BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Food Safety in the Supply Chain Using Blockchain Technology
Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem technologii blockchain
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 41-48, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Technologia blockchain, Digitalizacja, Rolnictwo
Food security, Blockchain technology, Digitizing, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D19, Q16, Q19.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest określenie znaczenia technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności. Praktycznym odniesieniem do przyjętego celu badawczego było wskazanie przydatności technologii blockchain do budowania zaufania między interesariuszami łańcucha żywnościowego. Jej wartością dodaną jest przede wszystkim znaczny wzrost przejrzystości operacji wśród wszystkich zainteresowanych stron korzystających z dużych zbiorów danych we wszystkich częściach łańcucha żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to determine the importance of blockchain technology in food supply chain management. A practical reference to the adopted research aim was to indicate the usefulness of blockchain technology to build trust between food chain stakeholders. Research shows that the properties of blockchain technology can enable it to solve many problems and shortcomings of the current food production system. Its added value is primarily a significant increase in transparency of operations among all stakeholders using big data in all parts of the food chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, R. (2015). The digital transformation of industry. Roland Berger, BDI, Munich. Retrieved from https://www. rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_digital_ transformation_of_industry_20150315.pdf [accessed: 14.12.2019].
 2. Buterin, V. (2014). A next-generation smart contract and decentralized application platform. Ethereum White Paper.
 3. Chlebicka, A. (2017). Organizacje producenckie we Wspólnej Polityce Rolnej - przesłanki tworzenia i ewolucja wsparcia [Producer organisations in the Common Agricultural Policy - premises for creating and evolution of support]. In: A. Chlebicka (Ed.) Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej: aspekty ekonomiczne. Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 4. Crosby, M., Nachiappan, Pattanayak, P., Verma, S., Kalyanaraman, V. (2015). Blockhain Technology. Beyond Bitcoin. Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report. University of California, Berkeley.
 5. Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (Eds.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych [Digitization of the economy and society - opportunities and challenges for infrastructure sectors]. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 6. GUS (2019). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 [Yearbook Trade of Foreign Statistics of Poland 2019]. Warszawa.
 7. Haber, S., Stornetta, W.S. (1991). How to time-stamp a digital document. Journal of Cryptology, 3 (2), 99-111.
 8. Jarka, S. Ruciński, M. (2016). High Commitment Management a new direction in the management of staff. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Juchniewicz, M. (2015). Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności [Innovations in food supply chain logistics]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 473-482, https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-38
 10. Karasiewicz, G. (2001). Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian [Distribution of agri-food products on the Polish market. Diagnosis and concept of changes]. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 11. Kisielnicki, J. (2018). Blockchain jako technologia przepływu informacji i wiedzy w zarządzaniu projektami [Blockchain as a technology of information and knowledge flow in project management]. Przegląd Organizacji, 8, 8-13.
 12. Kondo, M. (2014). Opportunities for the Australian beef industry in Asia. Marcus Oldham, 14/04, 1-5.
 13. Kowalczyk, S. (2012). Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego [The consequences of globalization for European agriculture]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (1), 113-126.
 14. Kowalczyk, S. (2017). Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji [Free market and the food safety in the globalization era]. Roczniki Naukowe Ekonomii, Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 104 (4), 15-27.
 15. Łobejko, S. (2018). Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji [Enterprise digitization strategies. The Innovation in Management and Production Engineering Conference]. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 16. Michalczyk, J. (2019). Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy państw Unii Europejskiej [Food security from the perspective of European Union Member States]. Ekonomia Międzynarodowa, 25, 18-45, https://doi. org/10.18778/2082-4440.25.02
 17. Milczarek-Andrzejewska, D. (2014). Zagadnienie siły w ekonomii - na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce [The issue of strength in economics - on the example of the agri-food sector in Poland]. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 18. Osmólski, W., Koliński, A. (2018). Wykorzystanie technologii blockchain w obrocie produktami spożywczymi [Use of blockchain technology in the food trade]. Przemysł Spożywczy, 72 (8), 64-68.
 19. Steiner, J., Baker, J., Wood, G., Meiklejohn, S. (2017). Blockchain: the solution for transparent in product supply chains. Project Provenance White Paper.
 20. Swan, M. (2015). Blockchain. Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media.
 21. Szymczak, J. Sadowski, A. (2019). Technologia blockchain jako stymulanta zachowania bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw [Blockchain technology as a stimulus for maintaining food safety in the supply chain]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2 (96), 49-63.
 22. Treiblmaier, H. (2018). The impact of the blockchain on the supply chain: a theory-based research framework and a call for action. Supply Chain Management, 23 (6), 545-559.
 23. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2015, poz. 594 [Act of 25 August 2006 on food safety and nutrition. Journal of Laws 2015, poz. 594].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu