BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejsmont Aneta (Higher Vocational School in Suwalki, Poland)
Tytuł
Company Consolidation and Its Impact on the Precariat in Poland
Wpływ konsolidacji przedsiębiorstw na zjawisko prekariatu w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 23-30, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Prekariat, Konsolidacja przedsiębiorstw, Sektor prywatny
Precarity, Consolidation of companies, Private sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G34, J32, I18.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja badań na temat konsolidacji przedsiębiorstw, zwłaszcza tych funkcjonujących w sektorze prywatnym. W opracowaniu zastosowano metodę analizy porównawczej i syntezy wyników badań własnych, co pozwoliło na udowodnienie prawdziwości hipotezy, iż konsolidacja badanych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze prywatnym powoduje stopniowe zmniejszanie się zjawiska prekariatu głównie (lub m.in.) dzięki wzrostowi liczby pracowniczych umów o pracę na czas nieokreślony. Autorka osobiście przeprowadziła wywiady telefoniczne z menedżerami różnej wielkości firm. Badaniom poddano 1000 podmiotów gospodarczych z Polski, w tym: 550 mikroprzedsiębiorstw, 280 małych firm, 120 średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz 50 dużych przedsiębiorstw, które w latach 2005-2018 uległy przekształceniu w wyniku procesów konsolidacyjnych (fuzji bądź przejęć). Wywiady były typu swobodnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present research on consolidation of enterprises, especially units operating in the private sector. The method of comparative analysis and synthesis of the author's own research results was used in the study, which proved the hypothesis that consolidation of the surveyed enterprises, which operate in the private sector, causes a gradual decrease in the phenomenon of the precariat, mainly due to an increase in the number of indefinite duration employment contracts. The author personally conducted telephone interviews with managers of variously sized companies. The survey covered 1,000 business entities from Poland, including 550 micro enterprises, 280 small enterprises, 120 medium-sized entities and 50 large enterprises, which in the years 2005-2018 were transformed as a result of consolidation processes (mergers or acquisitions). These phone conversations were conducted as free interviews. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CMS Legal Services EEIG (2019). Emerging Europe: M&A Report 2018/2019. CMS and DealWatch, London.
 2. Cotleţ, D., Monea, A. (2007). Some Aspects Concerning Mergers of Public Limited Liability Companies in European Union. Annals of the University of Petrosani Economics, 7, 94-96.
 3. Drela, K. (2016). Prekariat - kierunki zmian i wpływ na rynek pracy [Precariat - Directions of Changes and Impact on the Labour Market]. Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 449, 118-129.
 4. eGospodarka.pl (2019). Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2019 r. [Mergers and Acquisitions in Poland in Q1 2019]. Retrieved from http://www.egospodarka. pl/155385,Fuzje-i-przejecia-w-Polsce-w-I-kw-2019- r,1,39,1.html [accessed: 11.04.2019].
 5. Eurostat (2019). Eurostat Regional Yearbook. Luxembourg.
 6. Forbes, M., Barker, A. (2017). Local Labour Markets and Unemployment Duration. Economic Record, 93 (301), 238-254.
 7. Forni, L., Novta, N. (2014). Public Employment and Compensation Reform During Times of Fiscal Consolidation. IMF Working Paper, WP14/192. Retrieved from https:// www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14192.pdf [accessed: 16.10.2019].
 8. Fraisse, H., Kramarz, F., Prost C. (2015). Labor Disputes and Job Flows. ILR Review, 68 (5), 1043-1077, https:// doi.org/10.1177/0019793915591989
 9. Frase, P. (2013). The Precariat: A Class or a Condition? The Murphy Institute, New York.
 10. García, J.R., Sorolla, V. (2016). Frictional and Non- frictional Unemployment in a Labour Market with Matching Frictions. The Manchester School, 85 (4), 450-465, https://doi.org/10.1111/manc.12154
 11. GUS (2016-2018). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych. Publikacje za lata 2016-2018 [Activity of Non-Financial Enterprises. Publications of period 2016- -2018]. Warszawa.
 12. GUS (2017-2019). Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy. Publikacje za lata 2017-2019 [Labour Market Monitoring. Quarterly Information on the Labour Market. Publications of period 2017-2019]. Warszawa.
 13. GUS (2019). Popyt na pracę w I kwartale 2019 r. Informacje Sygnalne [Labour Force Survey in Poland I Quarter 2019. Signal Information]. Warszawa.
 14. Hardt, M., Negri A. (2012). Rzecz-pospolita [Re-public]. Korporacja Ha!art, Kraków.
 15. Katz, J.P., Simanek, A., Townsend, J.B. (1997). Corporate Mergers and Acquisitions: One More Wave to Consider. Business Horizons, 40 (1), 32-40, https://doi. org/10.1016/S0007-6813(97)90023-9
 16. Kotas, A. (2013). Znaczenie ryzyka w procesie przejęć przedsiębiorstw [The Importance of Risk in the Process of Acquisitions]. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 14, 87-107.
 17. Kozieł, H. (2019). Mniej fuzji i przejęć na świecie w pierwszej połowie 2019 roku [Fewer Mergers and Acquisitions in the World in the First Half of 2019]. Retrieved from https://www.rp.pl/Finanse/190719324- Mniej-fuzji-i-przejec-na-swiecie-w-pierwszej-polowie- 2019-roku.html [accessed: 16.10.2019].
 18. Lange, C.D., Fornaro, J.M. (2017). Consolidation of Variable Interest Entities for Private Companies. Accounting Alternatives under ASU 2014-07. CPA Journal, 87 (2), 46-50.
 19. Lise, J., Robin, J.M. (2017). The Macrodynamics of Sorting between Workers and Firms. American Economic Review, 107 (4), 1104-1135, https://doi.org/10.1257/ aer.20131118
 20. Lithuanian Free Market Institute (2019). Employment Flexibility Index 2019, EU and OECD Countries.
 21. Liu, Q., Qiu, L.D. (2013). Characteristics of Acquirers and Targets in Domestic and Cross-border Mergers and Acquisitions. Review of Development Economics, 17 (3), 474-493, https://doi.org/10.1111/rode.12044
 22. Lopes, J.C., do Amaral, J.F. (2017). Self-defeating Austerity? Assessing the Impact of a Fiscal Consolidation on Unemployment. Economic and Labour Relations Review, 28 (1), 77-90, https://doi.org/10.1177/1035304616689658
 23. Marques, A.M., Lima, G.T., Troster, V. (2017). Unemployment persistence in OECD countries after the Great Recession. Economic Modelling, 64, 105-116, https://doi. org/10.1016/j.econmod.2017.03.014
 24. Nicu, I.E. (2012). Company Performance Measurement and Reporting Methods. Annals of the University of Oradea. Economic Science, 21 (2), 700-707.
 25. Państwowa Inspekcja Pracy (2019). Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2018 [Report on the Activities of the National Labour Inspectorate - 2018]. Warszawa.
 26. Sapkota, R., Ivanov, S., Bachman, P., Vermillion, L., Goyal, T. (2019). Issues and Analysis of Leadership, Strategy, Behavior, and Accounting of Mergers and Acquisitions: a Case Study of a Merger of Two Mega-Corporations. International Journal of Organizational Innovation, 12 (2), 180-191.
 27. Siegmann, K.A., Schiphorst, F. (2016). Understanding the Globalizing Precariat: from Informal Sector to Precarious Work. Progress in Development Studies, 16 (2), 111-123, https://doi.org/10.1177/1464993415623118
 28. Simon, S., Kresalek, P. (2017). The Necessity and Characteristics of Concern Analysis. Public Finance Quarterly, 62 (3), 362-379.
 29. Smil, V. (2017). Unemployment: Pick a Number. IEEE Spectrum, 54 (5), 24, https://doi.org/10.1109/ MSPEC.2017.7906894
 30. Standing, G. (2014a). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa [Precariat. A New Dangerous Class]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Standing, G. (2014b). Understanding the Precariat through Labour and Work. Development & Change, 45 (5), 963- -980, https://doi.org/10.1111/dech.12120
 32. Tetlow, G. (2017). Basic Income: And How We Can Make It Happen, by Guy Standing. Retrieved from https://www. ft.com/content/ccc8ff92-7083-11e7-93ff-99f383b09ff9 [accessed: 31.07.2017].
 33. Zirgulis, A., Šarapovas, T. (2017). Impact of Corporate Taxation on Unemployment. Journal of Business Economics and Management, 18 (3), 412-426, https://doi. org/10.3846/16111699.2016.1278400
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu