BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Senyszyn Olga (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
The Agriculture Tax System and the Perspective of Its Changes in the Opinion of Farmers in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
System podatkowy w rolnictwie i perspektywa jego zmian w opiniach rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 59-67, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, System podatkowy, Reforma podatkowa, Rolnictwo
Arable farm, Tax system, Tax reform, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q14, H25.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy jest zweryfikowanie opinii rolników na temat funkcjonującego systemu podatkowego w rolnictwie oraz stopnia ich gotowości na ewentualne wprowadzenie reform w tym systemie. Badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzono w drugiej połowie 2018 roku wśród 197 właścicieli gospodarstw rolnych z czterech powiatów w województwie warmińsko-mazurskim. Dla około 1/3 badanych rolników wprowadzenie zmian w systemie podatkowym spowodowałoby zbyt duże obciążenie finansowe w relacji do poziomu osiąganych dochodów. Rolnicy potwierdzają zasadność uprzywilejowania rolnictwa w systemie opodatkowania, z którego w tej postaci nie są w pełni zadowoleni. Jednocześnie 55% badanych nie było gotowych na przyjęcie nowych zasad funkcjonowania systemu, a reformę byłoby w stanie zaakceptować około 20% badanych. Wskazywali oni różne propozycje reform: najlepszym rozwiązaniem (34,52% badanych) byłaby likwidacja podatku rolnego i zastąpienie go podatkiem od ziemi (w wysokości 50% stawki podatku rolnego). Według 27% badanych system opodatkowania występujący obecnie jest odpowiedni i nie wymaga zmian. (abstrakt oryginalny)

The research aim is to verify opinions among farmers in Poland about the current taxation system, and their willingness to possibly approve of reforms of taxes in agriculture. Direct research using a questionnaire was conducted in the second half of 2018 among 197 farm owners from four districts in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. For about 1/3 of the farmers surveyed, introducing changes to the tax system would cause too much financial burden in relation to the level of income achieved. The farmers confirm the legitimacy of favouring agriculture in the taxation system, which they are not completely satisfied with in this form. At the same time, 55% of respondents were not ready to accept the new rules of system operation, while about 20% of respondents would be able to accept the reform. They pointed out various reform proposals, the best solution (34.52% of respondents) would be to liquidate the agricultural tax and replace it with a land tax (in the amount of 50% of the agricultural tax rate). According to 27% of respondents, the current tax system is adequate and does not require changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 3, 27-36.
 2. Chlebicka, A., Lewandowski-Lepak, R. (2012). Objęcie dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 14, 38-41.
 3. Cholewa, I., Nachtman, G. (2014). Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 104-126.
 4. Cnossen, S. (2018). VAT and agriculture: lessons from Europe. International Tax and Public Finance, 25 (2), 519-551.
 5. Dziemianowicz, R. (2007). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (17), 184-194.
 6. Forfa, M. (2011). Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 89-102.
 7. Ganc, M., Mądra, M. (2011). Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 207-218.
 8. Gruziel, K. (2008). Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. GUS (2018). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Warszawa.
 10. Kania, J., Kapłon, A. (2014). Zrównoważenie produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (4), 134-140.
 11. Kisiel, R., Idźkowska, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64-78.
 12. Kondraszuk, T., Jaworski, J. (2017). W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 47-58.
 13. Kozera, A. (2017). Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2 (104), 76-86.
 14. Kubot, A., Czubak, W. (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 335-344.
 15. Kulawik, J., Lelong, P-Y., Pawłowska-Tyszko, J. (Ed.), Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej. Raporty Programu Wieloletniego 2011- -2014, 83. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Mielczarek, M. (2017). Taxation of agricultural holdings in Poland with personal income tax. Central European Review of Economics and Management, 1 (3), 107-134.
 17. Owsiak, S. (2016). System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 50 (1), 15-27.
 18. Parsche, R., Radulescu, D. (2004). Taxing Means of Agricultural Production in Germany: A Relatively High Tax Burden Compared to other Important EU Competitors. CESifo DICE Report 2, 48-54.
 19. Pawłowska-Tyszko, J. (Ed.), Gotowska, M., Kulawik, J., Podstawka, M. (2012). Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie. Raporty Programu Wieloletniego 2011- -2014, 44. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 20. Pawłowska-Tyszko, J., Augustyńska-Grzymek, I. (2016). Obciążenia finansowe dochodów gospodarstw słabych ekonomicznie w latach 2010-2012 w regionach rolniczych FADN. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 45 (2), 383-395.
 21. Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M., Pieńkowska-Kamieniecka, S., Walczak, D. (2015). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Poczta, W., Średzińska, J., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2009). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 17-30.
 23. Prymon, K., Turowska, W. (2017). Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje. Ekonomiczne Problemy Usług, 127, 187-197.
 24. Urząd Statystyczny w Olsztynie (2018). Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017. Olsztyn.
 25. Van der Veen, H., Van der Meulen, H., Bommel, K., van, Doorneweert, B. (2007). Exploring agricultural taxation in Europe. Report 02.07.2006. LEI, Haga.
 26. Wasilewski, M., Ganc, M., Mądra-Sawicka, M. (2016). Modele skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (348), 129-142.
 27. Wójtowicz, K. (2016). Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce. Studia Ekonomiczne, 294, 212-224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu