BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014-2017
The Budgetary Situation in Municipalities in 2014-2017
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 33-40, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Budżet
Local government, District, Budget
Uwagi
Kody JEL: H70, H71, H72
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zbadano poziom dochodów i wydatków gmin w latach 2014-2017. Wykorzystano literaturę przedmiotu, normy i przepisy prawne oraz sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) opracowane przez Ministerstwo Finansów i Regionalną Izbę Obrachunkową. Szczególną uwagę zwrócono na wydatki inwestycyjne, które stanowią ważny impuls rozwoju jednostek samorządu terytorialnego(abstrakt oryginalny)

The article examines the level of income and expenditure of communes in 2014-2017. The article's content includes research on changes that took place in the amount of income and expenditure in communes in Poland in 2014-2017. The subject's literature, standards and legal regulations as well as reports on the implementation of local government budgets prepared by the Ministry of Finance and the Regional Accounting Chamber were used to achieve the research objective. Particular attention was paid to investment expenditure, which is an important impulse for the development of local government units(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska, K. (2005). Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach "project finance". Warszawa: CeDeWu.
 2. EKSL (1985). Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985. Dz.U. 1994 nr 124, poz. 607.
 3. Jastrzębska, M. (2007). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Karolewska, M. (2018). Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów. Pobrane z: http://sejm. gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=4F81FE063E284110C1257A620030A954&litera= I&SessionID=lhuwpqzh (1.04.2018).
 5. Kozłowski, A.J. (2006). Rada gminy a procesy inwestycyjne samorządu lokalnego Warmii i Mazur. Wieś i Rolnictwo, 4 (133).
 6. KR RIO (2017). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku. Pobrane z: https://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2016/sprawozdanie_ za_2016_r_www.pdf (9.05.2018).
 7. Kusto, B. (2010). Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 167-176.
 8. MF (2018). Ministerstwo Finansów. Sprawozdania Budżetowe. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/ sprawozdania-budzetowe (9.05.2018).
 9. Nycz, M., Korostenskyi, R. (2014). Analiza struktury dochodów i wydatków gmin województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem działu: Transport i łączność w latach 2004-2013. [W:] M. Hajder (red.), Innowacyjna gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 89-98). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 10. Poniatowicz, M., Dziemianowicz, R. (2016). Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia. Sectio H, 1, 295-303.
 11. Rada Ministrów (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6023712/20170531_ Omowienie+sprawozdania+za+2016+r.pdf (9.05.2018).
 12. Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95, z późn. zm.
 13. Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2008 nr 88, poz. 539, ze zm.
 14. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240.
 15. Ustawa z 25.06.2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1045.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu