial learning in practice. The Journal of Entrepreneurship, 22(2), 135-160. https://doi.org/10.1177/0971355713490619
 11. Kakouris, A. (2015). Entrepreneurship pedagogies in lifelong learning: Emergence of criticality? Learning, Culture and Social Interaction, 6, 87-97. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.04.004
 12. Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (Second ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
 13. Kotter, J. P. (2012). Leading Change. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
 14. Krueger, N. F. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(1), 123-138. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00166.x
 15. Lamberton, D. M. (2005). Information sharing. In D. Rooney, G. Hearn, & A. Ninan (Eds.), Handbook on the Knowledge Economy (pp. 155-164). Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 16. Leon, R. D. (2017). Developing entrepreneurial skills. An educational and intercultural perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4), 97-121. https://doi.org/10.7341/20171346
 17. Liang, C.-T., Lee, J.-L., & Liang, C. (2015). Interaction of psychological factors in shaping entrepreneurial intention among computer and electrical engineering students. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(2), 5-29. https://doi.org/10.7341/20151121
 18. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Establishing trustworthiness. In Naturalistic Inquiry (pp. 289-327). Newbury Park, CA: SAGE Publications.
 19. Lindh, I., & Thorgren, S. (2016). Critical event recognition: An extended view of reflective learning. Management Learning, 47(5), 525-542. https://doi.org/10.1177/1350507615618600
 20. Maas, G., Jones, P., & Lockyer, J. (2016). A position paper for International Centre for Transformatinal Entrepreneurship at Coventry University. Retrieved from https://pureportal.coventry.ac.uk/en/publications/position-paper-international-centre-for-transformational-entrepre
 21. McGrath, R. G., & MacMillan, I. C. (2000). The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating Opportunity in an Age of Uncertainty. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 22. McWilliam, E. (2008). Unlearning how to teach. Innovations in Education and Teaching International, 45(3), 263-269. https://doi.org/10.1080/14703290802176147
 23. Mezirow, J. (1978). Perspective transformation. Adult Education, 28(2), 100-110. https://doi.org/10.1177/074171367802800202
 24. Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 25. Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58-63. https://doi.org/10.1177/1541344603252172
 26. Mezirow, J. (2009). An overview on transformative learning. In K. Illeris (Ed.), Contemporary Theories of Learning (pp. 109-125). New York: Routledge.
 27. Miller, R. A., & Collier, E. W. (2010). Redefining entrepreneurship: A virtues and values perspective. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 8(2), 80-89.
 28. Namdar, K. (2016). Evaluation design for the NVL project: Fostering transformative entrepreneurship through transformative learning circles. A position paper for the NVL Network, the Nordic Council of Ministers.
 29. Ndlela, M., Hole, Å. S., Slettli, V. K., Haave, H., Mei, X. Y., Lundesgaard, D., Namdar, K. (2019). Facilitation of learning in Transformative Learning Circles: Enabling entrepreneurial mindsets through co-creation of knowledge. In D. Higgins, P. Jones, & P. McGowan (Eds.), Creating Entrepreneurial Space: Talking through Multi Voices, Reflections on Emerging Debates (Vol. 9, pp. 73-93): London: Emerald Publishing Limited.
 30. Nonaka, I., & Von Krogh, G. (2009). Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. Organization Science, 20(3), 635-652. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0412
 31. Oyugi, J. L. (2015). The mediating effect of self-efficacy on the relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions of university students. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(2), 31-56. https://doi.org/10.7341/20151122
 32. Pittaway, L., & Thorpe, R. (2012). A framework for entrepreneurial learning: A tribute to Jason Cope. Entrepreneurship & Regional Development, 24(9-10), 837-859. https://doi.org/10.1080/08985626.2012.694268
 33. Ramsey, R. E., & Miller, D. J. (Eds.). (2003). Experiences between Philosophy and Communication: Engaging the Philosophical Contributions of Calvin O. Schrag. New York: State University of New York Press.
 34. Ratten, V., & Jones, P. (Eds.). (2018). Transformational Entrepreneurship. London: Routledge.
 35. Ravensbergen, F., & Vanderplaat, M. (2010). Learning circles: One form of knowledge production in social action research. McGill Journal of Education, 45(3), 339-350. https://doi.org/10.7202/1003566ar
 36. Reason, P., & Rowan, J. (Eds.). (1981). Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research. Chichester [England]; New York: John Wiley & Sons.
 37. Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2013). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers (Second ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 38. Staffas, K. (2017). Evaluation of Transformative Learning Circles: A learning model from an NVL pilot project. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1184507/FULLTEXT01.pdf
 39. Stein, D. (2009). The use of deliberative discussion to enhance the critical thinking abilities of nursing students. Journal of Public Deliberation, 5(1), 1-18.
 40. Taylor, D. W., & Thorpe, R. (2004). Entrepreneurial learning: A process of co-participation. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(2), 203-211. https://doi.org/10.1108/14626000410537146
 41. Tikkamäki, K., Heikkilä, P., & Ainasoja, M. (2016). Positive stress and reflective practice among entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(1), 35-56. https://doi.org/10.7341/20161212
 42. Täks, M., Tynjälä, P., & Kukemelk, H. (2016). Engineering students' conceptions of entrepreneurial learning as part of their education. European Journal of Engineering Education, 41(1), 53-69. https://doi.org/10.1080/03043797.2015.1012708
 43. Woods, P. (2012). Critical Events in Teaching and Learning. New York: Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191543
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu