BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
HRM Context in Practice and Scientific Research
Kontekst ZZL w praktyce i badaniach naukowych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 6, s. 17-34, bibliogr. 96 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna, Praktyka zarządzania, Badania naukowe
Human Resources Management (HRM), Personal function, Management practice, Scientific research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M16, M50
summ., streszcz.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi podnosi się kwestię zwrócenia większej uwagi w praktyce zarządzania i badaniach naukowych na znaczenie kontekstu. Jego. istotę i podział jego czynników, które wpływają na ZZL, przedstawiono w tym artykule. Następnie omówiono najczęściej występujące w polskich publikacjach po 2000 roku aspekty kontekstowe, a mianowicie: transformację systemu społeczno-gospodarczego, umiędzynarodowienie i globalizację, rozwój gospodarki i przedsiębiorstw opartych na wiedzy, nowe formy organizacyjno-prawne świadczenia pracy, zróżnicowanie zasobów ludzkich oraz specyfika branżowa organizacji. Z przeprowadzonych rozważań wynika wniosek, że kontekst jest wprawdzie obecny w badaniach ZZL, stanowi jednak najczęściej ogólną charakterystykę tła badanego problemu. W związku z tym nasuwa się wniosek o konieczności poszerzenia zakresu badania czynników kontekstowych w kierunku analizowania zależności między nimi a politykami i praktykami zarządzania zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

Literature devoted to human resource management calls for greater attention to the importance of context in management practice as well as scientific research. The article presents the essence of context and its division into contextual factors that have an impact on HRM. This is followed by discussions of contextual aspects most often appearing in Polish publications after the year 2000. These include the transformation of the socioeconomic system, internationalization and globalization, the development of an economy and companies based on knowledge, new organizational and legal forms of providing work, diversity in human resources, and the industry-specifics of an organization. A conclusion may be derived from these considerations: Although context is present in research into HRM, it is usually an overall characterization of the background to the examined problem. This leads to the assumption that there is a need to expand the scope of research into contextual factors in a direction allowing analyses of dependencies between them and the policies and practice of human resource management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2005), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej [The personnel function in the company during economic and social transformation], WAE Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 2. Antczak Z. and Listwan T. (2010), Współczesne determinanty zarządzania kadrami [Contemporary determinants in staff management], in Zarządzanie kadrami [Staff management], edited by T. Listwan, 4th Edition, C.H. Beck, Warsaw, pp. 33-58.
 3. Bąk-Grabowska D. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia [Human resource management subject to conditions of nonstandard forms of employment], WAE Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 4. Bednarski M. (2010), Rady pracowników w polskich przedsiębiorstwach - wnioski z badań empirycznych [Worker councils in Polish enterprises: Conclusions from empirical research], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 5 (76).
 5. Bielski I. (2007), Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym [Human resources in innovative companies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1 (53).
 6. Borkowska S., Editor (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [Human resource management in Poland: Past, present, and future], Wolters Kluwer Business Publishers, Cracow.
 7. Borkowska S., Editor (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji [The role of HRM in creating an innovative organization], C.H. Beck Publishers, Warsaw.
 8. Brewster Ch. (1995), Towards a "European" Model of Human Resource Management, Journal of International Business Studies, vol. 26, no. 1.
 9. Brewster Ch. (2003), Arguments in International and Comparative HRM, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6 (30).
 10. Brewster Ch. and Mayrhofer W., Editors (2012), Handbook of Research on Comparative Human Resource Management, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, U.K., Northampton, Massachusetts, U.S.A.
 11. Buchelt B. I. (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach [A concept for a system of effectively managing the work of medical staff in hospitals], Cracow University of Economics Press, Cracow.
 12. Cooke F. L. (2018), Concepts, Context, and Mindsets: Putting Human Resource Management Research in Perspectives, Human Resource Management Journal, Vol. 28, No. 1, p. 1013.
 13. Child J., Faulkner D., and Pitkethley R. (2011), The Management of International Acquisitions, Oxford University Press, New York.
 14. Doktór K. (2004), Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej [The peculiarities of managing personnel in public administration], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (34).
 15. Dworzecki Z. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się [Strategic human resource management: Towards the paradigm of a learning organization], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1.
 16. Egeman M. E. (2000), Dylematy zarządzania zasobami ludzkimi w procesach restrukturyzacji [The dilemmas of human resource management in restructuring processes], Humanizacja pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Humanization of Work: Human Resource Management], no. 5 (8).
 17. Farndale E., Raghuram S., Gully S., Liu H., Phillips J., and Vidovic M. (2017), A Vision of International Human Resource Management Research, International Journal of Human Resource Management, p. 28 (12) and pp. 1625-1639.
 18. Farnham D. (2015), Human Resource Management in Context: Insights, Strategy and Solutions, 4th Edition, CIPD, London.
 19. Farnham D. (2017), Context, in Encyclopedia of Human Resource Management, edited by A. Wilkinson and S. Johnstone, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, U.K., Northampton, Massachusetts, U.S.A.
 20. Fazlagić A. (2005), Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla zzl [The knowledge-based economy: New context for HRM], Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 1A (40).
 21. Fryczyńska M. (2018), Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy [Knowledge worker network competencies], Difin, Warsaw.
 22. Garavan T. N. and Carbery R. (2012), Strategic Human Resource Development, in International Human Resource Development, 3rd Edition, edited by J. P. Wilson, Kogan Page, London, pp. 23-44.
 23. Gooderham P., Morley M., Brewster Ch., and Mayrhofer W. (2004), Human Resource Management: A Universal Concept? in Human Resource Management in Europe, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 24. Gross-Gołacka E. (2018), Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji [Diversity management: Towards diversified human resources in the organization], Difin, Warsaw.
 25. Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) (2014), no. 6 (101).
 26. Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) (2017), no. 6 (119).
 27. Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) (2018), no. 6 (125).
 28. Ingram T., Editor (2011), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi [Talent management: Theory for human resource management practice], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 29. Jackson S. E. and Schuler R. S. (1995), Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environments, Annual Review of Psychology, no. 46, pp. 237-264.
 30. Jończyk J. (2008), Diagnoza i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej [Diagnosis and assessment of selected elements of human resource management in public healthcare centers], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (61).
 31. Kawka T. (2007), Wynagradzanie kadry menedżerskiej w firmach międzynarodowych w Polsce [Compensation for the managerial staff of international corporations in Poland], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (54).
 32. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problem [Managing mature workers: Challenges and problems], WUŁ University of Łódź Press, Łódź.
 33. Kopeć J. (2012), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie [Talent management in the company], Cracow University of Economics Press, Cracow.
 34. Król H. (2006), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi [Conditions in the management of human resources], in Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [Human resource management: Creating the human capital of an organization], edited by H. Król and A. Ludwiczyński, PWE Polish Economic Publishers, Warsaw, pp. 120-155.
 35. Kupczyk T. (2013), Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy [Managerial staff competencies in a knowledge-based economy], Difin, Warsaw.
 36. Lipka A. and Król M., Editors (2017), Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia [Managing multi-generational human capital: Selected questions], CeDeWu, Warsaw.
 37. Lipka A. and Waszczak S. (2017), Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR [The functioning of creative teams in the context of generation-based stereotyping as a risk in the area of HR], CeDeWu, Warsaw.
 38. Listwan T. and Stor M., Editors (2008), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce [Managing managerial staff in international organizations in Poland], WAE Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 39. Ławrynowicz M. (2004), Ujęcie zasobowe zzl a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy [The resource approach to HRM and competitive advantage and company results], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1 (31).
 40. Majowska M. (2012), Próba identyfikacji wytycznych do praktyk ZZL w organizacjach sieciowych [An attempt at identifying guidelines for HRM practice in network organizations], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 1 (84).
 41. Mayrhofer W., Brewster C., and Farndale E. (2018), Future Avenues for Comparative Human Resource Management, in Handbook of Research in Comparative Human Resource Management, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, U.K.
 42. Mead R. and Andrews T. G. (2009), International Management, 4th Edition, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, U.K.
 43. Mendryk I. (2019), Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej [Participation in organizations from the perspective of age diversity], C.H. Beck, Warsaw.
 44. Miś A. (2005), Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier [Career management in knowledge-based organizations: From career competence to career capital], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (41).
 45. Moczydłowska J. M. (2018), Organizacja inteligentna generacyjnie [The generationally smart organization], Difin, Warsaw.
 46. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami [Managing professionals], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 47. Morawski M. (2017), Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody [A key worker in the process of sharing knowledge: Motives, conditions, and methods], WAE Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 48. Muller-Camen M., Croucher R., and Leig S., Editors (2008), Human Resource Management: A Case Study Approach, CIPD, London.
 49. Organiściak-Krzykowska A., Walkowiak R., and Nyklewicz K. (2014), Innowacyjne formy pracy [Innovative forms of work], WUWM University of Warmia and Mazury Press, Olsztyn.
 50. Piwowar-Sulej K. (2016), Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty [Managing people in project-oriented organizations], Difin, Warsaw.
 51. Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management], Ossolineum, Wrocław.
 52. Pocztowski A., Editor (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], OE Economic Press, Cracow.
 53. Pocztowski A. (2003), Human Resource Management in the New Economy, Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 1A (25).
 54. Pocztowski A., Editor (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć [Human resource management in mergers and acquisitions], OE Economic Press, Cracow.
 55. Pocztowski A., Editor (2007), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian [The personnel function: Diagnosis and directions of change], Cracow University of Economics Press, Cracow.
 56. Pocztowski A., Editor (2011), Human Resource Management in Transition: The Polish Case, Wolters Kluwer Publishers, Warsaw.
 57. Pocztowski A., Editor (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów [Managing foreign missions: Organizational and individual aspects of the work of expatriates], Wolters Kluwer Business Publishers, Warsaw.
 58. Pocztowski A. (2014), Kroswergencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi [Crossvergence in human resource management], in Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce [The labor market and utilizing labor potential in Poland], ILSS, Warsaw.
 59. Pocztowski A., Editor (2016), Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], 2nd Edition, updated, Wolters Kluwer, Warsaw.
 60. Pocztowski A. (2018a), Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi [Around the human resource management paradigm], in Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu [Directions of evolution in the science of management], edited by. M. Budzanowska-Drzewiecka and K. Czernek, Jagiellonian University Press, Cracow.
 61. Pocztowski A. (2018b), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania [Human resource management: Concepts, practices, and challenges], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 62. Potoczek N. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo [Human resource management in process-oriented organizations], 2nd Edition, PWN Polish Scientific Publishers, Warsaw.
 63. Przytuła S. (2007), Pozyskiwanie menedżerów do firm międzynarodowych w Polsce [Attracting managers for international corporations in Poland], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (54).
 64. Przytuła S. (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce [Managing expatriate staff in branches of international corporations in Poland], CeDeWu, Warsaw.
 65. Przytuła S. (2016), Self-Initiated Expatriation (SIE) as a Form of International Mobility, Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 6 (113).
 66. Purgał-Popiela J. (2017), Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych [The transfer of knowledge subject to expatriate conditions: The perspective of the foreign international corporation branch], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 67. Ralston D. A. (2008), The Crossvergence Perspective: Reflections and Projections, Journal of International Business Studies, no. 39 (1).
 68. Schuler R., Tarique I., and Jackson S. E. (2005), Human Resource Management Issues in Cross-Border Alliances, Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 1A (40).
 69. Skorupińska K. (2010), Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej [The role and importance of worker councils in Central and Eastern European enterprises], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 5 (76).
 70. Skuza A. (2018), Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw [Talent management and a learning company orientation], WUEP Poznań University of Economics Press, Poznań.
 71. Sobczyk A. (2009), Telepraca w prawie polskim [Telework in Polish law], Wolters Kluwer Business Publishers, Warsaw.
 72. Stor M. (2007), Strategies for Managing the Managerial Staff of International Companies, Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 6A (59).
 73. Stor M. (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [Strategic international human resource management], WAE Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 74. Stor M. (2012), Kontynentalne ramy odniesienia dotyczące efektywności i wydajności zzl w przedsiębiorstwach wielonarodowych: europejski, amerykański, azjatycki i afrykański punkt widzenia [A continental reference framework for HRM effectiveness and efficiency in multinational enterprises: The European, American, Asiatic, and African points of view], Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 6 (89).
 75. Strużyna J. (2010), Ewolucja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi [The evolution of strategic human resource management], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4 (74-75).
 76. Szczepańska-Woszczyna K. (2016), Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa [Managerial competencies in the context of an innovative company], PWN Polish Scientific Publishers, Warsaw.
 77. Tabor J. A. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie [Talent management in the company], Poltext, Warsaw.
 78. Urbaniak B. and Rogozińska-Pawełczyk A., Editors (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy [Strategic human resource management and the shaping of labor relations], WUŁ University of Łódź Press, Łódź.
 79. Urbaniak B. and Oleksiak P. (2014), Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek? [Temporary work: Road to a career or dead end?], WUŁ University of Łódź Press, Łódź.
 80. Walczak K. (2004a), Wpływ fuzji i przejęć na zatrudnienie pracowników [The impact of mergers and acquisitions on worker employment], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], nr 3-4 (35-36).
 81. Walczak K. (2004b), Wynagrodzenia po wejściu Polski do UE - aspekty prawne [Remuneration in the wake of Poland's entry into the EU: Legal aspects], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], nr 5 (37).
 82. Warwas I. and Rogozińska-Pawełczyk A., Editors (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne [Human resource management in a modern organization: Organizational and psychological aspects], WUŁ University of Łódź Press, Łódź.
 83. Warwas I. and Anna Sołtys (2018), Koncepcje i praktyki zarządzania wiekiem jako obszar zarządzania różnorodnością [The concept and practice of age management as an area of diversity management], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management] (2018), nr 2 (121).
 84. Wiśniewska S. (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny [Managing cultural diversity: Theoretical and practical aspects], Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), no. 3-4 (110-111).
 85. Witczak H. (2017), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studium systemu [Strategic human resource management: System study], PWN Polish Scientific Publishers, Warsaw.
 86. Włodarczyk W. C. and Domagała A. (2011), Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania [Healthcare medical staff: Certain problems and postulated actions], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], nr 2 (79).
 87. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management; narzędzie skutecznego motywowania pracowników [Diversity management: An effective tool in motivating workers], Difin, Warsaw.
 88. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management] (2008), no. 5 (64).
 89. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management] (2013), no. 3-4 (92-93).
 90. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management] (2014), no. 5 (100).
 91. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], (2015), no. 5 (106).
 92. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], (2016), no. 2 (109).
 93. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], (2016), no. 5 (112).
 94. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], (2017), no. 3-4 (116-117).
 95. Zawadzki K. (2016), Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja [Work and remuneration in a creative economy: Conditions, specifics, and evolution], Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
 96. Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym [HRM efficiency in the public sector], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4 (80-81).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu