BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młokosiewicz Marta (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Values Integrating Generations in the Workplace
Wartości integrujące pokolenia w miejscu pracy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 6, s. 89-102, tab., bibliogr. 25 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Pokolenia, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z, Zarządzanie przez wartość, Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Zarządzanie wiekiem, Rynek pracy
Generation, Generation X, Generation Y, Generation Z, Management by value, Employees' engagement, Organizational commitment, Age management, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M540
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec obecności czterech generacji na rynku pracy należy uznać, że zarządzanie wielopokoleniowością stało się obecnie istotnym wyzwaniem dla pracodawców. Za cel prezentowanego opracowania przyjęto znalezienie wartości łączących różne generacje pracowników w miejscu pracy - w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Metodę badawczą stanowiła analiza danych wtórnych zawartych w aktualnej literaturze przedmiotu i dostępnych raportach firm konsultingowych. Dla potrzeb badania wyodrębniono pięć kategorii wartości. Podjęta analiza umożliwiła opracowanie rekomendacji służących lepszemu wykorzystaniu wielopokoleniowości w budowaniu sukcesu organizacji opartego na zaangażowaniu jej pracowników. (abstrakt oryginalny)

Four generations are currently active on the labor market. It is for this reason that managing multigenerational teams of employees has become a major challenge for employers. The paper is aimed at identifying values that integrate different generations of employees in the workplace, in particular with reference to the situation in Poland. The research method involves analysis of secondary data derived from the literature as well as reports published by consulting firms. Five categories of values have been identified for the purposes of the paper. The analysis makes possible the forwarding of a number of recommendations fostering a more effective use of multigenerational teams in building the success of the organization on the basis of employee engagement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G. (2015), Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie [Generational changes and consumer decisions and choices], Marketing i Rynek [Marketing and Market], no. 1.
 2. Baran M. and Kłos M. (2014), Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami [Generation Y: Truths and myths in the context of generation management], Marketing i Rynek [Marketing and Market], no. 5.
 3. Bombiak E. (2016), Zarządzanie pokoleniami wyzwaniem dla współczesnych menedżerów [Generation management as a challenge for contemporary managers], in J. Toruński and M. Chrząścik (Editors), Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku [Security and challenges of modern organizations in the face of the 21st century economy], Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Press, Siedlce.
 4. Innovation Center ProLearning (2017), Zmiany pokoleniowe na rynku pracy - XYZ [Generational changes on the labor market - XYZ], accessed on October 10, 2018, [http://www.prolearning.pl].
 5. Cichorzewska M. and Mendryk I. (2017), Wartości ogólne i zawodowe w zróżnicowanych wiekowo grupach pracowników - wyniki badań [General and profes-[professional values in age-diverse groups of employees: Research results], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], Vol. XVIII, no. 9, Part III.
 6. Deloitte (2018), First Steps into the Labor Market 2018: Polish Edition of the Survey of Students and Graduates, accessed on October 10, 2018, [https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-pierwsze-kroki-na-rynku-placy-2018-kadry.html].
 7. Domagalska-Grędys M. (2017), Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z [Work values of Generations Y and Z], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu [Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists], vol. XIX, no. 2.
 8. Dose J. (1997), Work Values: An Integrative Framework and Illustrative Application to Organizational Socialization, Journal of Occupational and Organizational Psychology, no. 70.
 9. Dziewit-Gontowska U. (2016), Konferencja "Lato HR," czyli wdrażanie zarządzania przez wartości ["Summer HR" conference: Implementation of management through values], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 10. Gajdzik B. (2016), Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy [Age diversity management in the workplace], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 11. Gwarek A., Samitowska W., and Smoguła M. (2014), Zderzenie pokoleń a rynek pracy [Generational clash and the labor market], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 840, Ekonomiczne Problemy Usług [Scientific Journals of the University of Szczecin, no. 840, Economic Issues in Services], no. 114.
 12. Henkel Polska (2015), Y-greki w pracy i ... o pracy [Generation Y at work and ... about work], accessed on October 20, 2018, [https://employerbranding.pl/etyka-wazna-dla-najmlodszego-pokolenia-pracownikow/].
 13. Hysa B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową [Generation diversity management], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie [Scientific Journals of The Silesian University of Technology, Organization and Management], no. 97.
 14. Jagiełło E. M. (2015), Wartości w firmie jako źródło przewagi konkurencyjnej w niestabilnych czasach [Organizational values as a source of competitive advantage in unstable times], Vistula Scientific Quarterly, no. 2 (44).
 15. Kliombka-Jarzyna J. and Woszczyk P. (2016), Zarządzanie wiekiem, zarządzanie pokoleniami - czyli jak efektywnie kierować zespołem wielopokoleniowym [Age management, generation management: How to effectively manage a multigenerational team], in I. Świątek-Barylska (Editor), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera [Relations in the organization: A manager's handbook], Łódź, Łódź University Press.
 16. Koźmiński A., Jemielniak D., and Latusek D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji [A contemporary insight into organizational culture], e-mentor, no. 3(30).
 17. Lubrańska A. (2016), Wartości cenione w pracy zawodowej - różnice międzypokoleniowe [Work values: Intergenerational differences], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 18. Muszyński M. (2014), Międzypokoleniowe uczenie się - wprowadzenie [An introduction to intergenerational learning], in M. Muszyński (Editor), Międzypokoleniowe uczenie się [Intergenerational learning], Łódź, Łódź University Press.
 19. Ossowska M. (1963), Koncepcja pokolenia [The concept of a generation], Studia Socjologiczne [Sociological Studies], no. 2.
 20. Robbins S. P. (2001), Zasady zachowania w organizacji [Essentials of organizational behavior], Poznan, Zysk i S-ka Publishers.
 21. Ryan R. M. and Deci E. L. (2000), The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Human Behavior, Psychological Inquiry, no. 11.
 22. Sajkiewicz B. (2016), Oczekiwania pracowników w różnym wieku jako podstawa budowy systemów zaangażowania opartych na zasadach zarządzania różnorodnością - badania IPiSS [Expectations of employees of different ages as a foundation for engagement systems based on the principles of diversity management: Research by the Institute of Labor and Social Studies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3-4.
 23. Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy [Expectations of Generation Y regarding work and employers], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2.
 24. Wiktorowicz J. and Warwas I. (2016), Pokolenia na rynku pracy [Generations on the labor market], in Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., and Kliombka-Jarzyna J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego [Generations: What is changing? A compendium of multigenerational management], Warsaw, Wolters Kluwer Poland.
 25. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji [Age management: Towards an increase in organizational effectiveness], in P. Woszczyk and M. Czernecka (Editors), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach [Man as an investment: Handbook for age management in organizations], Łódź, Wydawnictwo HRP Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu