BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (University of Łódź)
Tytuł
Labor Force Ageing as a Manifestation of Changes in the Demographic Context of HRM
Starzenie się zasobów pracy przejawem zmienności uwarunkowań demograficznych tworzących kontekst ZZL
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 6, s. 35-57, rys., tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Demografia, Zarządzanie wiekiem, Zasoby pracy, Zatrudnienie ludzi starszych, Pokolenia
Human Resources Management (HRM), Demography, Age management, Labour resources, Employment of older people, Generation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J20, J14, J62, M54
summ., streszcz.
Abstrakt
Perspektywa kontekstowa rozważań nad HRM wskazuje na znaczenie uwarunkowań środowiskowych podejmowanych decyzji organizacyjnych. Wśród zróżnicowanych czynników określających kontekst HRM występuje struktura zasobów pracy, którą określają dynamiczne zmiany związane ze starzeniem się populacji osób w niemobilnym wieku produkcyjnym. Celem artykułu jest ukazanie starzenia się zasobów pracy jako czynnika kontekstowego wpływającego na decyzje zatrudnieniowe. W wyniku przeprowadzonych rozważań została potwierdzona teza, iż skuteczność realizacji założonych celów organizacyjnych jest uwarunkowana zrozumieniem i wykorzystaniem szans jakie niesie starzenie się zasobów pracy. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, analizę danych statystycznych obrazujących przemiany demograficzne na rynku pracy wraz z odwołaniem do wybranych wyników badań jakościowych przeprowadzonych wśród pracodawców sektora MŚP w Polsce w ramach projektu STAY Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca realizowanego w latach 2016-2019. (abstrakt oryginalny)

The contextual perspective on HRM points to the importance of environmental factors in making organizational decisions. One of the factors making up the HRM context is the structure of the labor force, which is determined by dynamic changes caused by the aging of the non-mobile working age population. The article considers labor force ageing as a contextual factor influencing employer decisions to retain or hire a worker. Its thesis that the effectiveness with which organizations realize their goals depends on their understanding and use of the opportunities offered by the ageing labor force has been confirmed. The article was prepared on the basis of a critical review of the literature, an analysis of statistical data on demographic changes in the labor market, and selected results of qualitative surveys of employers in the Polish SME sector carried out for the STAY project-Supporting the Occupational Activity of Workers 50+ in the Enterprise: A Healthy and Motivated Employee - A Satisfied Employer-from 2016 to 2019. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AARP (2008), Investing in Training 50+Workers: A Talent Management Strategy, Washington, accessed on August 29, 2019 at < https://assets.aarp.org/rgcenter/econ/invest_training.pdf >.
 2. Alimo-Metcalfe B. (1993), Women in Management: Organizational Socialization and Assessment Practices that Prevent Career Advancement, International Journal of Selection and Assessment, Vol. 1, item 2, pp. 68-83.
 3. Dudek B. and Pabich-Zrobek D. (2002), Zmiany w sprawności funkcji psychologicznych spowodowane starzeniem się a niezawodność starszych pracowników [Changes in psychological functionality caused by aging and the reliability of older workers], in Kowalewski T. and Szukalski P. (Editors), Proces starzenia się ludności. Potrzeby i wyzwania [The process of population aging: Needs and challenges], Wydawnictwo Biblioteka [Library Publishing House], Łódź, pp. 158-169.
 4. Gajdzik B. (2016), Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy [Managing age diversity in the workplace], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4, pp. 122-138.
 5. Gonzalez J. A. and DeNisi A. S. (2009), Cross-Level Effects of Demography and Diversity Climate on Organizational Attachment and Firm Effectiveness, Journal of Organizational Behavior, Vol. 30, item 1, pp. 21-40.
 6. Göbel C. and Zwick T. (2010), Age and Productivity: Evidence from Linked Employer Employee Data, Discussion Paper No. 010-020, ZEW Zentrum für Europaische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim, accessed on August 15, 2019 at < https://pdfs.semanticscholar.org/098f/bdca1d397c4bdfaab7964240a4382268d282.pdf >.
 7. Gurgul H. and Bech A. (2018), Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektami na przykładzie projektów badań rynku w sektorze polskich przedsiębiorstw market research [Theory of situational conditions in the context of market research project management: Polish market research company sector market research projects], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie [Cracow College of Economics and Computer Science Scientific Journals], no. 4, pp. 24-35.
 8. Harney B. (2016), Configurational Model, in Johnstone S. and Wilkinson A. (Editors), An Encyclopedia of Human Resource Management, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 64.
 9. Hedge J. W. and Borman W. C. (2012). Work and Aging, in S. W. J. Kozlowski (Editor), The Oxford Handbook of Organizational Psychology, Vol. 2, Oxford University Press, New York.
 10. Hicks-Clarke D. and Iles P. (2000), Climate for Diversity and Its Effects on Career and Organizational Attitudes and Perceptions, Personnel Review, Vol. 29, no. 3, pp. 324-45.
 11. Jamka B. (2015), Age Management in the Light of Neurosciences Development, in Stankiewicz K. (Editor), Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Gdańsk.
 12. Kałuża-Kopias D. (2014), Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030 [Persons of non-mobile working age on the Polish labor market in view of the year 2030], in Szukalski P. (Editor), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa [Population aging and intergenerational solidarity], University of Łódź Press, Łódź.
 13. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy [Managing mature workers: Challenges and problems], University of Łódź Press, Łódź.
 14. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników [Intergenerational management practice in employee recruitment and selection], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], Vol. 100, no. 5, pp. 29-42.
 15. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014c), Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies-Research Results, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Cracow Uniersity of Economics Scientific Journals], Cracow University of Economics Perss, Vol. 933, pp. 137-155.
 16. Kossek E. E. and Lobel S. A. (1996), Managing Diversity: Human Resource Strategies for Transforming the Workplace, Blackwell, Cambridge.
 17. Król M. (2019), Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych [Managing work time as a stimulator of professional activity in older people], Katowice University of Economics Press, Katowice.
 18. Lipka A. and Waszczak S. (2017), Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR [The functioning of creative teams in the context of generational stereotyping as a risk in the HR area], CeDeWu, Warsaw.
 19. Mäcken J. (2019), Work Stress among Older Employees in Germany: Effects on Health and Retirement Age, Adrian Loerbroks (Editor), PLoS ONE 14(2): e0211487, Universtiy of Düsseldorf, accessed on August 15, 2019 at < https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211487 >.
 20. Martin-Alcázar F., Romero-Fernández P. M., and Sánchez-Gardey G. (2005), Strategic Human Resource Management: Integrating the Universalistic, Contingent, Configurational and Contextual Perspectives, The International Journal of Human Resource Management, item 16(5) May, pp. 633-659, DOI.10.1080/09585190500082519.
 21. Martin-Alcázar F., Romero-Fernández P. M., and Sánchez-Gardey G. (2013), Workforce Diversity in Strategic Human Resource Management Models: A Critical Review of the Literature and Implications for Future Research, Cross Cultural Management: An International Journal, vol. 20, item 1, pp. 39-49, at < http://dx.doi.org/ 10.1108/13527601311296247 >.
 22. Moczydłowska J. M. (2018), Organizacja inteligentna organizacyjnie [Organizing the intelligent organization], Difin SA, Warsaw.
 23. Nilsson K. (2018), Managers' Attitudes to Their Older Employees: A Cross-Sectional Study, Work, A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, vol. 59, no. 1, pp. 49-58, accessed on August 23, 2019 at < https://doi.org/10.3233/WOR-172663 >.
 24. Paullin C. (2014), The Aging Workforce: Leveraging the Talents of Mature Employees, SHRM Foundation, U.S.A., at < https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Aging-Workforce-Talents-Mature-Employees.pdf >.
 25. Roose K. (2019), The Computer Could Be Your Boss, The New York Times International Edition, June 24, 2019.
 26. Sajkiewicz B. (2016), Oczekiwania pracowników w różnym wieku jako podstawa budowy systemów zaangażowania opartych na zasadach zarządzania różnorodnością - badania IPiSS [The expectation of workers of various ages as a basis for building systems of involvement founded on diversity management principles: ILSS research], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4, pp. 53-65.
 27. Sidor-Rządkowska M. (2018), Mentoring wzajemny jako narzędzie wspierające zarządzanie różnorodnością pokoleniową w firmie Microsoft [Mutual mentoring as a tool supporting generational diversity management at Microsoft], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2, pp. 23-31.
 28. Smolbik-Jęczmień A. (2017), Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości [Shaping one's professional career in the multigenerational context], Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 29. Stańczyk-Hugiet E. (2017), Implikacje teorii zależności w badaniach relacji [The implications of dependency theory in studying relations], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management], no. 2 (176), pp. 15-26.
 30. Śmietańska J. (2017), Inteligencja emocjonalna w biznesie [Emotional intelligence in business], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], item 1, pp. 25-43.
 31. Szambelańczyk J. (2019), Ewolucyjność versus kontekstualna nieciągłość systemowa funkcji personalnej [Evolution versus systemic contextual discontinuity in the personnel function], in Wojtczuk-Turek A. (Editor), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy [Managing human capital: Challenges and trends], Warsaw School of Economics Press, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 13-26.
 32. Szukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych [Generational solidarity: Dilemmas of intergenerational relations], University of Łódź Press, Łódź.
 33. Tripartite Guidelines on the Re-Employment of Older Employees (2017), at < https://snef.org.sg/wp-content/uploads/2017/01/revised_tripartite_guidelines_on_re-employment_of_older_employeeswef_1_Jul_2017.pdf >.
 34. Urbaniak B. (1998), Praca zawodowa po przejściu na emeryturę: społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego [Professional work after retirement: The social and economic premises of a return to active professional life by retirees], University of Łódź Press, Łódź.
 35. Urbaniak B. (2019), Zaangażowanie związków zawodowych na rzecz aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w polskich firmach [The involvement of trade unions for active aging and an intergenerational approach in Polish companies], in Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania i trendy [Human capital management: Challenges and trends], Warsaw School of Economics Press, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 205-216.
 36. Wiktorowicz J. (2016), Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej [Intergenerational knowledge transfer and extending the period of professional activity], University of Łódź Press, Łódź.
 37. Zwick T. (2011), Why Training Older Employees Is Less Effective, Discussion Paper No. 11-046 ZEW Zentrum für Europaische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim, accessed on August 23, 2019 at < http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp11046.pdf >.
 38. www.sedlak@sedlak
 39. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 40. STAY project internal documentation (unpublished).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu